மிட்டானின் அறிவு

byéZ – ntYh®

          nk‰F¤ bjhl®¢á kiyÆYŸs xU eâÆ‹ mUnfÆUªj Fif x‹¿š jh‹ Ä£l‹ Mik tá¤J tªjJ.  xU ehŸ g¡f¤J fh£oÈUªj t§f‹ v‹w xU K£lhŸ FŸseÇ m§F tªjJ.  x›bthU fh£áahf f©L ïuá¤J tªj t§f‹ Ä£lÅ‹ Fifia¥ gh®¤J É£lJ.  v‹Dila FifiaÉl ïJ mHfhf ïU¡»wnj vd Ãid¤J ïij v¥goahtJ brhªjkh¡»¡ bfhŸs nt©L« vd Ãid¤J Fif¡FŸ EiHªjJ.  m¥nghJ Ä£l‹ Mik Mœªj cw¡f¤âÈUªjJ.  fhyo Xir nf£L vGªj Ä£l‹ ah® m§nf v‹d nt©L«? vd¡ nf£lJ.  “eh‹ t§f‹ FŸseÇ… ïªj Fif c‹DilaJjhdh?”

“Mkh«…”

“ïÅnkš ïJ v‹Dila Fif…”

“c‹Dila Fifah…?”

Ä£l‹ Mik¡F ïJ ão¡fÉšiyah…

“brhªjkhf xU å£ilna RkªJ el¡»‹w cd¡F vj‰F ïªj Fif…?

          ï›thW T¿a t§f‹ Ä£lid¤ Jh¡» btËna v¿ªjJ.  Ä£l‹ xU ghiwnkš nghŒ ÉGªjjhš mj‰F ešy KJFtÈ V‰g£lJ.  CA&«… ïtD¡F xU ešy ghl« òf£l nt©L« vd Ä£l‹ Mik KobtL¤jJ.  mL¤j ehŸ Ä£l‹ Mik t§fÅl« tªjJ.

          “K£lhŸ¥ gany Ú ïªj á‹d FifÆnyna ïU.  eh‹ ïijÉl xU bgÇa Fifia f©Lão¤âU¡»nw‹”.

          “v‹d? ïijÉl¥ bgÇa Fifah…?” t§f‹ M¢rÇa¤njhL nf£lJ.

          “Mkh«.  mJ ïªj eâ¡foÆny ïU¡»wJ.  c‹dhš m§nf tu KoahJ…” Ä£lÅ‹ rthiy t§fdhš V‰W¡bfhŸs KoaÉšiy.

          “MAh… m¥goahdhš mªj Fifia eh‹ cÇikah¡»¡ bfhŸnt‹…”  r‰W« naháahkš t§f‹ M‰¿š Fâ¤J É£lJ.  Mdhš mªj t§fD¡F Ú¢rš bjÇahjjhš j©ÙÇš fhšfshš fis¥gilªJ mo¤J M‰¿š mo¤J¢ bršy¥g£lJ.  j‹Dila jªâu« gȤj⚠ģl‹ Mik¡F Ä¡f k»œ¢á.  vŠáa fhy« KGJ« Ä£l‹ j‹Dila FifÆš trâahf thœªjJ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top