நாவடக்கம்

  1. ehtl¡f«

 

          áwªj M‹Ûf thœî el¤J»‹w flîË‹ ãŸisfŸ x›bthUtU« mo¥gilahf òǪJ bfhŸs nt©oa xU c©ik vJbtÅš j‹ ehit å© ng¢RfËÈUªJ«, jtwhd ciuahlÈÈUªJ« fh¤J¡ bfhŸtJ jh‹.  å©ng¢R¡fS¡F«, gÊ¥òiu¡F« Fiw TWjY¡F« ã‹ÉisîfŸ âra« c©L vd rhynkhÅ‹ Phd« Kjš mâfhu« v¢rÇ¡if ÉL¡»wJ.  “gad‰w KQKQ¥ò¥ g‰¿ v¢rÇ¡ifahf ïU§fŸ; gÊ¢brhš TwhJ c§fŸ ehit ml¡F§fŸ.  VbdÅš kiwthŒ¥ ngáa vJî« ÉisÉ‹¿¥ nghfhJ.  bghŒ brhšY« thŒ M‹khit¡ bfhšY«.” (rh.Ph 1 :11)

 

          m‹ò¥ ãŸisfns, eh« MÓ®thj§fis¥ bgw, mâfkâfkhŒ ïiwahá bgw, Jha MÉahš Ãu¥g¥gl, brg¤âš tsu e«Kila ehit ml¡f nt©Lbkd Jha MÉahdt® ek¡F f‰W¤jU»‹wh®.  j« cjLfisí«, ehÉidí« f£L¥gL¤jhjt®fŸ M‹Ûf ts®¢á fhz kh£lh®fŸ.  ghiy Ãy¤âš tsU« áW jhtu« ngh‹W mt®fsJ M‹Ûf thH¡if ïU¡F«.

 

          tŠrid Ãiwªj M‹khÉš Phd« EiHtâšiy; ght¤â‰F moikahd clÈš Phd« FobfhŸtâšiy. (rh.Ph.1:4).

 

          j« ehit j« brhªj ÉU¥g¤J¡F É£LÉLgt® j« thœehËš Vuhskhd njhšÉfis rªâ¡f neÇL«.  mtuhš ïiwth®¤ijia c¢rÇ¡fnth, flîis¡ F¿¤J¥ ngrnth, âUkiwEhiy ifÆš vL¡fnth cÇik ïšiy vd âU¥ghlšfŸ bjËî gL¤J»‹wJ. (â.gh. 50:16-21).

 

          Ôik¡bfd âw¡»‹w thŒ; xU flîŸ ãŸisÆ‹ thœÉš tU« MÓ®thj§fis jL¤J ÉL»wJ.  ekJ thœÉš eh« ca®tilahkÈU¥gj‹ fhuz«, êjid, Fiw TWjš, jtwhd Ô®¥gˤjš, ãwiu ïfœjš ngh‹w Ôa g©òfŸ e«Äš ïU¥gjhš jh‹ ï¤jifa g©òfSl‹ thœªJ, flîË‹ âU¥bgaiu mR¤jkh¡»ajhš M‹khÉ‹ tšyik btË¥gl Koahkš ngh»wJ.  rhynkhÅ‹ Phd Ehš 1:4š ï›thW thá¡»nwh« “tŠrid Ãiwªj M‹khÉš Phd« EiHtâšiy; ght¤â‰F moikahd clÈš Phd« FobfhŸtâšiy”.  j« ehit ãwU¡bfâuhf ga‹gL¤J« egU¡fhf v¤jid brg§fŸ x¥ò¡bfhL¤jhY«, mJ ïiw r_f¤âš V‰W¡bfhŸs¥gl kh£lhJ.  ÉLÉ¡f ïayhjthW mªeg® f£LfË‹ tiyÆš á¡»ÆU¥gh®.  “c§fŸ jisfŸ fodkhfhjgo ïfœtij É£L ÉL§fŸ.” (vrh.28:22).  vdnt c§fŸ ehití«, Fuiyí« ga‹gL¤â ãwiu ïfHhÔ®fŸ.  ïfœtJ ngh‹W ntbwhU Ôik ãwiu Vsd« brŒJ mtkâ¤jyhF«

 

          Vsd« brŒgt® v¤jifat®?

