அசிரியர் பாராட்டிய மாணவன்

          bgh¿Æaš g£l¥go¥ò KoªJ ãÇahÉil Ãfœî  eilbgW»‹wJ.  m‹W fyhÄ‹ kdij Äfî« be»H¢ brŒj xU r«gt« V‰g£lJ.  m‹iwa âd« khzt®fŸ fiy Ãfœ¢áfŸ el¤âa ãwF midtU« nr®ªJ FGthf òif¥gl« vL¤J¡ bfhŸth®fŸ.

          midtU« òif¥gl« vL¡f¤ jahuh»wh®fŸ.  K‹tÇirÆš nguháÇa®fŸ jh‹ mk®th®fŸ.  âObud Þngh©l® vD« nguháÇa® vGªJ ËW fyh« v§nf vd¡nf£lh®.  _‹whtJ tÇirÆš ËW bfh©oUªj fyhik neh¡» j‹Dl‹ K‹ tÇirÆš tªJ mku nt©L« vd¡ T¿dh®.

          nguháÇaÇ‹ miH¥ig¡ nf£l fyh« Éa¥ãyhœªjh®.  fyhik neh¡» Þngh©l® mt®fŸ âU«gî« T¿dh® “v‹Dila khzt®fËnyna Äf¢ R£oahd khzt‹ Ú jh‹.  c‹Dila fod ciH¥ò vâ®fhy¤âš c‹ MáÇa®fS¡F« òfœ njo¤jU«.”  m¥òfGiu nf£l fyh« âif¤J¥ nghdh®.  nguháÇa® Þngh©l®,  fyhik f£lha¥gL¤â j‹dUnf mku¢ brŒJ ngh£nlh vL¤jh®.  mt® m‹iwa âd« ãÇah Éil thœ¤J¡ TW«nghJ ï›thW T¿dh® “flîns, c‹Dila vâ®neh¡fhf ïU¡f£L«.  mtnu c‹ gyK«, tÊfh£oíkhÆU¡f£L«.  c‹ vâ® fhy¥ gaz¤âš flîŸ c‹ fhšfS¡F xË åRthuhf”. mt® ÉU«ãaJ nghynt, m¢Ól‹ mt®fS¡F òfœ njo¡bfhL¤jh®.  mt®jh‹ kiwªj khnkij, K‹dhŸ ïªâa FauR¤ jiyt® lh¡l®.  m¥Jšfyh«.

Leave a Reply

Top