பயத்திலிருந்து விடுதலை

o.rªnjhZ

          vd¡F ngŒ ÓÇašfS«, áÅkh¡fS« Äfî« ão¡F«.  Mdhš gh®¤J Koí«nghJ Äfî« ga¥gLnt‹.  v§F gh®¤jhY« MÉfis¥ gh®¡fyh«.  vdnt v‹dhš jÅahf ïU¡f Kotâšiy.

        x‹gjh« tF¥ãš go¡»‹w Odhit miH¤J¡ bfh©L mtŸ jhŒ brã¡f tªjh®fŸ.  m¥nghJ mtË‹ jhŒ T¿aJ “ãuj® ïtS¡F gâdh‹F tajh»wJ.  ïuÉš xU miwÆÈUªJ, ï‹bdhU miw¡F¢ bršy ga¥gL»whŸ.  áy eh£fËš gaªJ mGjthW v§fSl‹ tªJ gL¤J¡ bfhŸthŸ.  ïšyhÉoš mtSila miwÆš, mtSl‹ eh‹ nghŒ gL¤J¡ bfhŸnt‹.  ïtSila ïªj Fz¤ij¥ gh®¤J v‹ kfD« ïnj Ãiy¡FŸsh» É£lh‹.”

          OdhÉ‹ jhŒ xnu _¢áš ï›tsití« brhšÈ Ko¤jJ«, eh‹ OdhÉl« ngánd‹.  mtŸ cŸsij cŸsgo T¿dhŸ. “vd¡F ngŒ ÓÇašfS«, áÅkh¡fS« Äfî« ão¡F«.  Mdš gh®¤J Koí«nghJ Äfî« ga¥gLnt‹.  v§F gh®¤jhY« MÉfis¥ gh®¡fyh«.  vdnt v‹dhš jÅahf ïU¡f Kotâšiy.  xUáy eh£fËš ahnuh tªJ fG¤âš if it¥gJ ngh‹W  cz®»‹nw‹.”

          “Ú v›tsî eh£fshf ï›Éj« cz®»whŒ?”  v‹wnghJ “áWtaâÈUªnj ïªj mtÞij vd¡F ïU¡»wJ” v‹whŸ.

          “Ú á‹d taâš ngŒ ÓÇaš gh®¤jJ©lh”

          “eh‹ khkh å£L¡F¥ nghF«nghJ, m§nf v¥nghJnk ï¤jifa ÓÇašfis¥ gh®¥ng‹.  xU áy á.o.fis gyKiw gh®¤âU¡»nw‹.  gh®¡F«nghJ gakhf ïU¡F«.  Mdhš kWgoí« gh®¤J ÉLnt‹.  ï›Éjkd ÓÇašfŸ v‹id moik¥gL¤âÆUªjJ.”

          OdhÉ‹ bjhšiy¡F fhuznk mtŸ ngŒ ÓÇašfS¡F moikahdJ jh‹ vd¥ òǪJ bfh©nl‹.  mR¤jkhd fhÇa§fis¡ fh©gij Ãid¤J kd« tUªjî«, x¥òuî mU£rhjd« mtŸ bgwî« cjÉnd‹. m¤Jl‹ xU FUthdtÇl« miH¤J¢ br‹W Ôa f£LfËÈUªJ ÉLjiy bgWtj‰fhf brã¡f¢ brŒnj‹.  bjhl®ªJ všyh eh£fS« âU¥gÈÆš fyªJ bfh©L, âUÉUªâš g§bfL¡fî«, brã¡fî« T¿nd‹.  ïu©L thu§fS¡F¥ ãwF Odh kWgoí« j‹ jhíl‹ tªjhŸ.  m¥nghJ mtŸ m«kh T¿dh®, “ï¥nghJ OdhÉ‹ thœÉš bgÇa khWjšfis eh‹ fh©»nw‹” m¥nghJ eh‹ áy eh£fŸ Tl jtwhkš âU¥gÈÆš g§bfL¡f¢ brŒí§fŸ vd¡ T¿nd‹.  ïiwaUshš Odh ï¡f£LfËÈUªJ ÉLjiy bg‰whŸ.  m¤Jl‹ Odh ï‹W« jtwhkš âU¥gÈ¡F¢ brš»‹whŸ.

          m‹ò¥ãŸisfns, ngŒ ÓÇašfS«, áÅkh¡fS« ekJ jŤj‹ikia ghœgL¤â ÉL«.  m¤Jl‹ e«ik ga¤J¡F moikah¡» ÉL«.  ïij¡F¿¤J  mtŸ e‹F cz®ªj nghâY«, mj‹ moik¤jd¤âÈUªJ mtdhš Ûs KoaÉšiy.  VbdÅš, áWtaâÈUªnj  ï¤jifa  fhÇa§fS¡F mtŸ moikah»ÆUªjhŸ.  áWtaâš xU fhÇa¤â‰F eh« moikahdhš, mJ e« thœehŸ KGJ« e«ik bjhšiy¥gL¤J«. ïiwaUshš, ïnaRÉ‹ bgauhš mtŸ ïâÈUªJ ÉLjiy¥ bg‰whŸ. ekJ jŤj‹ikia, MSikia eh« e‹ikahd fhÇa§fËš k£L« âU¥ã, e« thœit xË bgw¢ brŒnth«.

          “f©jh‹ clY¡F És¡F.  f© eykhÆUªjhš c§fŸ clš KGtJ« xË bg‰¿U¡F«.  mJ bf£L¥nghdhš, c§fŸ clš KGtJ« ïUshŒ ïU¡F«.”  (k¤. 6:22,23).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top