வல்லமை இதுவே

ãªJ kh¡FÞ

          òÅj kh®ru£, Þfh£yhªJ eh£L muáí«, v£L¡ FHªijfË‹ jhí« Mth®.  v¤jid ntiyfŸ ïUªjhY« mt® jkJ ãŸisfisí« miH¤J¡bfh©L âU¥gÈ¡F¢ bršyhkš xU ehŸ Tl ïUªjâšiy.  âU¥gÈ brg ò¤jf§fis Éiy kâ¡f Koahj bgh¡»õkhf ghJfh¡fî« ãŸisfS¡F f‰W¡ bfhL¤âUªjh®.

 

          xU ehŸ â›a e‰fUiz¥ ngiHÆÈU¡F« ïnaRit òÅj kh®fnu£ ÄFªj MtYl‹ gh®¤J¡ bfh©oUªjh®.  mo¡fo bgU_¢R É£L¡ bfh©L« ïUªjh®.  mr¢rka« ïnaR òÅijaUnf njh‹¿ ï›thW T¿dh®.

 

          “v‹id tunt‰gj‰fhf xU M‹kh bfhŸS« Mtiy eh‹ ÉU«ò»nw‹.  vdnt m›th‹kh v¥nghbjšyh« M®tkhf v‹id tunt‰»wnjh; m¥nghbjšyh« eh‹ mjdUnf Xo tU»nw‹.”

 

          â›a e‰fUiz bgWtJ F¿¤J òÅj kh®fu£ nkÇ my¡nfh¡F ek¡F jU« m¿îiu.

 

          “xU ehŸ Tl e‰fUiz c£bfhŸshkš ïU¤jyhfhJ.  ekJ vâÇ¡F e« ÛâU¡F« r¡âia mÊ¡ftšy ïnarÉlÄUªJ eh« Éy» Él¡TlhJ.”

 

          xU Kiw òÅj rh®yÞ bghnuhÄahit¥ gh®¤J xUt® ï›thW nf£lh®.

 

          “v›Éj f£L¥ghL«, bghW¥òz®î« ïšyhj ïisP® k¤âÆš, ï¤jifa khr‰w, c©ikahd Jha thœî thH c«khš v¥go Ko»wJ?”

 

          “â›a e‰fUiz c£bfhŸtjhš” vd clnd òÅj® gâyˤjh®.

 

          òÅj rh®yÞ bghnuhÄnah jh‹ òÅj mnyhÎa[&¡F bjhl®ªJ â›a e‹ik bgw m¿îiu T¿ mtU« òÅjuhf tÊ tF¤jt®.

 

          xU fhy f£l¤âš b#Üth efÇš âU¥gÈ x¥ò¡bfhL¡fî«, â›a e‹ik tH§fî« jil Éâ¡f¥g£oUªjJ.  m¡fhy¤âš b#ÅthÉš thœªj òÅj nr¤jÇ‹ âUÉUªâš g§FbgWtj‰fhf b#Åthî¡F btËna btF bjhiyÉÈUªj xU KfhK¡F fhš eilahf x›bthU ehS« br‹W tªjh®.

 

          ‘ïJ Äfî« fodkhd braš” vd nf¤jÇÅ‹ gaz¤ij¡ F¿¤J gyU« j§fŸ fU¤J¡fis¡ T¿d®.

 

          mt®fis¥ gh®¤J òÅij TW« gâš “Ô¡fdšfS¡F nkš v¤jid ikš Jhu« el¡f ne®ªjhY«, xU kiw ïnaRit c£bfhŸtj‰fhf mªj eil nuhrh ky®fŸ gu¥ãa xU f«gs¤â‹ ÛJ el¥gJ ngh‹W vËjhdjhf eh‹ Ãid¡»nw‹.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top