பதில் கிடைக்கின்ற செபம்

rªnjhZ

          khzt®fS¡fhd âahd¤â‹ nghJ mãnõf ntisÆš Ûuh e‹F kdJU» mGJ brã¤jhŸ.  brg« Koªj ãwF« Ûuh j‹ mGifia¤ bjhl®ªjhŸ.  r‰W neu¤â‰F¥ ã‹ mtŸ mikâahdhŸ.  m¥nghJ ÛuhÉl« eh‹ mGif¡fhd fhuz« v‹dbt‹W ÉrhǤnj‹.

 

          m¥nghJ mtŸ T¿aJ, “v‹Dila m¥gh xU KGneu¡ Fofhu®.  všyh eh£fS« mt® Fo¤J É£L tªJ å£oš r©il nghLth®.  áy eh£fËš m«khit mo¤J J‹òW¤Jth®… jil brŒa¥ nghdhš v§fS¡F« ešy mo ÉG«.  m¥ghÉ‹ kdkh‰w¤â‰fhf¤jh‹ brã¤nj‹” v‹W T¿É£L ÄFªj k»œ¢ánahL å£L¡F¥ gazkhdhŸ.

 

          áyeh£fS¡F¥ ãwF Ûuhit kWgoí« rªâ¤jnghJ nf£nl‹. “v¥go ïU¡»wJ c‹ brg thœî?” m¥nghJ mtŸ T¿aJ “eh‹ brã¥gijna ÃW¤â É£nl‹.” Ú ï¥nghJ ï›thW brhštj‰F v‹d fhuz« v‹W nf£lj‰F “brã¤J v›Éj gyD« ïšiy vd¥ òǪJ bfh©nl‹ vd¡T¿dhŸ.

 

          “eh‹ m¥gh Fo¥gH¡f« khw vªj msî¡F mGJ brã¤nj‹.  Mdhš mt® Fo¥gij bfhŠr« Tl ÃW¤jnt ïšiy… mjdhš jh‹ eh‹ brã¥gij ÃW¤â É£nl‹.”

 

          Ûuhîl‹ bjhl®ªJ ngáaâÈUªJ xU Éõa« òǪjJ.  âahd¤â‰»ilna 1 rhKntš 1« ãÇÉš FHªij¥ ng¿šyhj m‹dhÉ‹ f©ÙUl‹ Toa brg¤â‰F gâyhf m‹dhî¡F k¡f£ ng‰¿id¡ bfhL¤j ïiwth®¤ijia nf£lnghJ Ûuhî« f©ÂUl‹ mGJ brã¤jhš j‹Dila m¥ghÉ‹ Fo¥gH¡f« kh¿ÉL« vd Ãid¤jhŸ.  Mdhš mtŸ vâ®gh®¤jj‰F ne®khwhf Ãfœªjjhš ïUªj e«ã¡ifiaí« ïHªJ É£lhŸ.  Mdhš xU fU¤J¡fhf bjhl®ªJ brã¡f nt©oa mtáa¤ij vL¤J¡T¿nd‹.  eh‹ T¿ago mtŸ j‹ jªij¡fhf brã¡f¤ bjhl§»anghJ mtŸ jªijÆl« xUáy kh‰w§fŸ V‰gl¤ bjhl§»aJ.

 

          m‹ò¥ ãŸisfns, f©ÙUl‹ ïiwtÅl« brã¥gnj xU bgÇa ïiwaUŸ jh‹.  m›thW brã¡F«nghJ flîŸ gâyË¥gh®.  Mdhš xUáy Éõa§fËš eh« cWâ¥gh£Ll‹ brã¡fnt©L«.  Vkh‰wÄ‹¿ eh« brã¡F« nghJ M©lt® e« thœÉš brayh‰Wth®.

 

          âahd ntisfËš xU áy® mGtij¡ fhQ« nghJ, ntW áy® mt®fis nfÈ brŒtJ Ô®¥gˤJ ÉLtJ©L.  âahd¤â‹ _y« eh« bg‰w MÓ®thj§fis ïH¡fî«, ekJ jÅ thœÉš Ôikia tunt‰gj‰F« ïJ ïlkˤJ ÉL«.  ahuhtJ mGtijnah, v›tifÆyhtJ Jau§fis btË¥gL¤Jtijnah fhQ«nghJ mt®fis Ãid¤J flîS¡F e‹¿T¿ brã¤jhš eh« Äf mâfkhd MÓ® bgw tÊ ãw¡F«.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top