காவல் தூதர்கள்-அக்டோபர் 2.

            x‹gJ tifahd JhjuÂfËš, filá mÂahf¤ âfœgt®fŸ jh‹ fhtš Jhj®fŸ.  ïnaR xU jlit FHªijfis¡ F¿¤J¥ ngR«nghJ ï›thW T¿dh®. “ï¢á¿nahUŸ xUtiuí« Ú§fŸ ïÊthf¡ fUj nt©lh«; ftdkhÆU§fŸ! ït®fSila thd Jhj®fŸ v‹ É©zf¤ jªijÆ‹ âUK‹ v¥bghGJ« ïU¡»‹wh®fŸ vd eh‹ c§fS¡F¢ brhšY»nw‹”.  (k¤.18:10).  kÅj® x›bthUtU¡F« xU fhtš Jhj® c©L vd ï›Éiw th®¤ij tÊahf ïnaR cz®¤J»wh®. ÔikÆ‹ brašghLfËÈUªJ e«ik ghJfh¡f njtJhj®fŸ ek¡F fhtyhf ïU¡»‹wd®.  ÉÉÈa« ï›thW brhš»wJ.  “M©ltU¡F mŠá thœnthiu, mt® j« Jhj® NœªJ ËW fh¤âLt®.” (â.gh.34:7).

            fhtš Jhj®fis¡ f©L, mt®fSl‹ ciuaho mt®fSila ghJfhtiyí«, cjÉiaí« áw¥ghf mDgɤj mnef òÅj®fS«, e‰brŒâ m¿É¥ghs®fS« ïU¡»‹wd®.

            M©ltU¡F mŠá thœnthiu, mt®j« Jhj® NœªJ ËW fh¤âLth®. (â.gh.34:7)

            òÅj bg®eh®L fhtš Jhjiu¡ F¿¤J ï›thW TW»wh®. “ c‹ fhtš JhjU¡F Ú kâ¥ò¡ bfhL, JhjÇ‹ ghJfhtY¡F e‹¿ cŸstdhÆU, mtÇš mga« njL, mtiu m‹ò brŒ, mid¤J Éj Ég¤JfËY«,  nrhjidfËY« Ú mtÇ‹ cjÉia ehL.”

            m‹ò¥ ãŸisfns, fhtš JhjÇ‹ ghJfhtš c§fŸ midtU¡F« »il¥gjhf.

brg«

            v‹ m‹ghd fhtš Jhjnu, ckJ ghJfhtÈš x¥gil¡f¥g£l v‹id¥ ghJfh¤jUS«, fh¤J tÊ el¤J«. m¿î v‹ xËbgw¢ brŒaî«.  v‹Dila m‹igí« e‹¿a¿jiyí« V‰W¡bfhŸS«. 

            (ï¢brg¤ij âdrÇ mâfhiyÆY«, ïuî cw§f¢ brštj‰F K‹dU« brã¡fî«).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top