எத்தனை எத்தனை பயணங்கள்

õhÍ khÈ¥ghw®.

          khiy neu« gŸËÆÈUªJ åL âU«ò« ãŸisfŸ ÄFªj Muthu¤njhL elªJ¥ nghŒ¡bfh©oUªjh®fŸ.  n#haš xU gh£il¤ bjhl§»dh‹ b#Ç mj‰F jhs« ão¤jh‹.  uhãD«, mby¡[&« ã‹gh£L¥ ghod®.  ï›ÉjkhŒ ghlš FG K‹ndh¡»¢ br‹W bfh©oUªjJ. 

       m¥nghJ m›tÊna xU áWt‹ ir¡»is X£o tªjh‹.  vânu xU fšÈš nkhâajhš ir¡»nshL áWtD« ÑnH ÉGªJ É£lh‹.  b#Ç clnd Xo¢br‹W áWtid¤ Jh¡» É£lh‹.  n#hî«, ÉãD« nr®ªJ ir¡»is¤ Jh¡» Þnl‹£ ngh£L ÃW¤âd®.  cnkZ nA‹oš ghiu rÇ brŒjh‹.  mby¡Þ áWtid MWjšgL¤âdh‹.  ghlš Ãiy¤âUªjhY« beho¥bghGâš midtU« ir¡»ËÈUªJ ÉGªj áWtD¡F cjÉd®.  m¢áWtD« mt®fS¡F e‹¿ T¿dh‹.

      kWgoí« j§fsJ tÊ el¡ifÆš x›bthUtuhf ÉLfijfŸ ngh£L k»œªjd®.  midtU« mâš <Lgh£Ll‹ g§bfL¤jd®.  âObud vânu tªj fh® mt®fsUnf ËwJ.

        “j«ãfsh ïªj IÞ ~ng¡lÇ v§nf ïU¡F?” fhiu X£o tªjt® ÉdÉdh®. “neuhf K‹nd nghŒ ty¥g¡fkhf¤ âU«ò« rhiyÆš br‹whš ïu©lhtJ bjÇí« f£o« jh‹” vd mÜZ JšÈakhf¡ T¿dh‹.  e‹¿ T¿É£L, oiut® t©oia K‹ndh¡»¢ brY¤âdh®.  m¥nghJ xU ehŒ¡F£o XotUtij¡ f©l mãyhZ fšiy vL¤J mo¡f X§»dY«, uhã‹ mtid¤ jL¤J É£lh‹.

        “nt©lh«lh R«kh mJ¡F bjhšiy FL¡fhnjlh…” všnyhUnk uhãid Mnkhâ¤jd®.  mãyhZ fšiy ÑnH ngh£lh‹.  e©g®fŸ gaz¤ij bjhl®ªjd®.  ï‹W«, v‹W« e©g®fŸ gaz« bjhl®»wJ.  mby¡Þ, mãyhZ, uhã‹ mÜZ, b#Ç, n#hã‹, n#h, Éã‹ k‰W« cnkZ k£L« gaz« brŒaÉšiy.  Ú§fS« mt®fis¥ nghš v¤jidnah gaz« nk‰bfhŸ»Ö®fŸ.  gŸË¡F«, å£o‰F«, Mya¤â‰F«, filåâ¡F« jÅahfî«, FGthfî« v¤jidnah gaz« nk‰bfhŸ»Ö®fŸ.  c§fŸ gaz ntisÆš ï¤jifa áW áW e‰brašfŸ òÇ»‹Ö®fsh?

         eil¥ gaz¤âš k£Lkšy; ir¡»Ÿ, M£nlh, gÞ, fh®, obuÆ‹ ngh‹w thfd§fËš gaz« brŒí«nghJ« e‹ik brŒa ek¡F Ãiwa thŒ¥ò¡fŸ V‰gL«.  mij eh« rÇahd Éj¤âš ga‹gL¤J»nwhkh?

          gaz ntisÆš k£Lkšy, eh« v§»UªjhY« e‰brašfŸ òÇtj‰fhd thŒ¥òfŸ ïU¡F«.  mij eh« åzo¡f¡ TlhJ.  vdnt jhd Jha gîš ï›thW TW»wh® “eh« flîË‹ ifntiy¥ghL; e‰brašfŸ òÇtj‰bf‹nw »¿ÞJ ïnaR tÊahŒ¥ gil¡f¥g£oU¡»nwh«.  ï›thW e‰brašfŸ òǪJ thG«go flîŸ K‹ T£ona V‰ghL brŒâU¡»wh®” (vng. 2:10).

ïj‹ bghUŸ v‹d?

  1. e«ik¥ gil¤jt® flîŸ; eh« mtÇ‹ ãŸisfŸ.
  2. eh« »¿ÞJ ïnaR tÊahŒ¥ gil¡f¥g£oU¡»nwh«; »¿ÞJ ïnaRÉ‹ kdÃiyia ehK« bfh©oU¡f nt©L«.
  3. eh« e‰brašfŸ òÇtj‰bf‹nw gil¡f¥g£oU¡»nwh«.
  4. eh« òÇa nt©oa e‰brašfŸ, mj‰fhd thŒ¥ò¡fŸ mid¤ijí« flîŸ K‹ T£ona V‰ghL brŒâU¡»wh®.

khzt®fsh»a c§fis¡ F¿¤J flîË‹ ÉU¥g« v‹d v‹gij nk‰T¿a ïiwtrd« m¿îW¤J»wJ.  e‰brašfŸ òÇtJ v‹w flîË‹ â£l¤ij Ãiwnt‰w eh« v¥nghJ« ftdkhf ïU¡f nt©L«.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top