அன்பு செய்து வாழ்வோம்

        kÅj¡ FHªijfŸ Éy§»d§fË‹ F£ofis¥ ngh‹W Éiuthf tsuhJ.  xU kÅj¡ FHªij ts®ªJ fhš C‹¿ Éfnt beLehŸ M»wJ.  mdhš Éy§»d¡ F£ofnsh ãwªj clndna el¡f¤ bjhl§F»‹wJ.  czî njo j‹ jhaUnf bršy mit¡F¤ jhdhfnt bjÇí«.  flîŸ Éy§FfS¡F ïa‰ifahfnt ï¤âwikfis tH§»ÆU¡»wh®.   gwit – Éy§»d§fŸ mt‰¿‹ FŠRfŸ – F£ofŸ ts®¢áailí«nghJ jhdhf ïiunjl É£L ÉL»wJ.  ã‹d® mt‰iw ghJfh¥gâšiy.

         jhŒ¡nfhÊ j‹ FŠRfŸ ïiunjL« g¡Ft« milí«nghJ, mt‰iw bfh¤â Éu£Ltij gh®¤âU¥Õ®fŸ mšyth?  Mdhš kÅj thœ¡if K‰¿Ynk khWg£lJ.  flîË‹ gil¥ãš, Äf nk‹ikahd gil¥ghf kÅj ïd« âfœ»wJ.  Mdhš kÅj¡ FHªijfŸ jh‹ Äfî« cjÉ njit¥gL« ÃiyÆš ãw¡»wJ.  mt®fŸ czî¡F«, ghJfh¥ã‰F« bg‰nwhiu¢ rh®ªnjÆU¡f nt©L«.  FHªijfË‹ ts®¢áí«, ÃiybgWjY« bg‰nwhiu¢ rh®ªJ jh‹ ïU¡»wJ.  kÅjÇ‹ FHªijfŸ áwªj eguhf tsu ÄFâahd m‹ò »il¡f nt©L«.  FHªijfË‹ bghJthd xG§F KiwfŸ, FL«g cwîfËÈUªJ jh‹ tsu¤ bjhl§F»wJ.  ã‹d® e©g®fŸ, MáÇa®fŸ _y« bjhl®ªJ ts®¢á bgW»wJ.

        xU FHªij áW taâš vªj msî¡F m‹ig¥ bg‰W mDgÉ¡»‹wnjh, mnj msÉyhd m‹ig m¡FHªij ãwU¡F« bfhL¡f Koí«.  mt®fŸ KG gUt« milªj ãwF« m›t‹ig, ãwÇl« brY¤âathnw ïU¥g®.

       m‹ig¥ bgwhkš ts®»‹w fha¥g£l FHªijfŸ ãu¢áidfis c©L g©Qgt®fshf, ãwu‹ãšyhjt®fshf kh¿Lt®.  kÅjid kÅjdh¡F»‹w m‹ò jiyKiw jiyKiwahf tH§f¥g£L tU»‹wJ.  bg‰nwhU« ï›î©ikia cz®ªJ FHªijfËl« ÄFâahd m‹ãid¥ bghÊa nt©L«.

          FHªijfŸ âd« bfh©lhL«nghJ, ekJ m‹ghd neU khkh v‹wiH¡f¥gL« #tA®yhš neUit F¿¥ghf Ãidî TUnth«.  neUÉ‹ ãwªjehis¤ jh‹ eh« FHªijfŸ âdkhf bfh©lhL»‹nwh«.  FHªijfis btFthŒ m‹ò brŒj khnkij mt®.  neUkhkh FHªijfS¡F nuh#h kyiu m‹gË¥ghf bfhL¥ghuh«.  FHªijfËl« mt® bfh©oUªj m‹ãid ïJ btË¥gL¤J»‹wJ.  ïJ nghynt ehK« ãwiu m‹ò brŒa¡ f‰W¡ bfhŸnth«.

     mid¤J FHªijfS¡F«, FHªijfŸ âd ešthœ¤J¡fŸ.

m‹òl‹

mU£g n#hÞ ik¡»Ÿ

Leave a Reply

Top