நாற்பது கோடி சட்டைகள்

          fhªâaofŸ r£il nghlhkš el¥gij¥ gh®¤j xU áWt‹ “gh¥òé, Ú® V‹ r£ilna  nghLtâšiy?”

“vd¡F ngh£L f bfhŸs r£il  ïšyh¤ jjhš  vd fhªâaofŸ  T¿dh®. eh‹  c k¡F  r£il  jU»nw‹. Mdhš vd¡F  xU £il  nghjhnj.  m¥goahdhš ïu©L jU»nw‹” v‹wh‹.  “mJî« nghjhJ vd¡F eh‰gJ nfho r£ilfŸ nt©L«.” v‹wh® fhªâaofŸ.  “eh‰gJ nfho r£ilfsh? m¤jid r£ilfŸ vj‰fhf?”

          “r£ilna ïšyhj, r£il¡F tifÆšyhj m¤jid ng® e«Kila eh£oš ïU¡»‹wh®fŸ j«Õ!” vd fhªâaofŸ gâyˤjh®.

          ãwÇ‹ J‹g Jau§fis¡ f©L, mij Ãt®¤â brŒgt‹ jh‹ c©ikahd kÅj‹.  e«ik¢ R‰¿Y« fhz¥gL»‹w gyU«; gy Éõa§fËš ViHa® jhnd? mt®fË‹ Vœikia cz®ªJ, mt®fË‹ njitfis eh« ó®¤â brŒJ bfhL¡F«nghJ jh‹ ekJ thœî Ãiwî bgW«.

          “M©lt® e«ã¡if¡” FÇat®, mt® c§fis cWâ¥gL¤â, ÔnahÅlÄUªJ fh¤jUŸth®.

(2bjr. 3:3)

Leave a Reply

Top