தனிமை வாழ்வு

jÅik thœî, mJjh‹ euf«.  flîËlÄUªJ Éy» mtuJ m‹ig Rit¡fhkš thœtJ v‹gJ ïUsilªj Cik thœthF«.

         xU bj‹id ku¤âš xUáy nj§fhŒfŸ bjh§F»wJ.  bt¥g« ÄFªj ntʼnfhy«.  xUáy tÊ¥ngh¡f®fŸ m›tÊna tU»‹wd®.  ÃHš mâf« ïšyhj bj‹id ku¤ij mt®fŸ FiwTW»‹wd®, “ïªj nj§fhahš v‹d gy‹!  ïªj bj‹id ku¤jhš v›Éj gyDÄšiy.”  ïij¡ nf£l nj§fhŒ gj‰wkilªjJ.  v‹id¥ gh®¡f mHfhf ïšiy, ãwU¡F v‹dhš v›Éj gyDÄšiy… vd jd¡FŸ rã¤J¡bfh©lJ.  vdnt mJ jd¡FŸshfnt RU§»¡bfh©L j‹id¢ R‰¿Y« xU bfh£lh§F¢áahš _oaJ.  ã‹d® mij¢ R‰¿Y« eh®fshY« _o¡bfh©L jd¡FŸ brhšÈ¡ bfh©lJ,  “ïÅnkš v‹id ahU« gh®¡f kh£lh®fŸ, bjhl kh£lh®fŸ vdnt ahUila gÊ¢brhšiyí« nf£f nt©lh«.”

          xUehŸ bgÇa òašfh‰W åáajhš, bj‹id ku« fh‰¿š gykhf Ml¤ bjhl§»aJ.  nj§fhŒ gaªJ eL§»aJ.  ïWâahf mJ gaªjthnw ÃfœªjJ.  nj§fhŒ ÑnH ÉGªjJ, “Inah eh‹ ÃiyFiyªJ nghnd‹” vd¡T¿ XyÄ£L mGjJ.  Mdhš el¡f nt©oaJ elªJ É£lJ.  r‰W neu¤â‰FŸ xU áWt‹ m›tÊna tªjh‹.  nj§fhia¥ gh®¤jîlnd áWt‹, “mlnl ïJ xU ešy nj§fhŒ MƉnw, ïij eh‹ vL¤J¢ bršnt‹” vd¡T¿ago mij vL¤J¢ br‹wh‹.  nj§fhŒ eL§»¡bfh©oUªjJ; mj‹ cŸs« FY§»aJ.  “ïj‰FŸ ešy ïÅikahd j©Ù® ïU¡»wJ.  eh‹ ïij cil¤J Úiu¥ gUFnt‹.  nj§fhí« â‹ng‹ vd¡T¿athnw” áWt‹ mj‰F K¤j« bfhL¤jh‹.  nj§fhŒ bkŒ áÈ®¤J¥ nghdJ.  áWt‹ nj§fhia å£o‰F vL¤J¢ br‹W, mjid¥ bghâªJ cil¤jh‹.  “AhŒ v‹d ešy nj§fhŒ, v‹d Ritahd j©Ù®” áWt‹ c¿Šá, c¿Šá¡ Fo¤jh‹.  nj§fhí« ãwÉ¥gadilªjJ.

          Úí« nj§fhia¥ nghy thœ»whŒ vd Ãid¤J¡bfhŸ.  jÅik thœî, mJjh‹ euf«.  flîËlÄUªJ Éy» mtuJ m‹ig Rit¡fhkš thœtJ v‹gJ ïUsilªj Cik thœthF«.  j‹dy« nfLÉidÉ¡F«.  ï›thwhf Úí« thH K‰g£lhš f©o¥ghf Úí« cd¡FŸshf RU§», RU§» ku¤J¥nghthŒ.  ehK« ek¡FŸ RU§»¥ nghfhkš, mnef« ngU¡F ïÅik jUgtuhnth«.

Ñœ¥goa¥ gÆY§fŸ

        Ñœ¥goí« j‹ik cŸst®fËl« jhœ¢á vD« ò©Âa« tsU«.  mt®fŸ MÓ® bgW»‹wd®.  thœ¡if¥ ghijÆš mt®fŸ nk‹ikailth®fŸ.  brU¡f mÊÉ‹ K‹ndhoahF«.  “eh‹” v‹w kdÃiy thœî njhšÉíw¢ brŒí«.

Leave a Reply

Top