அன்னைமரியின் வாழ்க்கை வரலாறு

          m‹idkÇÆ‹ thœî F¿¤J e‰brŒâ EhšfËš Äf¡Fiwthd jftšfns cŸsd.  eh« ïnaRit òǪJ bfhŸsî«, mtuJ Û£ò¤ â£l¤âš jhŒkÇ t»¤j  g§»idí« Xusî¡F òǪJ bfhŸs k£Lnk mit cjî»wJ.

 

          Mu«gfhy âU¢rig k¡fS¡F mid¤J« e‹F bjǪâUªjJ.  VbdÅš m‹idkÇ mt®fŸ k¤âÆš thœªjh®fŸ.  fhy§fŸ flªjnghJ m‹idia¡ F¿¤j Égu§fŸ bfhŠr« bfhŠrkhf Fiwa¤ bjhl§»aJ.  m‹idia¡ F¿¤j brŒâfis cy»‰F¢ brhšy flîŸ xU â£l« tF¤jh®.

 

          1774-h« M©L br¥l«g® 8-h« ehŸ, ghÈah v‹w CÇš xU ViH Étrha¡ FL«g¤âš m‹dh f¤jÇdh vD« FHªij ãwªjJ.  1802š ït® mfÞÔÅa‹ rigÆš Jwî thœî nk‰bfh©lh®.  be¥nghÈaÅ‹ nghÇdhš Jwî kl« _l¥g£l nghJ xU jÅah® å£oš rnfhjÇ Jwtw thœit¤ bjhl®ªjh®.  1824 ã¥utÇ 2-h« ehŸ mt® fhykhdh®.  ïªj òÅij¡F »il¤j áy jÇrd§fËÈUªJ jh‹ ïnaRÉ‹ âU¥ghLfŸ F¿¤J ÉÇthd Étu§fŸ ek¡F »il¤âU¡»wJ.  ïj‹ mo¥gilÆš jh‹ cyf¥ òfœbg‰w “ngõ‹ M~¥ »iuÞ£” v‹w âiu¥gl« cUthdJ.

 

          òÅj m‹dh f¤jßD¡F »il¤j jÇrd§fËš fhQ« m‹idkÇÆ‹ thœ¡if tuyhW ã‹tUkhW mikªâU¡»wJ.  m‹idkÇÆ‹ bg‰nwhuhd òÅj n#hth¡»K«, m‹d«khS« ernu¤âš thœªj trâÄ¡f j«gâauhÆUªjd®.  ït®fŸ ïiw¥g‰W ÄFªjt®fshí«, ViH vËnahU¡F Vuhskhd e‹ikfŸ brŒgt®fshí« ïUªjd®.  m‹d«khŸ bg¤ynfÄš ãwªjt®.  âUkz¤â‰F¥ ãwFjh‹ ehrnu¤ tªjh®.  m‹dhî¡F 24 taJ«, n#hth¡»K¡F 42 taJ« ïUªjnghJ âUkz« eilbg‰wJ.  ïiw¥g‰W«, Úâne®ikí« Ä¡f ït®fS¡F FHªijfŸ ïšiy.  vdnt Cuh® ït®fis Vsdkhf¥ gh®¤jd®.  âUkzkh» 20 tUl« Mtj‰FŸ VsdK«, êijfS« c¢r¡f£l¤ij v£oaJ.  ït‰iw jh§f Koahj b#hth¡»«, cgthá¡fî«, gǤâahf Ka‰áfŸ nk‰bfhŸsî« ‘bA®nkh‹’ kiy br‹wh®.  c©ik bjÇahj ntiy¡fhu®fŸ Tl ït® m‹d«khis Éy¡» É£L É£lh® v‹W nfÈ brŒjd®.  m‹d«khŸ ÄFªj kd¤JaUl‹ fh¤âUªJ brã¤J tªjh®.

 

          xU ehŸ fãÇnaš Jhj® m‹dhî¡F¤ njh‹¿ mtU¡F xU bg© kfî ãw¡f¥nghtjhfî«, bA®nkh‹ kiy br‹w mtuJ fzt® âU«ãtUth® v‹W« m¿É¤jh®.  vUrny« njthya« br‹W flîS¡F e‹¿ brY¤J«. m§nf j§f EiHthÆyUnf b#hth¡»ik rªâ¥Õ® vdî« Jhj® bkhʪjh®.  bgUk»œîl‹ m‹d«khŸ njthya« br‹wh®.  Jhj® ciu¤jthnw m§F ÃfœªjJ.  b#hth¡»K«, m‹dhî« ehrnu¤J¡F¤ âU«ãd®.

 

          á¿J fhy¤âš mt®fS¡F xU bg©FHªij ãwªjJ.  FHªij¡F kÇah vd mt®fŸ bga® N£od®.

