இறந்தும் வாழ்கின்ற புனித ஆக்னஸ்

òÅj M¡dÞ

 (ãw¥ò 1268, ïw¥ò 1317 [h¡ f‹Åa® rig cW¥ãd®)

 

       j« thœehËnyna òJikahd bjŒåf mDgt§fis bg‰W k»œªjh® nkh©nlòŸ¢ándhÉš thœªj òÅj M¡dÞ.  xU jlit mt® FHªij ïnaRitna jkJ fu§fËš VªJ« gh¡»a« bg‰wh®.  ã‹d® mnef« jlit thdJhjÇlÄUªJ â›a e‰fUiz bg‰wh®.  MHkhd brg¤âš <Lg£oU¡F«nghJ gutrÃiyÆš mt® jiuÆÈUªJ nkny vG«ã mªju¤âš Égh®.  mt® brã¤J¡ bfh©oU¡F«nghJ É©ÂÈUªJ k‹dh bghÊa¥gLtJ« tho¡ifahf ïUªjJ.  ïit áYit toÉyhd bt©ikÃw¥ bghU£fshf ïUªjJ.  mnef òJikfis mt® brŒjh®.  kl¤â‰F¤ njitahd czîfisí« mnef Kiw òJikahf bg‰W¡ bfhL¤âU¡»wh®.

 

          áWtaânyna mrhjhuzkhd Phd¤ij¥ bg‰¿Uªjh®.  x‹gjhtJ taânyna nkh©nlòŸ¢ándhÉYŸs [h¡ rig f‹Åa® kl¤âš nr®ªjh®. mtuJ mrhjhuz¤ âwikahš 14-h« taânyna kl¤â‹ bghUshs® Mdh®.

         

          mL¤j tUlnk ònuhnrndhÉš òâa kl¤ij ÃWt¥ òw¥g£lh®.  m§»Uªj JwÉa® mtiu ïšy¤ jiyÉahf¤ nj®ªbjL¤âUªjd®.  âU¤jªij eh‹fh« kh®£o‹ mt®fË‹ áw¥ò mDkâ bg‰W j« bghW¥ãid V‰W¡bfh©lh®.  VbdÅš 15 tanj Ãu«ãa mt® ïšy¤jiyÉahf tuKoahJ. ïšy¤jiyÉ bghW¥ng‰wJ« jkJ gǤâahf Ka‰áfis mâf¥gL¤âdh®.  mtuJ òÅj¤Jt« m¥gFâ KGJ« bjÇa tªjJ.  M¡di[ bkh©nlòŸ¢áahndhɉnf âU«g¢ brŒa k¡fŸ Ka‰á brŒjd®.  òJ kl« ÃWîtj‰fhd ïlK« bfhL¤jd®.  òÅj rhÄehjÇ‹ (blhÄÅ¡) rig xG§FfË‹ go m«kl« brašg£lJ.  mªj kl¤âš it¤J jkJ 49-htJ taâš mt® ïiwao nr®ªjh®.

 

          M‹k FUthf ïUªjtU«, ã‰fhy¤âš thœ¡if rÇijia vGâatUkhd f¥òth ef® buŒk©olÄUªJ TLjš brŒâfŸ btËahdJ.  rnfhjÇ M¡dÞ ïwªj ãwF mtuJ fšyiwia rªâ¤J brã¡f k¡fŸ T£l« T£lkhŒ br‹wd®.  M©ltU« rnfhjÇÆ‹ clš mÊa ÉlÉšiy.  nguur® eh‹fh« rhšÞ, òÅj áa‹dh f¤jßd«khŸ ngh‹nwh® m›tÊah clY¡F kÇahij brY¤âd®.

 

          òÅj áa‹dh f¤jÇd«khŸ xUKiw mtuJ cliy K¤jÄl FŪjnghJ, mij nt©lh« vd jL¡F« Éjkhf mtuJ fhš nkny ca®ªjjh«.  ïij¡f©l f¤jßd«khŸ, m›tÊah clyUnf KHªjhË£L b#ã¤jh®.  m¥nghJ fhš giHa Ãiyia milªjJ.  ã‹d® xUKiw f¤jßd«khŸ j« cwÉdUl‹ òÅj M¡dÌ‹ mÊah cliy jÇá¡f¢ br‹w nghJ “k‹dh” bghÊa¥g£lJ.

 

          gâdhwh« Eh‰wh©L tiu òÅj M¡dá‹ clš mÊahâUªjJ.  m¡fhy¤âš Mya¤â‹ ãujhd Õl¤â‹ Rtiu¡FilªJ òÅijÆ‹ cliy ml¡f« brŒjd®.  Rt‰¿‹ <u¤j‹ikahš clš bkJthf mÊa¤ bjhl§»aJ.  ïU¥ãD« òÅijÆ‹ iffhšfŸ, _is ngh‹wit ï‹D« mÊahâU¡»wJ.

 

          1435-h« M©L tiuÆY« âU¥g©l§fŸ blhÄÅ¡f‹ FU¡fË‹ ghJfh¥ãš ïUªjJ.  ï¥nghJ nkh©nlòŸ¢ándhÉš òÅj M¡dÞ Mya¤âš ghJfh¡f¥gL»wJ.  #dtÇ khj« 21-h« ehŸ mtuJ âUÉHh bfh©lhl¥gL»wJ.

—————

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top