 

          flîŸ r_f¤âš j« rnfhjuid¡ F¿¤J J¢rkhfî«, kâ¥g‰w Éjkhfî«, Vsd¤JlD« mUtU¥ghd Éj¤âY« Ñœ¤jukhf¥ ngá k»œ¢á fh©gt® jh‹ Vsd¡fhu®.  “Ú§fŸ Vsd« brŒnthuhŒ ïUªjhš, mjdhš tU« Éisit Ú§fns JŒ¥Õ®fŸ.” (Ú.bkh.9:12).

 

          e« thœÉš flîŸ ek¡fˤj e‹ikfŸ, âwikfŸ, trâ thŒ¥òfŸ ngh‹witfis Ãid¤J eh« flîS¡F e‹¿ brhštj‰F gâyhf ãwiu eh« Vsd« brŒjhš flîË‹ MÓ®thj§fS«, flîË‹ Jha MÉahU« e«ik É£lfY« v‹gij ïiwth®¤ij v¢rÇ¡»wJ.  “M©ltnu” vd miH¥gj‰fhd jFâia¡ Tl ïH¡F« brayhf Vsd« mšyJ J¢rkhf kâ¡F« g©òfŸ kh‰¿ ÉL»‹wJ. “bghšyhÇ‹ brhšÈ‹go elthjt®; ghÉfË‹ ÔatÊ Ãšyhjt®, ïfœthÇ‹ FGÉÅš mkuhjt® e‰ngW bg‰w®” vd âU¥ghlš 1:1š thá¡»nwh«.

 

          m‹ò¥ãŸisna, muh#fkhd thœî el¤Jgt®fŸ; M©ltuJ tÊÆš el¡»‹w, e‹F brã¡»‹w xU ãŸisia fhQ«nghJ mt®fŸ cŸs¤âš ïfœ¢á, êij, ïWkh¥ò ngh‹w g©òfŸ ts®tJ ïa‰if.

 

          c‹ thœÉY« ï‹Wtiu ãwiu ïfœªj eh£fis Ãid¤J¥gh®.  ahiu všyh« ehÉdhš ò©gL¤âÆU¡»‹whŒ? ahÇlbkšyh« J¢rkhf elªâU¡»‹whŒ? ahiu všyh« êij mtkhd¥gL¤âÆU¡»‹whŒ? ïitaid¤J« c‹ thœÉš MÓ®thj§fis jil brŒâU¡»wJ.  Ú òǪj ï¤jifa ght¢brašfŸ flîË‹ Jha MÉahiu tU¤j¥gL¤J»wJ.  ÔikfŸ c‹ thœÉ‹ nk‹ikia bfL¤J ÉL«.

 

          2 F¿¥nL 26-h« mâfhu¤âš cáah v‹w egiu¡ F¿¤J¢ brhšy¥g£oU¡»wJ.  flîS¡F mŠá ehit f£L¥gL¤â, ãwiu¡F¿¤J mtJhW ngrhJ Éy» thœªjh® cáah.  cáah jkJ 16-htJ taâš muruhf mãnõf« bg‰W mÇaid V¿dh®.  rhynkh‹ k‹dU« j« ehit ïiwòfœ ghl m®¥g¤jt®.  mtuJ thœÉY« flîŸ bgÇa fhÇa§fis¢ brŒjh®.

 

          m‹ò¥ ãŸisna, c‹ ehit flîS¡fhf x¥ò¡bfhL¤J thœªjhš, c‹ thœÉš flîË‹ Äf¥bgU« MÓ®thj§fŸ tªJ nrU«.  j« ehit Ôik¡F ifaË¥ngh® fâ v¤jifabj‹whš “mt®fŸ ïw¡F K‹ Jaunk mt®fis¡ bfh‹W ÉL«.” (Óuh¡ 27:29)

 

          c‹ rnfhju‹ tUªJ« Éjkhf c‹ ehÉdhš Ú ãwU¡bfâuhf F‰w¢rh£L¡fŸ, mtJhWfŸ, bf£l th®¤ijfŸ, mR¤jkhd ciuahlšfŸ ngh‹w ÔikfŸ VjhtJ brŒâUªjhš mt‰W¡fhf kd« tUªJ flîËl« k‹Å¥ò nt©o brã.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top