பசி

MdªJ«, mkyhî« lîD¡F¥ gazkhÆd®.  xU Ãy eh£fshfnt mt®fŸ lîD¡F¥ nghf Ãid¤âUªjd®, vdnt rhiy tÊna fijfŸ T¿agona elªJ br‹wd®.  btÆÈ‹ bfhLik jhshkš tU« tÊ¥ngh¡f®fŸ, rhiynahu nj‹kh ku¤joÆš mk®ªJ ïis¥ghWth®fŸ.  MdªJ«, mkyhî« rhiyaUnf mf‹W ÉǪâUªj khku¤joÆš mk®ªjd®.  mt®fŸ m©zhªJ nkny gh®¤jthnw ghod®… nj‹ khkunk, ïÅa kunk ïÅa kh«gH« jh.jh..

          ghliy¡ nf£l khku« FY§»¢ áǤjJ.  r‰W neu¤âš xU bk‹fh‰W åáaJ.  khku¤ijí« bjh£L¤ jGÉaJ.  mj‰FŸ K‰¿¥ gH¤j kh«gH§fŸ bjho bjho ÉGªjJ.  Mdªj«, mkyhî« Xo¥nghŒ kh«gH§fis nrfǤjd®.  kh«gH§fËš áyt‰iw ïUtU« c©ld®.  “AhŒ, v‹d Rit” vd¡T¿at®fŸ, Mkh« Ûjkhd kh«gH§fis v›thW å£L¡F vL¤J¢ brštJ vd nahá¤jd®.  clnd mt‰iw xU áy khÉiy¡ bfh¤Jfshš _o it¤J É£L âU«gtU«nghJ vL¤J¡ bfhŸsyh« vd MdªJ brh‹djhš, mkyhî« nr®ªJ m›thnw gH§fis khÉiyfŸ ngh£L _o it¤jd®.  ahU« gh®¡fÉšiy vd cWâ brŒJ É£L gaz¤ij¤ bjhl®ªjd®.  filÆš T£l« mâfkhf ïUªjjhš mt®fŸ âU«ã tu r‰W jhkj« MdJ.  m¥nghbjšyh« mt®fŸ Ãidî kh«gH¤â‹ Ûnj ïUªjJ.  vdnt Éiuthfnt elªJ tªjd®.  m¥nghJ m¥gUkdhd khku¤joÆš xU ehnlho¢ áWÄ mk®ªâUªjhŸ.  gu£il¤ jiyí«, thoa KfKkhŒ x£oa tÆnwhL mtŸ fhz¥g£lhŸ.  MdªJ«, mkyhî« mtis T®ªJ ftŤjd®.

          ã‹d® kiw¤J it¤j kh«gH§fis¤ njod®.  m§nf kiw¤J it¤j khÉiy¡ bfh¤JfŸ fhzÉšiy.  kh«gH§fS« ïšiy.  mt®fŸ ï§F«, m§Fkhf¤ njo vJî« »il¡fhjjhš, tU¤jK« nfhgK« V‰g£lJ.

          vdnt, mkyh ehnlho¢ áWÄia¥ gh®¤J, 炙Uªj kh«gH§fis Ú vL¤jhah? vd¡ nf£lhŸ.  mj‰F mtŸ gÂthd FuÈš” gáia v‹dhš jh§f KoaÉšiy… njo¥gh¤jnghJ ïiyfŸ ngh£L _oÆUªj bfhŠr« kh«gH§fŸ »il¤jJ.  mt‰iw eh‹ vL¤J â‹nw‹ vd¡ T¿dhŸ.  ïij¡ nf£l mkyhÉ‹ f‹d« nfhg¤jhš átªjJ.  M¤âukilªj mtŸ ifia X§» mo¡f¥ nghdhŸ.  ïij¥ gh®¤j MdªJ j‹ j§ifia jL¤jthW T¿dh‹” gá¤njhU¡F cztË¥gt®fŸ jh‹ c©ikahd kÅj®fŸ.  eh« bgW¡» it¤j kh«gH§fŸ mtsJ gáia ngh¡»ajšyth?”  ïij¢ brhšÈ Ko¥gj‰FŸ, ï‹bdhU fh‰W mo¡fnt Ãiwa kh«gH§fŸ bfh£oaJ.  mt®fŸ _tUnk gH§fis¥ bgW¡» tÆwhu c©ld®.  mkyhÉ‹ nfhgK« Ú§»aJ.  eh« bfhL¡F«nghJ EhW kl§fhf¥ bgWnth« v‹gij mkyhî« cz®ªjhŸ.

          kdÃiwîl‹ ïUtU« åL âU«ãd®.

Leave a Reply

Top