ஆற்றல் தரும் மருந்து

bg‹Å n#hr¥

          ÉÉÈa¤âš Äfî« M‰wš thŒªj kÅjuhf¤ âfœgt® Änfh‹.   mt® j‹dªjÅahf MÆu« ngUl‹ nkhâ bt‰¿ f©lt®.  xU Kiw j‹id¥ ão¡f tªj vâÇfSl‹ nghÇl mtU¡F xU fGijÆ‹ jho vY«ò jh‹ »il¤jJ.  mij¡ bfh©L mt® MÆu« ngiu¡ bfh‹wh®.

        á«nfhÅ‹ M‰wÈ‹ ïufáa« v‹d v‹gJ ahU¡F« bjÇahkš ïUªjJ.  á«nfh‹ ãw¥gj‰F K‹ M©ltÇ‹ Jhj® mtuJ jhŒ¡F¤ njh‹¿” Ú fUî‰W xU kfid¥ bg‰bwL¥ghŒ.  rtu¡f¤â mt‹ jiyÛJ gl¡TlhJ.  VbdÅš iga‹ ãw¥ãÈUªnj flîS¡bfd “ehÓ®” Mf ïU¥gh‹.” v‹wh®.  (Ú.j.13:5).  á¿J fhynkh, j‹ thœehŸ KGJnkh flîS¡bfd j§fisna m®¥g¤J thœtJ jh‹ ehÓ® Éuj« vd¥gL»wJ.

 

          “X® Mnzh bg©nzh j‹id M©ltU¡F¤ jÅ¥gL¤â¢ áw¥ghd bghU¤jidahd ehÓ® bghU¤jid brŒJ M©tU¡F¤ j‹id m®¥g¤jhš, âuh£ir ïur«, kJ M»at‰iw mt‹ Éy¡f nt©L«… rtu¡f¤â mt‹ jiyÆš gl¡TlhJ; M©tU¡fhf¤ j‹id m®¥g¤J¡bfh©l fhy« Koík£L« mt‹ JhŒikíl‹ ïU¥gh‹; mt‹ j‹ jiy Koia Úskhf tsu ÉLth‹…” (v©:6:1-5).

        á«nrh‹ ãw¥ãÈUªnj mt® bg‰nwhuhš ehÓuhf ts®¡f¥g£lh®.  á«nrh‹ j¡f gUt« milªjJ« flîŸ mtiu¡ F¿¤J T¿ÆUªj mid¤ijí« mt® bg‰nwh® mtU¡F vL¤Jiu¤jd®.  mtU« bg‰nwh® T¿agona ehÓ® ÉujKilatuhf JhŒikahŒ thœªjh®.  mt® jiyÛJ xUKiw Tl rtu¡f¤â glÉšiy.  flîŸ á«nrh‹ tÊahf M‰wYl‹ braš g£lh®.

 

          ïÞuhnaš k¡fŸ 40 M©Lfshf bgÈÞâaU¡F moikfshf ïUªjd®.  ïªj moik¤jd¤âÈUªJ mt®fis Û£gj‰fhfnt flîŸ á«nrhid nj®ªbjL¤âUªjh®.  á«nrhD« vâÇfis bt‹W ïÞuhnayiu¥ ghJfh¤jh®.  20M©LfŸ mt®fis vâÇfËlÄUªJ ghJfh¤jh®.

 

          ã‹d® á«nrh‹ bkJthf ght¤âš ÉH¤bjhl§»dh®.  jtwhd thœ¡if Kiwahš j‹Dila JhŒikia ïHªjh®.  vâÇfshd bgÈÞâa ïd¤ij¢ nr®ªj jäyh v‹w bg©iz ÉU«ãdh®.  bgÈÞâa jiyt®fŸ jšyhÉl« br‹W “Ú á«nrhid ka¡», vâš mtDila bgU« tÈik cŸsJ; v¥go eh§fŸ mtid bt‹W f£o tij¤J ml¡f Koí« v‹W f©L ão.  eh§fŸ x›bthUtU« cd¡F MÆu¤J EhW btŸË¡ fhR jUnth«” v‹wd®.

 

          jäyhî« á«nrhid Ô®¤J¡f£l KobtL¤jhŸ.  vdnt mtŸ á«nrhid ka¡» mtuJ tÈikÆ‹ ïufáa¤ij¡ nf£lhŸ.  gift®fŸ K«Kiw mtiu jh¡f tªjnghJ«, _‹W Kiwí« jtwhd jftšfisna bfhL¤jh® á«nrh‹.  vdnt mt® fh¥gh‰w¥g£lh®.  x›bthU ehS« mtiu e¢rǤJ¡ bjhªjuî brŒjhŸ.  ïWâahf bjhšiy jh§f Koahkš vijí« kiw¡fhkš mt® mtËl« “rtu¡f¤â v‹ jiyÛJ g£lnjÆšiy.  VbdÅš ãw¥ãÈUªnj eh‹ flîË‹ ehÓuhf ïU¡»‹nw‹.  v‹ jiy kÊ¡f¥g£lhš vdJ M‰wš v‹ÅlÄUªJ mf‹W ÉL«.  eh‹ tÈikÆHªJ k‰w kÅjiu¥nghš M»ÉLnt‹” v‹wh®. (Ú.j.16:17).

