இயேசு திருப்பெயரின் வல்லமை

                                                                mU£g nrÉa® fh‹ t£lhÆš.

          jªijah« ïiwt‹ bfhL¤j bga® ïnaR v‹w bga® “ïnjh, fUî‰W xU kfid¥ bgWå®.  mtU¡F ïnaR v‹D« bgaÇLå®” (Yh¡fh 13:31).

          rhjhuzkhf xU FHªij ãwªJ M© mšyJ bg© v‹W bjǪJ ãwF FHªij¡F bgaÇLt® Mdhš ïnaRÉ‹ ãw¥ãš v‹d elªjJ? ïnaR jhŒ kÇahÉ‹ tƉ¿š ãw¡F« K‹ng “mtU¡F ïnaR v‹D« bgaÇLå®” v‹W ïiwt‹ miH¡ff£lisÆL»wh®.

          ïnaR v‹w bgaiu f©L ão¤jJ jhŒ kÇahnyh, nahnr¥ngh, nahnr¥ã‹ cwÉd®fns mšy jªijah« ïiwtnd.  ïiwtÅš ïja¤âš všyh kÅjU¡F« nt©o jªijah« ïiwt‹ cUth¡»a bga® ïnaR v‹w bga®.

          mur®fS«, nguur®fS« MS« muáaš mik¥ò¡fS«, r®thâgâfS«, ngh®gilåu®fS« ïnaRbgaiu mʤJxÊ¡f xUkdjhf Ka‰á brŒJŸsd®.  Mdhš mt®fŸ všyh« mʪjd®.  bga®fS« ïšyhkš nghŒÉ£lJ.  ïnaR v‹w âU¥bga® nfhlhdnfho k¡fŸ kd¤ij kh‰¿ v§F« ca®ªJ xÈ¡»wJ.

 1. jªijah« ïiwt‹ bfhL¤j bga® – ïnaR v‹w bga® (Yh¡fh 1-31)
 2. v¥bgaU¡F« nkyhd bga® – ïnaR v‹w bga® (ãÈ¥ 2:9)
 3. ngŒfŸ mŠá mog»‹w bga® – ïnaR v‹w bga® (Yh¡fh 10:17-18)
 4. É©zf thriy âw¡F« bga® – ïnaR v‹w bga®
 5. flîË‹ k¡fsh¡F« âU¥ bga® – ïnaR v‹w bga® (1 nahth‹ 3:1)
 6. ght§fËÈUªJ ÉLÉ¡F« Û£F« bga® – ïnaR v‹w bga® (k¤njí 1:21)
 7. nehŒfis Fzkh¡F« bga® – ïnaR v‹w bga® (âU¤Jhj® gyÇ ‑ 3-6)
 8. Û£ig¥ bg‰W¡ bfhŸs bfhL¡f¥g£l bga® – ïnaR v‹w bga®
 9. všyht‰¿‹ nkY« mâfhu« bfh©l bga® – ïnaR v‹w bga® (ãÈ¥ 2:10-11)
 10. Jha MÉah« Jizahsiu¡ bfhL¡F« bga® – ïnaR v‹w bga®
 11. všyh MÓU« bgw th¡FWâ mË¡F« bga® – ïnaR v‹w bga®

mt® xU kfid bg‰bwL¥gh®.  mtU¡F ïnaR v‹W bgaÇLå®.  VbdÅš mt® j« k¡is mt®fSila ght§fËÈUªJ Û£gh®. (k¤njí 1:21)

Leave a Reply

Top