ஒரு பேரணியின் முடிவு

õhé gltuhL.

          xU bgÇa muáaš f£á miH¥ò ÉL¤âUªj vŒ£Þ ÉÊ¥òz®î T£l¤J¡F ngu el¤j v§fŸ gŸË khzt®fis mD¥g¡ nf£oUªjh®fŸ.  _thÆu¤J¡F« nk‰g£l ãŸisfis mÂtF¡f¢ brŒtJ v‹gJ btF áukkhf ïUªjJ.  tÊ jtwhkš, tÇir fiyahkš mt®fis F¿¥ã£l ïl¤J¡F miH¤J¢ bršy xU áy MáÇa®fS« ÃaÄ¡f¥g£oUªnjh«.  kheh£L¤ âliy milªjJ«, K¡»akhd ïl§fis všyh« v§fŸ khzt®fŸ ifal¡»ajhš, ïjid V‰ghL brŒj xUt® v‹id miH¤J “rh® Ä¡f e‹¿! ngu KoŠR£LJ.  gr§fis všyh« âU«g ÞTY¡F miH¢á£L¥ nghÖ§fsh” vd¡ nf£lh®.  V‹dh, “ï¥g ït§fshy bgÇa bjhšiyahÆU¡F” vdî« T¿dh®.

          mtÇ‹ gh vd¡F bfhŠrK« ão¡fÉšiy…  ghy« jh©L« tiu¡F«…. v‹w gHbkhÊ Ãidî¡F tªjJ.

          bgU«ghyhd khzt®fis âU«g miH¤njh«.  mj‰FŸ Ãiwa¥ng® gythwhf áj¿¥nghÆUªjd®.  g¤jh« tF¥ò ãŸisfË‹ bghW¥ãš, xU tÊahf khzt®fis âU«g gŸË¡F bfh©L nghŒ nr®¤njh«.  gŸËia milªjJ« xU bgÇa khzt‹, v‹Ål« th¡Fthj« brŒjh‹.

          “v‹d§f rh®, ngu¡F k£L«jhdh v§fis T£o£L¥ nghܧf? vŒ£Þ F¿¤J eh§fS« bjÇŠR¡f nt©lhkh?”  eh‹ Äfî« mikâahf¢ brh‹nd‹” mij V‹ ï›tsî bgÇjh vL¤J¡fQ«.  mtáa« bjÇaQkhdh, XŒî neu¤Jy v‹»£l th§f vd¡F¤ bjÇŠrij eh‹ brhšÈ¤ jU»nw‹.!”

          bghJthfnt, FW«ò¤jd« Ä¡f mªj khzt‹ Vsd¢ áÇ¥òl‹ nf£lh‹ “rh® uh¤âÇ g‹Åu©L k¡F¤ jh‹ eh‹ ~¥ßah ïU¥ng‹.  m¥nghJ tu£Lkh?” clÅUªj khzt®fŸ všnyhU« bfhšbyd áǤjh®fŸ.  xU MáÇa® v‹w KiwÆš v‹ j‹khd« nghdij cz®ªj v‹dhš M¤âu¤ij ml¡f KoaÉšiy.

          mt®fŸ bt‰¿ bg‰w Ãid¥ãš Ä¡f k»œ¢áíl‹ elªJ nghŒ¡ bfh©oUªjd®.  v‹Dila cŸsK« Äf ÉiuÉš bfhâ¥gilªJ bfh©oUªjJ.  Vnjh xU Éj cªJjyhš âObud m«khztid¤ âU«g miH¤nj‹.

          “xU ÃÄõ«… ï§nf th¥gh…”

          mt‹ ntfkhf v‹Ål« tªjh‹.  eu«òfËš ïu¤j« NL ão¤jJ.  v‹Dila tyJif¡F Nnl¿aJ.  Ä‹dš ntf¤âš mªj if mt‹ f‹d¤ij gj« gh®¤jJ.  M«… v‹ R‰W¢ NHiyna eh‹ kwªJ É£nl‹.  mt‹ ÄFªj nfhghntr¤Jl‹ fhz¥g£lh‹.  e©g®fŸ K‹ÅiyÆš mt‹ mtkhdkilªjjhš, v‹id neh¡»¢ Ó¿dh‹.  “rh® eh‹ ïJ¡F gâY¡F gâš vL¥ng‹.  v‹id Ú§f mo¡fyh«… Mdhš v‹ f‹d¤âš miwªjJ rÇÆšiy… rÇÆšiy…” ïªj th®¤ijfŸ v‹ fhJfËš ߧfhuÄ£L xȤJ¡ bfh©nl ïUªjJ.  eh‹ mtDila fu§fis¥ g‰¿ cu¡f¡ T¿nd‹…

