நம்பிக்கையின் ஒளியில்

          tF¥ãš vJînk go¡f ïayhj xU khzt‹ ïUªjh‹.  mtDila nj®î kâ¥bg©fis¥ gh®¤J bgU_¢RÉl¤jh‹ v‹dhš KoªjJ.  ârakhf mt‹ ï‹D« xU tUl«Tl mnj tF¥ãš go¡f nt©oajhf ïU¡F« vd eh‹ Ãid¤nj‹.  mtÅ‹ jhia¥ gh®¤J ïªj Éõa¤ij¡ T¿anghJ, mt®fŸ Äfî« Jau¤njhL T¿aJ.

          “rh®, x‹gjh« tF¥ò tiu¡F« vªj MáÇaUnk mtid¥ g‰¿ ešy fU¤J¡fŸ vJî« brh‹dâšiy.  v›tsî brh‹dhY« mt‹ jiyÆš EiHtJÄšiy.  mt‹ xU tUl« njhšÉailªjhY« VjhtJ gy‹ »il¡F« vd eh§fŸ Ãid¡fÉšiy.”

          mj‰F xU bgU_¢R k£L« v‹ gâyhf ïUªjJ.  mj‹ ã‹d® bgU«ghyhd eh£fËY« eh‹ mtid¡ F¿¤j áªjidahfnt ïUªnj‹.  x›bthU ehŸ fhiy ntisÆY« eh‹ m«khztid M©lt® âUK‹ x¥ò¡bfhL¤J brã¤nj‹.  tF¥ãnyna Äf e‹whf¥ go¡»‹w xU khztid mtdUnf mku¢ brŒnj‹.

         tUlhªâu¤ nj®Éš mtDila Ãytu« Äfî« nkhrkhf ïUªjJ.  mtDila g¤jh« tF¥ã‰fhd ãunkhõ‹ F¿¤J eh‹ Äfî« nahá¤nj‹.  ešyÉjkhf mt‹ jÄœTl vGj, thá¡f¤ bjÇahjJ F¿¤J eh‹ Äfî« tUªând‹.  ïU¥ãD« v‹ kdâ‰FŸ xU e«ã¡if vGªjJ.  btŸË¡»HikfËš eilbgW« brgtÊghLfËš mt‹ jtwhkš g§bfL¤J tªjh‹.  mtid¡ F¿¤J flîS¡F xU â£l« c©L vd eh‹ cWâahf e«ãnd‹.  mt‹ g¤jh« tF¥ã‰F nj®¢á bg‰W É£lh‹.

          Mdhš, mªj tUl« eh‹ mtDila tF¥ã‰F ghl« el¤jÉšy.  ïU¥ãD«, m›t¥nghJ mtid¡ F¿¤J ÉrhǤJ tªnj‹.  m›tUl« mtD¡F g¤jh« tF¥ãš ghl« el¤âd všnyhUnk xU rj«Tl¤ njw kh£lh‹ vd gâyˤjd®.  mtid¥ gh®¡F«nghbjšyh« Ãr¥jkhd, ntjidÄ¡f xU brg« v‹ÅlÄUªJ É©zf« neh¡» ca®tjhf eh‹ cz®ªnj‹.

          2018 kh®¢ khj« g¤jh« tF¥ò¤ nj®î vGJnthU¡fhd v‹Dila brg« bgU«ghY« mtD¡fhfnt ïUªjJ.  “v‹ bgauhš jªij mD¥g¥ngh»w Jha MÉauh« Jizahs® c§fS¡F mid¤ijí« f‰W¤jUth®; eh‹ T¿a mid¤ijí« c§fS¡F Ãidñ£Lth® (naht‹ 14:26).

          ÉLKiw¡F¥ãwF #]‹ khj« gŸË Mu«ã¤jnghJ MãÞ %K¡F K‹dhš rh‹¿jœ th§f mtD« tÇirÆš Égij¡ f©nl‹.  nj®î Koî tªjnghJ ïu©L ghl§fËš mt‹ njhšÉailªâUªjhY«, clnd eilbg‰w kW nj®it vGâ mt‹ bt‰¿ bg‰¿U¡»‹wh‹.  v‹Dila e«ã¡ifia kWgoí« cWâ¥gL¤âathW ï¥nghJ mt‹ + 1 tF¥ãš go¡»‹wh‹.

          m‹ò¥ ãŸisfns, “nfS§fŸ, c§fS¡F¡ bfhL¡f¥gL«.” (k¤. 7:7) v‹w ïiwth®¤ij¡F tšyikahd xU vL¤J¡fh£lhf mtDila bt‰¿ mikªj nghâY«, ekJ e«ã¡ifÆ‹ cŸ cz®îfis ïnaR gh®¡»‹wh®.  ght¤ijí«, ghtNœÃiyfisí« K‰¿YkhŒ É£L Éy» cWâahd e«ã¡ifíl‹, e«ikna ïnaRî¡F x¥ò¡bfhL¤J brã¤jhš v›Éj J‹gK« k»œ¢á¡ flyhf  kh¿L«.

brg«

          m‹ghd ïnaRnt, cŸs¤â‹ MH¤âš e«ã¡ifíl‹ brã¡f¤ njitahd Jha MÉahiu v‹DŸ Ãiwthf¥ bghʪjUS«.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top