கீ போர்டு பயன்படுத்தும்போது கவனிக்க் வேண்டியவை

          ÉušfŸ, cŸs§if, k¡f£L, fG¤J, KJF ngh‹w gFâfŸ Ñngh®L ga‹gL¤J«nghJ mâfkhf ghâ¡f¥gL»‹wJ.  jtwhf Ñngh®il ga‹gL¤J«nghJ ï¥gFâfŸ Äf nkhrkhf fha¥gl thŒ¥ãU¡»wJ. fh®gš lzš á‹£u«, Ç¥ã‰Ö‰¿š Þ£buŒ‹ ï‹éÇ vd ïit miH¡f¥gL»wJ.  f«¥ô£lÇš ntiy brŒgt®fŸ x›bthU k neu ga‹gh£o‰F ã‹dU« vGªJ elªjhš ï¤jifa fha§fŸ V‰glhkš jil brŒayh«.   Ñngh®ilí«, bksi[í« F¿¥ã£l  Jhu msÉš it¡f   nt©L«.  njhŸg£ilfS¡F V‰gL« mG¤j¤ij¤  jÉ®¤J mku nt©L«.  iffŸ ne®nfh£oš tU« Éjkhf ïU¡ifÆDilaî«, Ñngh®£ £nuíilaî« cau« xG§FgL¤j¥gl nt©L«.  cŸs§if nki#, £nu ngh‹wt‰¿‹ T®ikahd Xu§fËš gâahkš gh®¡f nt©L«.   il¥ brŒí«nghJ iffŸ eh‰fhÈ¡ iffËš XŒbtL¡F« Éjkhf il¥ brŒa¡TlhJ.  áWt®fŸ Ñngh®L ga‹gL¤Jtij Fiw¤J¡ bfhŸs nt©L«.  mâf neu« ga‹gL¤âdhš mt®fË‹ clšÃiy mâfkhf ghâ¡f¥gL«.  lhŒby£ Ó£oš ïU¥gij Él IªJ kl§F nehaQ¡fŸ f«¥ô£l® Ñngh®oš fhz¥gL»wJ.  iffis mo¡fo nrh¥ò¤ njŒ¤J¡ fGÉdhš ïªj mQ¡fËÈUªJ ÉLglyh«.  Ñngh®il ãwUl‹ g»®tij jÉ®¡f nt©L«.

Leave a Reply

Top