அனைத்துப் புனிதர்கள் திருநாள்

          ïwªnjhiu m‹ò brŒa âUmitahš áw¥ghf F¿¡f¥g£l khj« jh‹ et«g® khj«.  et«g® khj« Kjš ehŸ eh« mid¤J¥ òÅj®fË‹ ÉHhÉid bfh©lhL»nwh«.  et«g® khj« KGJ« c¤jÇ¡F« ÃiyÆÈU¡F« M‹kh¡fS¡fhf brã¡f miH¡f¥g£oU¡»nwh«.  e« brg§fŸ tÊahfî«, xW¤jš, gǤâahf Ka‰áfŸ, e‰brašfŸ ngh‹wt‰iw x¥ò¡ bfhL¥gj‹ tÊahfî« R¤Ôfu ÃiyÆÈU¡F« JaUW« M‹kh¡fS¡F eh« cjtyh«.

          òÅj®fŸ, mt®fË‹ thœeh£fËš, R¤Ôfu ÃiyÆÈU¡F« M‹kh¡fS¡fhf ÄFªj âahf¤njhL brã¤âUªjd®.   ï‹W« ï›thW brã¡»‹w mnef® e«Äilna c©L.         

          R¤Ôfu ÃiyÆš JaUW« M‹kh¡fŸ ÄFªj vâ®neh¡Fl‹ e«ik¥ gh®¡»‹wd®.  eh« kd« it¤jhš, e«khš mnef M‹kh¡fS¡F MWjY«, Û£ò« ju Koí«.  et«g® khj¤âš ïwªnjhU¡fhf brã¡fî«, âahf§fŸ brŒaî«, âU¥gÈÆš mt®fis Ãidî Twî« ÄFâahd c‰rhf« fh£L§fŸ.  R¤âfu ÃiyÆÈU¡F« M‹kh¡fS¡fhf eh« brã¡F«nghJ, mt®fŸ ek¡fhfî« brã¥gh®fŸ.

Leave a Reply

Top