பிறரை திருத்துவதற்கு முன்னால்

                       jkJ e©guhd xU ~ãoš thá¥gtÇ‹ ~ãoiy ga‹gL¤â, ï‹ÅirÆš k»H Õ¤njht‹ mU»ÈUªj  efU¡F¢ br‹wh®.  mt® xU bfhšy¥g£liw tÊahf elªjh®.  m¥nghJ bfhšy® r«k£oahš gG¡f¡ fhŒ¢áa ïU«ig X§» X§» mo¥gij¡ f©lh®.  Mdhš mj‹ r¤j« mtU¡F nf£fÉšiy.  r‰W m¥ghš br‹wnghJ xU ãukh©lkhd njthya¤â‹ nkšgFâÆš ïu©L kÂfŸ ï§F« m§Fkhf rhŒªJ mo¤J¡ bfh©oU¡»wJ.  Mdhš mJî« Ãr¥jkhfnt ïU¡»wJ.  Õ¤njht‹ e©gÇ‹ å£ilailªJ ~ãoiy th§» thá¤jh®.  Mdhš mJî« Cikahfnt ïUªjJ.  ï›tsî« ÃfœªjnghâY«, Õ¤njht‹  j‹  brÉ¡F¤ jh‹ FiwghL  ïU¡»wJ  v‹gij¥  òǪJ  bfhŸsÉšiy.

          Õ¤njhtid¥ ngh‹W ehK« e« Fiwfis czuhÉ£lhš, ehK« gy neu§fËš, gyfhÇa§fËš ãwiu gʤJiu¥ngh«.  eh« ãwiu âU¤j Ka‰á¡»‹nwhnkašyhkš, e«ik¤ âU¤â¡ bfhŸs Kaštâšiy.  Ciu¤ âU¤j Kaštj‰F K‹, e«ikna òǪJbfh©L, eh« e«ik¤ âU¤j Kay nt©L«.

      cilªj cŸs¤jh¡F mU»š M©lt® ïU¡»‹wh®; ieªj beŠr¤jhiu mt® fh¥gh‰W»‹wh® (*â.gh.34:18).

Leave a Reply

Top