 

          á«nrh‹ cw§F«nghJ, mtŸ xU Mis tutiH¤J mt® jiyÆ‹ VG kÆ®¡f‰iwfisí« kÊ¡f¢ brŒjhŸ.  á«nrhÅ‹ M‰wš mtÇlÄUªJ mf‹wJ.  “bgÈÞâa® mtiu¥ ão¤J mt® f©fis¤ njh©o vL¤J mtiu fhrhî¡F bfh©L br‹wh®fŸ. mtiu bt©fy¢ r§»Èfshš f£od®.  áiwÆš, miu¡F« ntiy¡F mtiu c£gL¤âd®.  (Ú.j.16:21).

 

          flîS¡F Ñœ¥goahjjhš á«nrh‹ jkJ thœÉš v¤jifa 圢áailªjh® ghU§fŸ.  jh‹ v¥go thH nt©L« vd á«nrhÅl« flîŸ neuoahf¡ TwÉšiy.  Mdhš bg‰nwhÇl« mid¤J« T¿ÆUªjh®.  bg‰nwh® brh‰go á«nfh‹ thœªj nghJ M‰wš Ä¡ftuhf ïUªjh®.  á«nrhÅ‹ M‰wš c©ikÆnyna jiyKoÆš jh‹ ïUªjjh? ïšiy vd ek¡F¤ bjÇí«.  bg‰nwh® tÊahf flîŸ T¿d m¿îiufS¡F Ñœ¥goªJ thœªjnghJ á«nrhÅl« flîË‹ M‰wš ÃiwªâUªjJ.

 

          á«nrh‹ vâÇfË‹ r_f¤âÈUªj bg©Ql‹ beU§»¥ gH»dh®.  mtis gift®fŸ VÉÉ£lh®fŸ v‹nwh, j‹id Vkh‰WthŸ v‹nwh á«nrhdhš czu KoaÉšiy.  j‹Dila M‰wÈ‹ ïufáa¤ij btË¥gL¤âajhš jkJ M‰wiy ïHªjh®.  Ñœ¥goahikahš M‰wš thŒªj kÅj‹ Äf¥bgU« njhšÉia rªâ¤jh®.

 

          m‹ò¥ ãŸisns, flîŸ ek¡F Äf¥bgU« tÈikia jªâU¡»wh®.  clš tÈik, kd tÈik, Ãidth‰wš, m¿î¤ âw‹… vd mnef« âwikfis ek¡F mˤâU¡»wh®.  ekJ všyh¤ âwikfS« flîŸ bfhL¤j bfhilfŸ.

 

          ïªj tÈikia ïH¡fhkš ghJfh¡f cjîtJ Ñœ¥gojš v‹w e‰braš jh‹.  flîŸ neuoahf vijí« e«Äl« Twkh£lh®.  bg‰nwh® _ykhf e«nkhL ngR»wh®.  bg‰nwhU¡F¥ gªJ el¥gJ ehÓ® Éuj« ngh‹W xU Éuj« jh‹.  ïªj Éuj¤âÈUªJ eh« tÊ jtW«nghJ ekJ M‰wiy ïHªJ ÉL»nwh«.

 

          Ñœ¥gojš v‹w Éuj¤âÈUªJ e«ik mf‰W»‹w gšntW eg®fis giftdhd rh¤jh‹ e«Äl« mD¥òth‹.  ekJ tÈikia ïH¡f¢ brŒí«.  Ôikahd tÊfËš e«ik mt®fŸ tÊ el¤Jth®fŸ.  vdnt v¢rÇ¡ifahf ïU§fŸ.  flîŸ mˤj M‰wÈY«, âwikfËY«, òÅj¤j‹ikÆY« eh« Ãiy¤J thH cjîtJ Ñœgojš v‹w e‰brašjh‹ Ñœ¥gojš jh‹ ekJ M‰wÈ‹ ïufáa«.  Ñœ¥goahikÆš ekJ M‰wiy ïHªJ ÉL»nwh«.

 

          Ñœ¥goahikahš M‰wš ïHªj á«nrh‹ kd« tUªâajhš jkJ M‰wiy âU«g¥ bg‰wh®. “v‹ jiytuh»a M©ltnu! vd¡F M‰wš mËí«” vd ïiwŠá  k‹whoajhš bgÈÞâa®fshš Ãu«ã tʪj k©lg¤â‹ Jh©fis mt® bjh£L rhŒ¤jnghJ f£olnk ïoªJ ÉH mjDŸËUªj á‰wurU«, k¡fS« xUÄ¡f koªjd®. (Ú.j.16:28-30).  ekJ M‰wiyí« eh« ïHªâUªnjhbkÅš; ekJ Ñœ¥goahikia cz®ªJ kd« tUªJnth«.  eh« ïHªj M‰wšfis flîŸ ek¡F âra« âU¥ã¤ jUth®!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top