புது வாழ்வு

 

rhé gltuh£L

          m‹W iy¥ãuÇÆš (Ehyf¤âš) ïU¡F« 8« tF¥ãš xUt‹ _¢R th§f XotªJ brh‹dh‹.  

          xU m¡fh thªâ vL¡»wh®fŸ.  Éõ kUªJ Vnjh rh¥ã£lh®fŸ  v‹W všnyhU« brhš»wh®fŸ.

          “VŒ, m¥go x‹W« ïU¡fhJ.  R«kh brhšyhnj” eh‹ rhjhuzkhf¢ brh‹nd‹  cŸs¤âš xU ga« ïUªjJ.  Mdhš btËÆš fh£lÉšiy.  mt‹ v‹ ifia¥ ão¤J ïG¤jh‹.

          rh® ntf« th§nfh, m§nf všyhU« ïU¡»wh®fŸ”  mtdJ cz®¢á bgh§»a th®¤ijfŸ v‹id¤ Jh©oaJ.  eh‹ ntfkhf br‹nw‹. 

          Äfî« nrh®ªj ÃiyÆš ïUªj mªj bg© ãŸisia vd¡F¤ bjÇí«.  mªj tF¥ãš eh‹ go¥ã¡»nw‹.  ešy Ñœ¥gojY«, xG¡fK« cŸs áW ãŸis.  m§»Uªj gy ãŸisfË‹ f©fËÈUªJ f©Ù® tªjJ.  všyhU¡F« m§fyhŒ¥ò.  xU thfd¤â‰fhf fh¤âUªJ všyhU« cŸs« cUf brã¤jd®.

          “flîns jtwhf x‹W« el¡f¡TlhJ.  m§»UªJ ntsh§f©Â á‰whya¤âš v‹ KH§fhš kl§»aJ.

          flªj thu« nj®î Éil¤jhŸ bfhL¤j bghJ A| mtis c‰rhf¥gL¤ând‹.  Mdhš ï‹W…

          eh‹ Û©L« mnj tF¥ò¡F¢ br‹nw‹.  mtis thfd¤âš kU¤Jtkid¡F T£o¢ br‹nw‹.  eh‹ tF¥ò¡F¢ br‹w nghJ _¢R K£l jiy jhœ¤â ïUªjd®.  mtË‹ njhÊfŸ, e©g®fŸ, f©Ù® f©fŸ mªj bksd« v‹id _¢ril¡f¢ brŒjJ.  tF¥giw¡F btËna tuh©lhÉ‹ Jh© mU»š kiwthf f©Ù® É£nl‹.

          x‹W ïu©L ghl§fËš mtS¡F kâ¥bg© r‰W Fiwthf ïUªjJ.   kh®¡ m£ilÆš x¥ãl tªj m«khÉl« MáÇa®fŸ mij¥g‰¿ r‰W ftÅ¡f brh‹dh®fŸ.  å£o‰F tªjbghGJ jhŒ jªija® bfhŠr« ftÅ¡f T¿d®.  thá… mGif… m‹W fhiy gŸË¡F bršY«bghGJ eŠR¡fhia g¿¤J igÆš ngh£lhŸ.  ahU¡F« bjÇahkš rh¥ã£L É£lhŸ.  fhiyÆš x‹W« rh¥ãlÉšiy.  mâfkhf Fk£oaJ.  Äf KoahjnghJ e©g®fËl« elªjij¤ brh‹dhŸ.

          brg¤â‹ gy‹ m‰òjkhf ïUªjJ.  rÇahd neu¤âš kU¤Jtkid¡F bfh©L br‹wjhš gy‹ »il¤jJ.  XÇU eh£fËš kU¤JtkidÆÈUªJ tªjh‹.  áy eh£fËš gŸË¡Tl¤â‰F tu Mu«ã¤jhŸ.  všyhU« k»œªjd®.       

          ÃidÉš it¤J¡ bfhŸS§fŸ! e« thœÉš mndf ãu¢ridfŸ c©lhF«.   njhšÉí«, nehŒ, mtkhd«, ga«, tWik, mid¤J« flªJ tU«.  Mdhš ïitfË‹ tÊahf flªJ br‹W bt‰¿ bg‰w xU flîŸ ïnaR e«nkhL ïU¡»wh®.

          j‰bfhiy euf¤ij¤ mË¡F« bfhLikahd braš.  ntjidfis bghWiknahL r»¥gt‹ ngW bg‰wt‹.  flîŸ ek¡fhf jahǤJŸs Ãiyahd thœÉš br‹W nru Koí«.  thœ¡ifÆÈUªJ x˪J Xl Ka‰á¥gJ nfhiH¤jd«.  ne® ËW v⮤J brašgl nt©L«.  “flîËl« m‹ò TWgt®fnshL, mjhtJ mutJ â£l¤â‰nf‰g miH¡f¥g£lt®fnshL, mt®fŸ e‹ik¡fhf MÉah® mid¤âY« x¤JiH¡»wh®” (cnuhk;h 8.28) v‹w th®¤ijÆš e«ã¡if it¤J eh« mid¤ijí« m®¥gÂ¥ngh«.

Leave a Reply

Top