கடவுளின் பார்வையில்

                 buéÌ‹ bg‰nwh® MáÇa®fsht®.  mt‹ jªij ntiy brŒ»w gŸËÆny jh‹ j‹Dila Mu«g¡ fšÉÆÈUªJ gÆ‹W tU»wh‹.  vdnt mtDila jªijÆDilaî« k‰w rf MáÇa®fSilaî« ftd« v¥nghJ« mt‹ ÛâU¡F«.  Mifahš k‰w khzt®fis¥ nghš #hÈahf j‹Dila ÉU¥g« nghš el¡f mtdhš ïayÉšiy.  Mfnt buÍÞ ï›thwhf áªâ¤jh‹ ïªj¥ gŸËÆÈUªJ +2 go¥ig Ko¤jJ« ef®¥òw¡ fšYhÇÆš nr®ªJ go¡f nt©L«.  m§nf lhoíila gh®it ÉHhJ.  ehD« k‰w ãŸisfis¥ nghš #hÈahf thH thŒ¥ò¡ »il¡F«.

          buéÞ vâ®gh®¤jJ nghynt elªjJ.  ef®¥òw¡ fšYhÇÆš lhoÆ‹ f©fS¡F¤ bjÇahkš mid¤J RjªâuK« bg‰W thœªjh‹.  kJî¡F«, nghij¥ bghU£fS¡F« mid¤J ÔikfS¡F« mt‹ moikahdh‹.  mJtiu¡F« go¥ãš áw¥ghd bt‰¿ bg‰¿Uªj mt‹ 圢áí‰wh‹.

          e«nkš v›Éj f£L¥ghL« Éâ¡fhj thœ¡if Kiwia eh« bgÇJ« ÉU«ò»nwh«.  Mdhš ïªj f£L¥ghošyhj thœ¡if Kiw e«ik bgU« mÊî¡F ï£L¢ bršY«.  c©ikÆš eh« flîSilaî«, thdJhj®fSilaî«, É©zf¥ òÅj®fSilaî« gh®itÆš jh‹ ïU¡»nwh« v‹gij kw¡f¡ TlhJ.  mt®fŸ v¥nghJ« e«ik ftŤJ tU»wh®fŸ v‹w v©z«; flîshš ïa¡f¥gL« thœ¡if KiwÆš Úo¡f C¡fkË¡f£L«.

          òÅj®fË‹ thœ¡if KiwfŸ flîshš ïa¡f¥g£litahf ïUªjJ.  Äf mâfkhd k»œ¢áí«, kdÃiwî«, M‹Ûf RjªâuK« bg‰W thœªjJ« mt®fŸ jh‹.  eh« flîË‹ f£L¥gh£oš ïU¡F«nghJ ÔikÆÈUªJ ÉLjiy bgW»nwh«.  ïJnt c©ik Rjªâu« (ÉLjiy).

          m‹idkÇÆ‹ É©nz‰ò¤ âUÉHhÉDilaî«, ekJ ghuj njr Rjªâu ÉHhÉDilaî« thœ¤J¡fis midtU¡F« cǤjh¡F»nw‹.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top