படுகுழிகள்

õh#]

          m‹W xU â§f£»Hik fhiy neu« k 9.15 khzt®fŸ midtU« gŸËia neh¡» br‹W bfh©oUªjd®.  Ú©l bjhiyÉÈUªJ eh‹ gaz« brŒJ tªjjhš el¡F«nghJ vd¡F clš nrh®î«, mrâí« V‰g£lJ.  gŸËÆš Kjš k mo¤J É£lJ.  khzt®fŸ všnyhU« K©oao¤J¡bfh©L tF¥giw¡FŸ EiHªjd®.  gŸË mYtyf¤â‹ K‹dhš g¤J, gÅbu©L MáÇa®fS¡F nkš To Ëwd®.  ïu©L MáÇiafŸ ÓUilaªj xU x‹gjh« tF¥ò khzÉÆl« ruhkÇahf nfŸÉfis vG¥ã¡ bfh©oUªjd®.  T¢rÄ‹¿ gâyˤj mªj khzÉÆ‹ Kf¤ij eh‹ e‹F ftŤnj‹.  mtŸ f©fŸ xË ïHªjh‰nghš bjǪjJ.

          v‹ cŸs¤â‰FŸ xU ryd« V‰g£lJ.  Mtš ÄFªjjhš Éõa« v‹dbt‹W bjǪJ bfhŸs ÉU«ãnd‹.  gŸË¡F K‹ghf ïU¡»‹w xU blÈngh‹ ó¤âÈUªJjh‹ xU MáÇia ïªj khzÉia miH¤J tªjh®.  khzÉÆdUnf nkh£lh® ir¡»Ÿ Þlh®£ brŒj ÃiyÆš xU ïisPidí« gh®¤jjhš MáiaÆ‹ rªnjf« tYtilªjJ.  ngh‹ brŒjãwF ïisPÅ‹ ig¡»š Vw Ka‹w khzÉÆ‹ tyJ fu¤ij MáÇia ão¤J¤bfh©lh®.  j‹Dila fu¤ij ÉLÉ¡f khzÉ Ka‹wnghJ MáÇia j« ãoia ïW¡»dh®.

          “Ú v§nf nghnw…?” MáÇiaÆ‹ Fuš mtis Õâaila¢ brŒjJ.  “khkh kfndhl Tl MÞg¤âÇ¡F¥ nghnw‹ vd gaªjthnw gâyˤjhŸ.  MáÇia k¢rhÅ‹ Kf¤ij¥ gh®¤jh®.  m§F« ÕâÆ‹ ÃHšfŸ x˪âU¥gij cz®ªjh®.

          mj‰FŸshf xU MáÇaU« m›tÊna tªJ É£lh®.  MáÇia¡F ïJ rhjfkh»É£lJ.

          “MÞg¤âÇ¡F m¥òwkh nghfyh« ï¥g bu©L ngU« ÞTY¡F el§f…” MáÇaÇ‹ f£lis¡F gÂtijÉl ntW tÊÆšiy.  khkh kfidí« R«kh ÉlÉšiy.  ïUtiuínk mYtyf¤â‹ K‹d® M#®gL¤âd®.  Érhuiz Kiw¥go elªjJ.  khkh kf‹ vd¥g£lt‹ mU»YŸs njh¥ãš fŸ ïw¡F« bjhÊyhË v‹W«, cwÉd‹ mšy v‹gJ« ÉrhuizÆš bjǪjJ.

          âObud ïisPÅ‹ bkhigšngh‹ xȤjJ.  mtdJ ifÆÈUªj nghid ï‹bdhU MáÇa® th§» “Anyh” v‹wJ« kWKidÆÈUªJ xU ïisPÅ‹ Fuš.

          “v›tsî neukhlh eh§f btŒ£ g©Â¡»£oU¡nfh«.  V©lh mtbs ï‹D« T£o£L tuny… R«kh Éisahlhnj bjÇíkh…?” m⮢áahš nghid ÞÉ¢ M~¥ brŒa¡Tl ïayhj ÃiyÆš MáÇaÇ‹ Kf« btËWtij eh§fŸ cz®ªnjh«.

          mo¡fo tF¥ò¡F¢ bršyhkš gy khzt®fS« rW¡» ÉG»‹w gLFÊfis¥g‰¿ Ãid¤jnghJ cŸs« FK¿ajhš f©fËÈUªJ f©Ù® tʪjJ.

          ïsikÆ‹ bjhl¡f¤ânyna rW¡» ÉG« mnefÇš xU¤âašyth ïªj m‹ò¢ rnfhjÇ.  fhy¥ngh¡»š mgh®õdhfnth, vÆ£[hfnth, Ôuh ntjid jUtjhfnth khw¡Toa ïªj ga§fu Ôik¡bfâuhf ïnaRÉ‹ âU ïu¤j« C‰w¥gl nt©Lbk‹W eh« x‹W nr®ªJ brã¥ngh«.  áYitÆ‹ Äf¡ bfhoa ghLfŸ tÊahŒ kD¡Fy¤â‹ mid¤J ght§fisí« RkªJ J®¤j khr‰w ïiwkfDl‹ ïizªJ ehK« brã¥ngh«.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top