செபிக்கும்போது கவனிக்க வேண்டியவை

 

ÍÍ.
1)       brã¡f e«ã¡if njit. (k¤.21:22)

2)       brg¤â‰F gâš »il¡F« v‹w Ia¥ghošyhj e«ã¡if nt©L«.(*

3)       gâš »il¡f jhkjhF«nghJ Vkh‰w« mila¡ TlhJ.  gâš      »il¡f jhkj« V‰gLtJ ešyj‰fhfnt vd Ãid¡f
          nt©L«.

 

4)       ïnaRthš k£Lnk brg¤â‰F gâš juKoí« vd      e«gnt©L«.

5)       Jh§» tʪJ brã¡f¡ TlhJ. (Yh¡.22:46)

6)       ãwUila f£lha¤J¡fhf brã¡f¡ TlhJ.  jhdhf cz®ªJ
          brã¡f nt©L«.

7)       kdâš btW¥ò«, gifí« it¤J brã¡f¡ TlhJ

8)       ãwiu k‹Åahjt®fË‹ brg¤J¡F flîŸ gâš jukh£lh®        (kh‰. 11:24:25).

9)       brg¤J¡F gâš »il¡F«nghJ brg¤ij ÃW¤âÉl¡ TlhJ.

10)     ïilÉlhkš brã¡f nt©L«. (1bjr. 5:17)

11)     e«ik¥ nghš J‹g¥gL»wt®fS¡fhî« brã¡f nt©L«.

12)     brg¤âš nrh®tila¡TlhJ. (Óuh¡ 7:10)

13)     áy brg§fS¡F gâš »il¡fhjnghJ ïiw á¤j« Ãiwntw     brã¡f nt©L«. (kh‰.14:36)

14)     e«ik¡ F¿¤J flîS¡F xU â£l« c©L vd e«g nt©L«. (vnu.29:11)

15)     njit V‰gL«nghJ k£L« brã¡»‹w Fz« khwnt©L«.

16)     ãw® mÊîw nt©Lbkd rhgÄ£L brã¡f¡ TlhJ.

17)     ãwUila bršt« e«ik tªj nru brã¡f¡ TlhJ.

18)     bghUshjhu¤ njitfisÉl, M‹Ûf fhÇa§fS¡F K¡»a¤Jt« bfhL¤J brã¡f nt©L«.

Leave a Reply

Top