நேரத்திற்கு கடிவாளம்

                      ò¤jh©o‰FŸ eh« mo vL¤J it¡F«nghJ, »il¤j‰fÇa ng‰¿id¤ jªj ïiwtD¡F eh« Kj‹ Kjyhf e‹¿ brY¤j nt©L«.  flîË‹ áw¥ghd mUshš k£Lnk eh« ïªj ãu¤nafkhd fhyf£l¤âš thœªJ bfh©oU¡»‹nwh«.  vdnt ïUfu« FɤJ eh« mtU¡F e‹¿ brY¤j nt©L«.  m¤Jl‹ ò¤jh©oš mtU¡F cfªj thœ¡if eh« thH brã¡fî« nt©L«.

                  #h‹ v®Þ»‹ v‹gt® mbkÇ¡fhÉ‹ ãugy vG¤jhsU«, gšfiy¡fHf nguháÇaU« Mth®.  mt® j« gâdh‹fh« taânyna ãahndh thá¡f¡ f‰W¡ bfh©lh®.  ãahndh f‰ã¡F« MáÇa® mtiu¥gh®¤J âdrÇ v›tsî neu« c‹dhš ãahndh thá¡f Koí« vd¡nf£lh®.  bgU«ghyhd eh£fËY« miu kÂneu«  mšyJ xU k neu« Tl v‹dhš ãahndh thá¡f Ko»wJ vd v®Þ»‹ T¿dhuh«.

                 m¥nghJ MáÇa® T¿dhuh« “ m¥go brŒahnj, Vbd‹whš Ú bgÇatdhF«nghJ ï›tsî neu« xnuaoahf thá¡f cd¡F neu« »il¡fhJ.  vdnt Ú IªJ ÃÄl«, g¤J ÃÄl« vd ãahndh gƉá brŒ.   gŸË brštj‰F K‹dU«, gŸËÆÈUªJ åL âU«ãa ãwF«, ïuîzɉF K‹ghfî«, mj‹ ã‹dU« všyh« Iªnjh g¤njh ÃÄl« ãahndh gƉá brŒ.  Ú m›thW brŒjhš v¤jifa fodkhd NœÃiyÆY« cd¡F neu« »il¡F« v‹wh®.

                ïªj m¿îiuahdJ ãahndh thá¥gj‰F k£Lkšy k‰w všyh fhÇa§fËY« jk¡F cjÉahf ïUªjJ vd v®Þ»‹ rh‹W TW»wh®. Äfî« gugu¥ghd MáÇa¥ g¡F k¤âÆY« mnef ò¤jf§fis vGj ïªj mQFKiw mtU¡F ngUjÉahf ïUªjjhf mt® F¿¥ãL»wh®.

          mtUila Äfî« ãugykhd gil¥ò¡fËš x‹wh»a “bAy‹ M~¥ £uhŒ” v‹D« ò¤jf¤ij jkJ gÂthœÉ‹ gugu¥ghd NHÈš jh‹ ïa‰¿ÆU¡»wh®.

          ehK« thœ¡ifÆš v¥nghJnk gugu¥ghf ïU¡»nwh«.  Mdhš ïj‰»ilna eh« brŒa¡ Toa e‹ikfis xUnghJ eh« brŒa jtw¡TlhJ.  eh« kd« it¤jhš v®Þ»‹ brŒjJ ngh‹W ešy fhÇa§fŸ brŒa ek¡F« neu« »il¡F«.

          òy®ªâU¡F« ò¤jh©oš eh« ftÅ¡f nt©oa fhÇa§fŸ v‹dbtšyh« vd eh« bjǪâU¡f nt©lhkh? ntiy brŒtj‰fhd neu¤ij eh« f©o¥ghf xJ¡f nt©L«.  ãwiu m‹ò brŒaî«, ãwU¡F cjÉ brŒaî« eh« neu¤ij xJ¡f nt©L«.  thá¡fî«, f‰W¡ bfhŸsî«, m¿î bgwî« eh« f©o¥ghf neu¤ij xJ¡f nt©L«.  VbdÅš ïitÆ‹¿ thœÉš K‹nd‰w« ïšiy.  áǤJ k»Hî«, cšyhrkhf ïU¡fî« neu« njit.  ïitÆ‹¿ ekJ M‹kh Mdªj« milahJ.  thœ¡ifia¡ F¿¤j fdî fhz neu« njit.  m¥nghJ jh‹ eh« ts®¢á fhz Koí«.  brg¤â‰F«, Muhjid¡F« eh« neu¤ij xJ¡f nt©L«.  m¥nghJ jh‹ eh« ïiwaUË‹ ÃHÈš MWjš bgWnth«.  mid¤â‰F« nkyhf ViH vËat®fËl« ïu¡f¤Jl‹ elªJ bfhŸs nt©L«.  m¥nghJjh‹ eh« kÅj kh©ã‹ c¢r Ãiyia milnth«.  flîŸ ek¡fˤj ò¤jh©oid e‹F ga‹gL¤Jnth«.  neu« Äf ÉiuÉš flªJ brštJ c©ikjh‹.  Mdhš, xU f¥giy f£L¥gL¤â ïa¡F« khYÄia¥ ngh‹W ehK« neu¤ij f£L¥gL¤â K‹nd¿¢ bršy ïaY«.  áw¥ghf ïiwaUŸ e«nkhoUªjhš…

—————–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top