நம்பிக்கையின் பலன்

– Ir¡ ng%®¡fil

 gugu¥ghd j‹Dila m‹iwa âd flikfËÈUªJ ÉLg£l mªj ca® ïuhQt mâfhÇ mur mu©kidia É£L btËna¿ j‹Dila ïšy« bršy Fâiu ÛJ jhÉ V¿dh®.

      j« tuit vâ®neh¡» å£o‹ K‹nd tH¡fkhf¡ fh¤âU¡F« kfid¡ fhzhjjhš gj‰wkilªjh® ï‹iw¡F kfD¡F v‹dthƉW?” vd¤ jk¡FŸ nf£lthnw Fâiu nkÈUªJ ÑnH Fâ¤jh®.  igaD¡F v‹d ne®ªjnjh v‹w Mj§f¤âš mt® ÉiuªJ å£o‰FŸ òFªjh®.  btÆÈš Jt©l Ñiu¤j©L ngh‹W kf‹ gL¡ifÆš »lªjh‹.  mU»nyna mGJ fy§»a f©fSl‹ jhŒ É»wh®.  å£L ntiy¡fhu®fŸ brŒtj¿ahJ âif¤J É»‹wd®.

 

          “v‹ bršynk, cd¡F v‹dlh M¢R?” beŠnr bto¡F« Éjkhf¡ nf£lh® jªij.

 

          mj‰F mt‹ jhŒ jh‹ gâš T¿dh®.

 

          “tH¡f« nghy c§f tUifia vâ®gh®¤J mt‹ å£L¤ â©iznahukhf¤ jh‹ ËD»£oUªjhD§f, âOU©Q _®¢irah» ÉGªJ£lh‹.  eh‹ ntfkh Xond‹.  r‰W ÃW¤âaã‹ bjhl®ªjh® “m«kh”, vd xUKiw T¥ã£lh‹.  ã‹ mt‹ f©fŸ ghâ milg£L¥nghdJ.  _¢R bkJthf FiwªJ t®wjh vd¡F bjÇŠRJ.  eh‹ XyÄ£L mGnj‹.  gÂah£fŸ Xo tªjh§f.  mt§fjh‹ kfid ï§nf bfh©L tªJ »l¤âdh§f.  mJ¡F nky vd¡F vJî« bjÇahJ§f”.

 

          vâÇÆ‹ gilia, mŠrh beŠRl‹ vâ®bfhŸS« mªj jsgâ NœÃiyia vâ®bfhŸs ïayhkš jLkh¿dh®.

 

          “mGJ T¢rÈlhnj, mu©kid it¤âaiu cldo miH¤J tU«go V‰ghL brŒnth«, vd¡T¿ mt® j« kidÉia MWjšgL¤âdh®.  flîŸ e« ãŸis¡F vªj bfLjY« tuÉlkh£lh®.  nyrhd ka¡fkhf ïU¡fyh«.  Ú ijÇakhf ïU.”

 

          r‰W« jhkâahkš mu©kid it¤âa®fŸ ïuhQt mâfhÇ K‹ M#uhdh®fŸ.  k¡fz¡fhf ỉiraˤJ« v›Éj gyD« ïšiy!  ãŸis ïwªJ nghth‹ vd¢ brhšy ahU¡F« ijÇa« ïšiy.  Mdhš mt®fË‹ k§»a Kf¤âÈUªJ mt® c©ikia¥ òǪJ bfh©lh®.

 

          j‹ kfÅ‹ cÆiu¡ fh¥gh‰w ï›îy»š ïÅ xUtuhš k£L« jh‹ Koí« vd cWâ ó©lh®.  gh®ita‰wtU¡F gh®itaË¡»‹w, fhJ nfshjt® nf£f¢ brŒ»‹w, Ôuh Éahâaiu eykh¡F»‹w ïnaRthš k£Lnk Koí«.

 

          ïnaRit ï§F miH¤J tªJ kf‹nkš if it¤J brã¤jhš mt‹ âra« ey« bgWth‹ vd e«ãdtuhŒ Fâiu ÛJ jhÉ V¿dh®.  k¡fS¡F ïnaR nghâ¡F« ïl¤âš it¤J mtiu¡ f©lh®.  ïnaRit¡ f©l clndna Fâiu ÛâUªJ jhÉ ïw§» tªJ ïnaRÉ‹ K‹ KHªjhË£L, iffis ca®¤â f©ÙUl‹ É©z¥ã¤jh®.

 

          “ïu¡f« Ãiwªj ïnaRnt, v‹ xnu kf‹ nehŒthŒ¥g£L gLifah» ïU¡»wh‹.  mtdJ nehia Ú® Fzkh¡F«! kU¤Jt®fŸ ifÉ£l mtid c«khš k£L« jh‹ eykh¡f ïaY«.  c« moah‹ nkš ïu¡f« it¤J v‹ kf‹ ÛJ c« fu§fis it¤J Má®tâí«! m¥nghJ mt‹ eykilth‹.”

 

          mid¤ijí« m¿ªjtuhd ïnaR mikâahd FuÈš ï›thW T¿dh®.  “Ú® nghfyh«, Ú® e«ãa t©znk ck¡F ÃfG«.” ïij¡ nf£lJ« jh« it¤j e«ã¡if¡F gy‹ »il¤J É£ljhf cz®ªj mt® ïnaRî¡F e‹¿ bjÇɤJ É£L Fâiu Ûnj¿ j« ïšy« neh¡» ÉiuªJ gazkhdh®.  å£il beU§F« K‹ng mt® gÂahs®fŸ vâ®bfh©L tªJ iga‹ ãiH¤J¡ bfh©lh‹ v‹w brŒâia bgUk»œîl‹ T¿d®.  clnd, “mt‹ v¥nghJ nehŒ Ú§»dh‹” vd mt®fis¥ gh®¤J¡ nf£lh®.” ne‰W¥ ã‰gfš xU k¡F” vd¡ nfŸÉí‰wJ«, ïnaR mªneu¤âš jh‹ “c« kf‹ ãiH¤J¡ bfhŸth‹” vd¡T¿dh® v‹gij Ãidî T®ªJ KHªjh£goÆ£lh®.  thd¤ij neh¡» iffis ca®¤â flîS¡F e‹¿ brY¤âdh®.  f©fËÈUªJ Mdªj¡ f©Ù® toªjJ.

 

          “m¥gh!” v‹w miH¥ig¡ nf£lJ«, brg¤âÈUªJ âL¡»£blGªjh®.  “kfnd!  v‹ bršynk ïnaR M©lt® cd¡F ey« jªJŸsh®” vd¡T¿ago j« ïU fu§fisí« Ú£o kfid mutiz¤J K¤jkhÇ bghʪjh®.

 

          To Ëwt®fË‹ f©fËÈUªJ Mdªj¡ f©Ù® jhiu jhiuahŒ toªjJ.  mt®fŸ cŸs« j§fis m¿ahknyna T¿aJ “e«ã¡ifÆ‹ gy‹”.

————-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top