        “rÇÆšiyahdhš th… eh« MÕÞ %K¡F¥ nghnth«.   xU MáÇaÇl« v¥go ngrQ«»wij Ú KjÈš go¡fQ«.”

        mt‹ gykhf v‹ ifia cj¿ É£lh‹.  mt‹ f©fËš Ô¥bgh¿ »s«òtij cz®ªnj‹. “rh®, btËna th§f… gh®¤J¡fyh«…” vd¡ T¿ago, e©g®fis jŸË¡bfh©L mt‹ tF¥giw br‹wh‹.

          v‹ ïja¤âš MÆu« l‹ ghu« mG¤j« cz®î, flîns, bghWikÆ‹ ghl¤ij f‰W¤ju nt©oa eh‹ mij Û¿É£nl‹.  m‹ghš mutiz¡f nt©oa v‹ fu§fŸ, m¡»uk¤â‹ thshf kh¿É£lnj?  eh‹ xU ghÉašyth… ïja¤â‰FŸ xU vÇkiyna bto¤jJ.

        v‹ ïja¤âš MÆu« l‹ ghu« mG¤J« cz®î, flîns, bghWikÆ‹ ghl¤ij f‰W¤ju nt©oa eh‹ mij Û¿É£nl‹. 

         Äf ntjidíl‹ eh‹ nkškhoÆYŸs v‹ tF¥giw neh¡»¢ br‹nw‹.  kd ghu¤jhš v‹ jiyia Jh¡fnt v‹dhš ïayÉšiy.  brŒjJ jtW vd v‹ kd¢rh‹W MÆu« Kiw cW¤â¡ bfh©oUªjJ.

          cldoahf mªj khztid v‹Ål« miH¤Jtu¡ T¿nd‹.  ÄFªj btW¥nghL«, mUtU¥nghL« mt‹ tF¥ò¡F btËna tªJ ËW bfh©oUªjh‹.  mtid ntfkhf beU§» mt‹ fu§fis¥ g‰¿¡ bfh©L, eh‹ T¿nd‹;

          “bršy«, k‹Å¢R¡f¥gh eh‹ bghWikia ïHªâUªnj‹.  v‹nky cd¡F fLikahd nfhg« ïU¡FJ©Q vd¡F¤ bjÇí«.  ïnjh, ï¥gnt Ú v‹id mo v‹d ntQkhdhY« brŒ.  ïÅ, Ú ÞTY¡F btËÆynah, ãu©£[]¡F K‹dhynah, brŠrhY« guthÆšiy.  vªj j©lidahf ïUªjhY« th§»¡fnw‹.  v‹ jtW¡F vªj ãuha¢ á¤jK« brŒa¤ jahuhf ïU¡»nw‹” ï¤jidí« T¿É£L eh‹ mt‹ Kf¤ij¥ gh®¤nj‹.

          mt‹ ÉÊfËš <u« fáªâUªjJ… f©Ù®¤ JËfŸ cU©nlhoaJ.  v‹ f©fËY« f©Ù®¤ jhiu ãut»¤jJ.  mt‹ cjLfŸ bkJthf mirªjJ.  “rh®, Ú§fsšy, eh‹ jh‹ jtW brŒJ É£nl‹.  Éntfk‰w v‹ th®¤ijfS¡F, ïªj j©lid nghjhJ.”

          eh‹ mtid kh®nghL miz¤nj‹.  mªj m‹ò kiHÆš mt‹ _œ»¤ nj«ãdh‹, mj‹ ã‹d® mt‹ f©fËš ïu¡fK«, gÇî« m‹ò« xË®tij¡ f©nl‹.  v‹ cŸsK« ngUtif bfh©lJ.

brg«

          ïnaRÉ‹ âU ïUjankh, v‹ nfhg¤ijí«, nfhg¥gL« gH¡f¤ijí« f£L¥gL¤J«.  v‹ cjLfËÈUªJ e‹ik Éisa Jha MÉahš v‹id Ãu¥ò«.  Mbk‹.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top