நம்மையே கையளிப்போம்.

          ïU njr§fË‹ rǤâu¤ijna kh‰¿ vGâa xU kfh¤khÉ‹ ãw¥ãid eh« m¡nlhg® 2« njâ Ãidî TU»‹nwh«.  ekJ njr¤ij r®tnjr msÉš c‰W neh¡f it¤j K‹dhŸ ãujk® mku® yhš gfJh® rhÞâÇÆ‹ ãwªjehS« ïnj ehŸ jh‹.

          ïªj bgU« kfh¤kh¡fË‹ thÇRfŸ v‹w KiwÆš eh« bgUÄj« bfhŸtnjhL ãwehLfË‹ K‹dhš, ekJ eh£o‹ bgUikia ca®¤â¡ fh©ã¡fî« Kay nt©L«.  ï›ÉU jiyt®fËlK« Úâ, ne®ik fh¡f eh« flik¥g£oU¡»‹nwh«.  Mdhš ïªj ehËš k£L« eh« “tªnj khju«, uFgâ uhft uh#huh«” vd¥ gho kÇahij brŒJ flikia Ko¤J ÉL»‹nwh«.

          ï‹bdhU ehŸ mt®fis¡ F¿¤J eh« áªâ¥gnjh, ngRtnjh »ilahJ.  mt®fŸ ek¡F f‰W¤ jªjitfis brašgL¤j, xU áW Ka‰á Tl vL¥gâšiy.  mtuJ bjh©l®fŸ vd cÇik ghuh£Lnth® Tl ïªj ehËš fj® cil mªJ mtiu¥ ã‹g‰Wgt®fŸ vd btË cy»‰F fh£L»‹wh®fns jÉu mt®fŸ ca®thf fUâa jh®Ûf bfhŸif¥go thH K‰gLtâšiy.

          vL¤J¡fh£lhf fhªâaofŸ f‰W¤jªj mw¥ngh® Kiwiaí«, yhšgfJh® rhÞâÇ f‰W¤jªj b#Œ #th‹, b#Œ »rh‹ KH¡f§fisí« eh« kwªJ njhŸ tÈikiaí«, cÆ®fS¡bfâuhd ngh®Kiwiaí« ifah©L eh« Ãid¤j F¿¡nfhŸfis mila Ka‰á¡»‹nwh«.  m›thwhf ekJ njr¤â‹ x‰Wik – xUik¥gh£ilí«, mikâiaí«, rhªj Fz¤ijí« ïšyhkš brŒ»nwh«.

          ï¤jifa Ô¢brašfËÈUªJ ÉLg£L, eh« ekJ njr¤ij f£o vG¥ò« brašfËš M®tKl‹ <Lgl K‹ tUnth«.

          ï›thwhf eh£oid ts®¢á¥ ghijÆš cUth¡f eh« brašgL« nghJ; e« eh£L åu #th‹fSilaî«, ÉtrhÆfSilaî« j‹d«ã¡ifí«, e‹d«ã¡ifí« tsu¤ njitahd fhÇa§fS¡F eh« K‹DÇik tH§f nt©L«.  v›Éj ï¡f£lhd ntisfËY«, mt®fS¡F¤ njitahd mid¤J cjÉfS« brŒa eh£L k¡fŸ midtU« mt®fS¡F cWJizahf ïU¥ngh« v‹w cz®it mt®fS¡F mË¥ngh«.  ekJ ï›ÉU jiyt®fis e‹¿íl‹ ÃidîTU« ïªehËš, mt®fŸ ÉU«ò« Rjªâukhd tYthd ïªâahit f£o vG¥g e«ik ehnk m®¥gz« brŒnth«.

          mid¤â‰F« nkyhf ek¡fhf áYitÆš kǤj, jiyt®fS¡bfšyh« jiytuhd, mur®fS¡bfšyh« muruhd ïnaRÉ‹ th®¤ijfË‹go thHî«, ïnaRî¡F rh‹W gfuî«, e« midtiuí« flîŸ MÓ®tâ¥guhf. 

m‹òl‹,

mU£g n#hÞ ik¡»Ÿ

Leave a Reply

Top