ஒரு ஏழைச்சிறுவனின் கதை

          ï¤jhÈ eh£oš “nkhjdh” vD« bgaÇš xU efu« c©L.  mªjef® mUnfíŸs “ÉŠnPhyh” v‹w ïl¤âÈU¡F« gŸËÆš ï¢r«gt« elªjJ.  m¥gŸËÆ‹ xU tF¥ãÈUªj khzt®fŸ v¥nghJnk r‹dš tÊahf gh®¤J¡bfh©oUªjjhš, m›tF¥ã‹ MáÇaU¡F ešy nfhg« V‰g£lJ.  ghl§fŸ el¤jnt mt® ÉU«gÉšiy.  khzt®fŸ btËna gh®¤J¡ bfh©oU¥gj‹ fhuz¤ij m¿a mtU« br‹W r‹dš tÊahf¥ gh®¤jh®.  m¥nghJ m§nf »Êªj Milaªj Rkh® x‹gJ taJ¢ áWt‹ mk®ªâU¥gij¥ gh®¤jh®.  fL§FËÇš mt‹ clš btlbtlbtd eL§»aJ.  MáÇa® m¢áWtid neh¡» “tF¥ò¡F¤ bjhšiy juhkš, 炙UªJ vGªJ nghŒÉL” vd¡ T¿dh®.

          “rh® eh‹ xU F‰wK« brŒaÉšiyna, ntiy¡F¥ nghtj‰F K‹ghf, eh‹ ï§nf c£fh®ªJ Ú§fŸ el¤J« ghl« VjhtJ nf£f Ãid¤J¤ jh‹ ï§nf tªnj‹.  ck¡F ïâš ÉU¥g« ïšyhÉoš, ïÅnkš eh‹ tukh£nl‹.”  vd mGJbfh©nl gâyˤjh‹.  m¥goahdhš Ú tF¥ò¡FŸ tªjhš v‹d? vd MáÇa® nf£lh®.  “rh®, v‹ jªijahš ~ÕÞ f£l ïayhJ” xU bgU_¢Rl‹ mt‹ j‹ ïayhkikia btË¥gL¤âdh‹.

          “Ú bghŒ brhš»whah vd¤ bjÇa nt©L«.  ne‰W«, mj‰F Kªâa eh£fËY« eh‹ el¤âa ghl§fËš VjhtJ brhš gh®¥ngh«” v‹wthW MáÇa® rhiynahu khztÅl« nf£lh®.  m¥nghJ mt‹ T¿a ÉilfŸ mtiu Éa¥ãš Mœ¤âaJ.  ïWâahf mt® fÅîl‹ T¿dh®, “~ÕÞ Éõa¤âš ftiy¥glhnj.  âdK« Ú cŸns mk®ªJ go¡fyh«.  c‹ jªijÆl« eh‹ neuoahf¥ ngá¡bfhŸ»nw‹.”

          m¢áWt‹ go¥ãš Éa¥ò¡FÇa tifÆš K‹nd‰wkilªjh‹.  m›tháÇa® j‹dhš f‰W¤ju Koªjit mid¤ijí« xU tUl¤â‰FŸ mt‹ go¤J Ko¤jh‹.  ã‹d® xUáyÇ‹ cjîíl‹ m¢áWt‹ nkhjdhÉš go¥ig¥ bjhl®ªjh‹.  ehsilÉš m«khzt‹ ï¤jhÈÆnyna òfœbg‰w xU khnkijahf, vG¤jhsuhf, rǤâu MuhŒ¢áahsuhf kh¿dh®.  VœikÆ‹  gLFÊÆÈUªJ, ÉŠPhd¤â‹ gofŸ jh©o ca®tilªj mªj khnkijÆ‹ bga® YnjhÉ¡nfh m‹nwhÂah Ku¤njÇ v‹gjhF«.

          cyf mu§»š ca®tila nt©LbkÅš c‰rhfkhŒ go¡f nt©L«.  »il¡»‹w neu¤ijí«, thŒ¥òfisí« jFªj Éjkhf ga‹gL¤j nt©L«.  m¿î ts®¢á¡fhd Ehšfis thá¤J, mt‰¿ÈUªJ F¿¥bgL¤J¡ bfhŸsnt©L«.  âdrÇ g¤âÇifis k£L« thá¥gnjhL ÃW¤â Élhkš m¿P®fŸ vGâa ò¤jf§fis thá¡f nt©L«.  mid¤â‰F« nkyhf ïiwtÅl« brã¡f nt©L«.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top