கடவுளின் எழுதுகோல்கள்

      mt® Äf¢áwªj vGJnfhšfŸ jahÇ¥gtuhf ïUªjh®.  x›bthU vGJnfhiyí« jahǤj ãwF mij bg£oÆš mL¡F«nghJ ï›thW TWth®.  “Ú cy»‰F¢ brštj‰F K‹dhš xUáy fhÇa§fŸ bjǪâU¡f nt©L«.  Ú mitfis ftdKl‹ nf£f nt©L«.”

        x‹W:- Ú Äf¥bgÇa fhÇa§fŸ brŒa Koí«.  Mdhš ahuhtJ c‹id, mt®fis ifahš vGj Ú mDkâ¡f nt©L«.

ïu©L:- c‹ Kid njí«nghJ, mij âU«g¥ bgw c‹id mo¡fo T®ik¥ gL¤Jth®fŸ.  mJ ntjidÄ¡fJ jh‹.  Mdhš, ïªj ntjidÆ‹¿ c‹Dila ntiyia c‹dhš Ãiwî brŒa KoahJ.  mnjngh‹W, xU ešy vGJnfhyhf Ú Úo¡f ÉU«ãdhš, ïij¤jÉu ntW tÊ ïšiy.

_‹W:- Ú VjhtJ jtW brŒa ne®ªjhš, mij khŒ¤J É£L kWgoí« vGJtj‰fhd thŒ¥ò cd¡F cŸsJ.

eh‹F:- c‹Dila Äf K¡»akhd gFâ cd¡FŸns jh‹ ïU¡»wJ v‹gij Ú kwthnj.

IªJ:- c‹id v›Él¤âš ga‹gL¤âdhY«, m§bfšyh« c‹ milahs« c©L v‹gij Ú cWâ brŒa nt©L«.

                   ïJ “ïªâa‹ iršL lh£fhÄš” gh®¤j xU ctikahF«.  m¤Jl‹ ïj‹ És¡fK« bfhL¡f¥g£oU¡»‹wJ.

                   flîŸ jh‹ vGJnfhš jahÇ¥ghs®.  eh« mtuJ vGJnfhšfŸ.  e«khš mnef bgÇa fhÇa§fŸ brŒa Koí«.  Mdhš mj‰F eh« flîis mDkâ¡f nt©L«.

                   eh« flîË‹ fu§fËš fUÉfshf brašg£lhš, kf¤jhd fhÇa§fis e«khš brŒa Koí« v‹gâš rªnjfnk nt©lh«.  Mdhš e«ik mt® j« fu§fËš vL¡f eh« mDkâ¡f nt©L«.  Mdhš flîŸ e«ik mt® fu§fËš vL¡f eh« mDkâahâUªjhš? e« thœî« bghUs‰wjh» ÉL«.      

          flîŸ e«Äš brašgl eh« mDkâ¥gnjhL, e« âwikfË‹ gyid mDgÉ¡f eh« ãwiuí« mDkâ¡f nt©L«.  e«khyhd cjÉfis eh« ãwU¡F¢ brŒa nt©L« v‹gnj ïj‹ bghUŸ.  

          Mdhš, ãw® e«ik mt®fŸ ifÆš it¤J mt®fŸ ÉU¥g¥go ga‹gL¤j eh« ahiuí« mDkâ¡f¡TlhJ.  mJ ek¡F k£Lkšy, ãwU¡F« ghjfkhf kh¿ÉL«.

          xUtuJ ifÆYŸs vGJnfhš ngh‹W, e«ik flîŸ ga‹gL¤j eh« mDkâ¡F« nghJ ek¡F xUáy áuk§fŸ neÇlyh«.  vGJnfhš T®ikah¡f¥gLtJ ngh‹W, ekJ thœî« J‹g Jau§fŸ thÆyhf flªJ bršy thŒ¥ãU¡»wJ.

          flîŸ m¿ahkš vJî« ÃfHhJ vdî«, mid¤J« e‹ik¡fhfnt el¡»wJ v‹w cWâahd e«ã¡ifí« ek¡F nt©L«.  flîŸ jh‹ e«ik vL¤J ga‹gL¤J»wh® vÅš mjdhš v›tsî J‹g§fŸ tªjhY« mitaid¤J« ekJ e‹ik¡fhfnt ïU¡F« v‹gâš rªnjf« nt©lh«.         

          Mdhš jtWfŸ brŒtâÈUªJ, eh« kWgoí«, kWgoí« bgÇa jtWfŸ brŒJ bfh©oUªjhš? eh« âU«ã tUtJ Äfî« J‹gfukhf ïU¡F«.  m¥nghJ eh« e«ÄlÄU¡F« e«ã¡ifia ïHªJ e«ik ehnk ifÉLgtuh»Lnth«.

                   ek¡FŸ e‹ik¤jd§fŸ ÃiwªâU¡Fkhdhš, ekJ thœÉY«, e‹ikfŸ ÃiwªâU¡F«.  Mdhš, ek¡FŸns Ôik ÃiwªâUªjhš; e« thœÉY« Ôik ãuâgÈ¡F«.      

          KG cŸs ÃiwnthL eh« e‰brašfŸ òÇnthkhdhš, v¤jifa jilfŸ neÇ£lhY« ekJ thœthš c©ikahfnt ãwiu e« ghš <®¤J¡bfhŸs Koí«.  Mdhš e« cŸs¤âš e‹ik¤jd« ïšyhÉoš, e« thœthš ek¡F«, ãwU¡F« mÊî k£Lnk V‰gL«.      

          eh« e«ikna flîS¡F É£LÉLnth«.  m¥nghJ ekJ ïja« e‹ikfshš Ãu«ò«.  mªj e‹ikÆ‹ ãuâgÈ¥ò e« thœÉš v‹W« ïU¡F«.

          nkyâfhÇfS¡F Ñœ¥goa nt©aJ c§fŸ flikahF«.  Mdhš c§fS¡F Ãfuhdt®fËl« fh£L« gÂî c§fS¡F e‹ kâ¥igí«, c§fS¡F ÑnH ïU¥gt®fËl« fh£L« gÂî c§fŸ bgUªj‹ikiaí« btË¥gL¤J«.

Leave a Reply

Top