பாவத்தை நெருங்கும் போது

ght¤ij beU§F«nghJ

  nt£il¡fhu® fuoia¥ gh®¤J J¥gh¡»ahš Rl KaY«nghJ fuo brh‹dJ “ bfhŠr« ÚY§f, eh‹ xU th®¤ij c§f »£l nf£L¡fnw‹.  Ú§f v‹id bfh©zJ¡fòw«, v‹»£l ïUªJ v‹d vL¡f¥ nghÖ§f nt£il¡fhu® brh‹dh®”, vd¡F cnuhk« Ãiwªj xU njhš Mil ntQ«! “m¥goah rÇ eh‹ njhš cil j®nw‹.  Ú§f v‹ »£l th§f.  mt® »£l beU§»aJ« rÇ! rÇ!! vd¡F rh¥ghL«, ck¡F cilí« »il¥gj‰fhd tÊia eh‹ fh©ã¡»nw‹ vd¡T¿a fuo; nt£il¡fhu® nkš ghŒªJ mtiu¡ bfh‹W rh¥ã£ljh«.  nt£il¡fhu® fuo¡FŸns kiwªjh®.  ï¥goahf nt£il¡fhuU¡F njhš cilí«, fuo¡F czî« »il¤jJ”… eh« ght¤ij beU§»dhš e« fâí« ïJngh‹W jh‹.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top