தேடிப்பெற்ற சுதந்திரம்

jhkÞ M¥r‹

                ekJ ghuj njr¤â‹ Rjªâu âdK«, Jha f‹ÅkÇÆ‹ É©nz‰ò¥ bgUÉHhî« ïizªJ tUtJ c©ikÆnyna flîË‹ Äf¥bgU« â£l« jh‹.  Jha f‹Å kÇah ghuj njr¤â‹ ghJfhtÈahf ïU¡»wh®fŸ.  eh£oš c©ikahd ÉLjiyiaí«, K‹nd‰w¤ijí« eh« mila nt©LbkÅš, m‹id kÇia¥ ngh‹W ehK« ïiw¤ â£l¤â‰F«, murh§f ÉâfS¡F« c£g£L thH nt©L«.  Jha m‹idÆ‹ thœ¡if ÃfœîfŸ mid¤âY« mt® K‰¿YkhŒ jhœ¢á, Ñœ¥gojš ïiw¤â£l¤â‰F cfªj thœî thœªjij eh« f©L bfhŸsyh«.

            thdJhjÇ‹ thœ¤Jiu Ãfœî bjhl§F fšyhÇ kiyÆš j« âUkf‹ eh« midtU¡fhfî« gÈahF« tiu¡F« mt® fh©ã¤j vL¤J¡fh£lhd thœî ek¡F áwªj ghlkhf cŸsJ.

               clš ßâahd bjhšiyfŸ ÄFªj Ãiwkhj f®¥ãÂahf ïUªj nghâY«; j« Jiztuhf òÅj nahnr¥òl‹ ehrnu¤âÈUªJ btF bjhiyÉYŸs bg¤ynfĉF mur Mizia Ãiwnt‰w òw¥g£L¢ br‹wh®.  muR Mizia flîË‹ Mizahf v©Â mj‰F K‰¿Y« c£g£lh®.  c©ik ÉLjiyÆ‹ ïiw¡ f©nzh£l« ï§F òy¥gl»wJ.  ïJngh‹nw áWt®fsh» c§fS¡F«, eh£L¡F«, rKjha¤â‰F« M‰w nt©oa bghW¥òfS«, flikfS« ÄFâahfnt cŸsJ.  ïja ó®tkhf Ú§fŸ fšÉ gÆ‹W, c§fŸ flikfis rÇtu Ãiwnt‰W« nghJ ehL K‹nd‰wkiltnjhL, flîË‹ â£l« Ãiwnt kiwKf x¤JiH¥ò¤ jUgt®fshfî« brašgL»Ö®fŸ.  òÅj ngjUÉ‹ nghjid c§fS¡F ÄFªj c‰rhfkË¥gjhf ïU¡f£L«.

                  “mid¤J kÅj mik¥òfS¡F« M©ltÇ‹ bghU£L¥ gªâU§fŸ; mâfhu« bfh©lt® v‹D« KiwÆš murU¡F«, Ôik brŒ»wt®fis¤ j©o¡fî« e‹ik brŒgt®fis¥ ghuh£lî« mtuhš mD¥g¥bg‰wt®fŸ v‹D« KiwÆš MSe®fS¡F« gªâU§fŸ.  ï›thW Ú§fŸ e‹ikia¢ brŒa K‹tUtj‹ _y«, kâbf£l m¿ÉÈfis thail¡f¢ brŒa nt©Lbk‹gnj flîË‹ âUîs«.  Ú§fŸ ÉLjiy bg‰WŸç®fŸ; ÉLjiy v‹D« ngh®itÆš Ôik brŒahÔ®fŸ flîS¡nf moikfshŒ ïU§fŸ.  všnyhU¡F« kâ¥ò¡bfhL§fŸ; rnfhju® rnfhjÇfËl« m‹ò brY¤J§fŸ; flîS¡F mŠR§fŸ; murU¡F kâ¥ò¡ bfhL§fŸ (1 ngJU 2:13-17).

              xUtU¡bfhUt® m‹ò brY¤â, thœÉš Ñœ¥gojš cŸst®fshÆUªJ Jha m‹idÆ‹ c©ik¥ ãŸisfshf¤ âfH ïªj Rjªâu âd ÉHhÉš eh« cWâ vL¥ngh«.  midtU¡F« m‹idkÇÆ‹ É©nz‰ò¥ bgUÉHh k‰W« ghuj Rjªâu âd ÉHh ešthœ¤J¡fŸ!

Leave a Reply

Top