பகைவரிடமிருந்து பாதுகாத்தவர்

n#hã n#hr¥    

            b#®kÅ eh£oš ôj®fS¡bfâuhd j©lid Ãiwnt‰w¥g£l fhy«.  Ï£yÇ‹ Miz¥go ngh®åu®fŸ ôj®fis¤ njo¥ão¤J J‹òW¤â bfh‹W FɤJ¡ bfh©oUªjd®.  ôj®fŸ b#®kÅÆÈUªJ cÆ® j¥ã m©il ehLfS¡F Xo¢ br‹W mga« njod®.  ïuhQt åu®fŸ m›ÉjkhŒ cÆ® j¥ã XLgt®fis¥ ã‹ bjhl®ªJ br‹W bfh‹wd®.

      ïuhQt åu®fS¡F gaªJ ãuÙÞ kiy gŸs¤jh¡»‹ tÊahf òfÈl« njo XLgt®fËilna òfœbg‰w b#®khÅa fÉP® ãuh‹Þ bt®gY« ïUªjh®.  v¥goahtJ mbkÇ¡f bršy nt©L« v‹w v©z« k£Lnk bt®gY¡ ïUªjJ.

       Mdhš ïuhQt åu®fŸ mtiu¥ ã‹ bjhl®ªJ tUtJ mtU¡F¤ bjÇa tªjJ.  mt®fËl« mf¥g£lhš V‰gL« Ãiyik F¿¤J Ãid¤J¥ gh®¡fnt KoahJ… m§Fy«, m§Fykhf mt®fŸ J©o¤J¡ bfhšth®fŸ.  mt®fŸ f©fS¡F¤ j¥g XÇl« ïšiyna vd jɤjh®…

        xU áy ÃÄl§fËš j‹id mt®fŸ beU§» ÉLth®fŸ.  Koªj tiu¡F« ntfkhf jkJ Fâiufis X£odh® bt®gš.  mo¡fo ã‹dhš âU«ã¥ gh®¤J¡ bfh©lh®.

         ïnjh ïuhQt¤âd® beU§» É£ld®.  bt®gš R‰W K‰W« gh®¤jh®.  mj‰FŸ mt® ãuÙÞ kiyaoÆš ïl« bg‰¿U¡F« Yh®J mknyh‰gt m‹idÆ‹ Mya¤â‰fUnf tªâUªjh®.

           njthya« neh¡» bt®gš brã¤jh®.

            “ X Yh®J eha»na! c©ikahfnt ï§F tšyiknahL Ú® brašgL»Ö® vÅš eh‹ b#®khÅa ïuhQt¤âdÇlÄUªJ j¥ã v¥goahtJ mbkÇ¡fh br‹wila cjî«.  m›Éjkhf eh« mbkÇ¡fh br‹wilªjhš c«ik¥ ngh‰¿¥ òfœªJ xU ghkhiy eh‹ ïa‰Wnt‹.”  vd nt©o¡ bfh©lh®.  j«ik e«ãdt®fis xUnghJ« if Élhj njtjhŒ bt®gÈ‹ É©z¥g¤J¡F brÉ rhŒ¤jh®fŸ.

           Äfî« M¢rÇakhd Éj¤âš mt® b#®khÅa åu®fË‹ fu§fS¡F¤ j¥ã mt® ÉU«ãathnw mbkÇ¡f eh£ilailªjh®.  m§F nghŒ nr®ªjJ« njt m‹idÆl« mt® brŒj nt©Ljiy Ãiwnt‰¿dh®.

          Jha m‹id kÇia¥ ngh‰¿¥ òfœªJ e‹¿a¿jYl‹ “bg®dbj¤â‹ Ñj§fŸ” v‹w bgaÇš cyf¥ òfœ bg‰w xU ghkhiyia ïa‰¿ m‹id kÇ¡F m®¥g¤jh®.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top