நீதிமான் நீதியற்றோருக்காக

»ß‹ yhªâš “fhádh¡” v‹w bgaUila xU nfh¤âu¤ jiyt‹ ïUªjh‹.  mt‹ Äf¡ bfhoatdhf ïUªjh‹.  xUKiw xU kiw¥gÂahs® ÉÉÈa bkhÊ bga®¥ò brŒJ bfh©oUªj Foir¡FŸ  EiHªJ “Ú® v‹d brŒ»‹Ö®” vd¡ nf£lh‹.  m¥nghJ mt® “eh‹ ï§nf tiuí« F¿pLfŸ x›bth‹W« xU th®¤ijahF«.  ngr¡Toa xU ò¤jf¤âÈUªJ jh‹ ïit »il¡»‹wd” v‹wh®.  mªj¥ ò¤jf« v‹d TW»wJ?  vd fhádh¡ nf£lnghJ, kiw¥ gÂahs® ïnaRÉ‹ ghLfis¡ F¿¤J«, ïw¥ãid¡ F¿¤J« vGâÆU¡»‹w òÅj nahthÅ‹ e‰brŒâ¥ gFâia thá¤J¡ fh£odh®.  m¥nghJ mªj nfh¤âu¤jiyt‹ nf£lh‹”  mt® mj‰F brŒj jtW jh‹ v‹d? ahÇlkhtJ âUodhuh? ahiuahtJ bfhiy brŒjhuh? vd¡ nf£lh‹.  mt® vJî« brŒaÉšiy v‹w gâiy¡ nf£lJ« fhádh¡ kWgoí« nf£lh‹” ã‹ mt® V‹ J‹g¥gl nt©L«? mtiu v‹ bfhšy nt©L«? fhádh¡ ituh¡»a¤Jl‹ nf£lh‹.  mj‰F kiw¥ gÂahs® ï›thwhf gâyˤjh® “mt® xU F‰wK« brŒaÉšiy.  Mdhš fhádh¡ F‰w«  brŒâU¡»whŒ.  mt® vijí« âUlÉšiy.  Mdhš fhádh¡ âUoÆU¡»whŒ, mt® ahiuí« bfhiy brŒaÉšiy.  Mdhš fhádh¡ c‹ brhªj rnfhjuid¡ bfh‹whŒ.  fhádh¡ J‹g¥glhâU¡fnt, m«kÅj® bfhšy¥g£lh®.” clnd fhádh¡ ÄFªj M¢rÇa¤njhL nf£lh‹.” mij ï‹D« xUKiw TW§fŸ, eh‹ nf£f£L«.” m›thwhf nfh¤âu, jiyt‹ Kj‹ Kjyhf e‰brŒâia¡ nf£L j‹ ght§fis Ãid¤J kd« tUªâdh‹.  ghtnk ïšyhj ïnaRit¥ g‰¿ m«kÅj® òǪJ bfh©L, mtiu¤ j« brhªj Û£guhf V‰W¡bfh©lh®.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top