 

          áWÄ kÇah jkJ FHªij gUt¤ânyna mrhjhuz Fzhâra§fŸ thaªjtuhf¤ âfœªjh®.  ïu©lh« taânyna mt® ViHfS¡F cjt¤ bjhl§»dh®.  3 ½ tajhtj‰FŸ kÇah 6taJ áWt®fË‹ m¿î¤âw‹ bfh©oUªjh®.  gǤâahf Ka‰áfS« brŒa¤ bjhl§»dh®.

 

          j§fS¡F ãw¡F« FHªijia Mya¤âU¥g¡bfd x¥ò¡bfhL¥gjhf ne®ªâUªjd®.  vdnt áWÄ kÇah 4 taij v£oaJ«, mtiu njthya¤âš fh¡ifahf x¥ò¡ bfhL¤jd®.  ghy‹ ïnaRit njthya¤âš òfœªJiu¤j _jh£o m‹dh v‹gt®jh‹ áWÄ kÇahÉ‹ FU.  mt® brh‰go nf£L«, Äfî« fodkhd ntiyfŸ brŒJ«, Û£gÇ‹ tUif¡fhf brã¤J« kÇah fh¤âUªjh®.

 

          kÇahit nrhâ¡f rh¤jh‹ ÔÉu Ka‰á brŒjJ.  vJî« bt‰¿ bgwhj ÃiyÆš, njthya¤âYŸs k‰w bg©ãŸisfËš bghwhik bfh©oUªj áy® kÇahî¡F J‹g« Éisɤjd®.  kÇahnth, mid¤ijí« bghWikíl‹ jh§»¡ bfh©lh®.  ïj‰»ilna b#hth¡»K«- m‹d«khî« ïwªJ nghÆd®.  ehrnu¤J ïšy« FoÆU¥ghÇ‹¿ btWikailªjJ.  m‹d«khŸ jkJ 56-htJ taâY« b#hth¡»« 74-h« taâY« ïiwao nr®ªjd®.  kÇahî¡F m¥nghJ taJ 12. M©ltU¡F jkJ f‹Åikia x¥ò¡bfhL¤âUªj kÇah, Mya FU¡fS¡F Ñœ¥goªjh®.

 

          bg¤ynfÄš Rkh® trâ Ä¡f xU FL«g¤âš jh‹ nahnr¥ò ãwªjh®.  bg‰nwhÇ‹ 6 ãŸisfËš, ït® _‹whkt®.  brhªjkhf tUthŒ nr®¡f Ãid¤J mt® vUrny« br‹W xU j¢R¤ bjhÊyhËíl‹ nr®ªJ j¢R ntiy brŒJ tªjh®.  mt®fË‹ fil, fÇá« kiyÆÈUªjJ.  nahnr¥ã‹ rnfhju®fŸ mtiu¤njo m§F tªjd®.  j¢Rntiy brŒJ thœtij¡ f©l mt® rnfhju®fŸ mtiu¤ â£o å£L¡F miH¤J¢ bršy Ka‹wd®.  jkJ 12-htJ taâÈUªnj nahnr¥ò« ãu«k¢rÇa Éuj« nk‰bfh©oUªjh®.  nahnr¥ò¡F 33 tajhdnghJ flîË‹ Vîjyhš mt® vUrny« Mya« br‹wh®.  m¥nghJ kÇah 14 taJ Ãu«ãa ïs« e§ifahf ïUªjh®.  m‹iw¡F Mya¤âÈUªj kzkhfhj xU thÈgU¡F kÇahit âUkz« brŒJ it¡f FU áÄnah‹ KobtL¤âUªjh®.  mHF«, r‰Fz§fS« thŒªj kÇahit kzªJ bfhŸs mnef® Mtš bfh©ld®.  nahnr¥ã‰nfhbtÅš âUkz« brŒa ÉU¥gnk ïšiy.  Mdhš bgÇa FUÉ‹ th®¤ij¡F Ñœ¥goªJ mtU« tuid¤ nj®î brŒí« ÃfœÉš fyªJ bfh©lh®.

 

          mid¤J ïisP®fËlK« xU f«ig vL¤J jiyikFU bfhL¤jh® – mâš nahnr¥ã‹ f«ò k£L« JË®¤J ó¤jJ.  ïij¥gh®¤j ãujhdFU nahnr¥òjh‹ kÇahî¡F kzkf‹ vd m¿É¤jh®.

 

          nahnr¥ò kÇahití« miH¤J¡bfh©L ehrnu¤âÈUªJ kÇahÉ‹ ïšy« br‹wh®.  c‰wh® cwÉdU«, C®k¡fS« bgÇJ« k»œªjd®.  åL nr®ªj kÇahî«, nahnr¥ò« j§fŸ Éuj« F¿¤J xUtU¡bfhUt® fU¤J¥ gÇkh‰w« brŒjd®. jh§fŸ vL¤J¡ bfh©l KoÉš Ãiy¤âU¡f ïUtU« Ô®khŤjd®.

—————–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top