என்னைக் குறித்து ஒருசில விஷயங்கள்

 • J«kš tU«nghJ f©fis¤ âwªâU¡f ïayhJ.
 • eh« J«K«nghJ ekJ clÈ‹ mid¤J ïa¡f§fSnk ËWÉL«. ïja¤â‹ ïa¡f« Tl.
 • kÅj _isÆš 80 rjåjK« j©Ù® jh‹ ml§»íŸsJ.
 • kÅj clÈÈU¡F« ïu¤j¡ FHhŒfË‹ Ús« 97000 Û£l® MF«.
 • x›bthU Éehoí« 150 ïy£r¤â‰F« nk‰g£l ïu¤j mQ¡fŸ e« clÈš cUthfî«, mÊaî« brŒ»wJ.
 • xU ruhrÇ kÅj‹ VG ÃÄl§fS¡FŸ cw§» ÉLth‹.
 • clÈš V‰W¡ bfhŸS« M¡Ì#Å‹ 25 rjåj¤ijí« ga‹gL¤JtJ _isjh‹.
 • FHªijfS¡F 300 vY«òfŸ ïUªjhY«, mt®fŸ gUt« Ãiwtilí«nghJ 206 k£L« jh‹ fhz¥gL«. FHªijfŸ tsU« nghJ xUáy vY«òfŸ ïizªJ ÉLtjhš ï›thW V‰gL»wJ.
 • kÅj clš bkh¤j gUkÅ‹ gFâasî kášfË‹ e‹bfhilahF«
 • _is¡FŸnsí«, btËnaí« bršY« eho¤Jo¥òfŸ xU k neu¤J¡F 274 ».Û. ntf¤âš brš»wJ.
 • ekJ thŒ K‰¿Y« cy®ªâU¡F«nghJ vªj xU bghUË‹ Ritiaí« eh« czu KoahJ.
 • eh« ngR« nghJ 72 kášfŸ x‹¿izªJ brašgL»wJ.
 • xU FHªij ãw¡F«nghJ mj‹ jiyahdJ bkh¤j clš Ús¤â‹ eh‹»š xU ghfkhf ïU¡F«. Mdhš K⮢áailí«nghJ jiy v£oš xU ghf« k£Lnk fhz¥gL«.
 • Rit bkh£LfË‹ ruhrÇ MíŸ 10 eh£fŸ jh‹.
 • kÅj‹ xU ehis¡F ruhrÇahf gândHhÆu« jlit f© ïik¡»wh‹.
 • ruhrÇ ïUkÈ‹ r¡â xU k neu¤J¡F 96.5 ».Û. MF«
 • fhš ef§fis Él eh‹F kl§F ntf¤âš if ef§fŸ ts®»wJ.
 • gR«ghš brÇ¡f xU k neu« njit¥gL»wJ.
 • kÅj clÈ‹ 90 ÉG¡fhL« M¡Ì#‹, iA£u#‹, fh®g‹, ie£u#‹ ngh‹witfshš cUth¡f¥g£lJ.
 • 29 ntWg£l vY«òfshš k©ilnahL cU¥bg‰¿U¡»wJ.
 • ruhrÇ kÅj‹ xU ehis¡F 23,040 jlit Rthá¡»‹wh‹
 • e« clÈ‹ 98 ÉG¡fhL âR¡fS« x›bthU tUlK« kh¿ òâait cUth»wJ.
 • cy»š ï‹Wtiu gh®¤jâš Äf¥bgÇa kÅj _is 2.3 »nyh vilíŸsjhF«.
 • FHªijfŸ, ghy gUt¤âš Äf ntfkhf ts®¢áail»wh®fŸ.
 • KG Mnuh¡»aKŸs kÅj‹ xnu Rthr¤âš 3.3 È£l® Kjš 4.9 È£l® tiu fh‰iw cŸns ïG¡f Koí«. Mdhš ïj‹ IªJ rjåj¤ij k£Lnk ga‹gL¤j Koí«.
 • kÅj clÈ‹ Äf mâfkhd Míisíila âR¡fŸ _isÆš ïU¡»‹wJ. thœehŸ KGJ« ïit Ãiy bgW»‹wJ.
 • M©fis Él bg©fŸ mâfkhf f© ïik¡»‹wd®.

Leave a Reply

Top