கர்ச்சிக்கு அலகை

          áWt®fŸ »¿ÞJkÞ nj®î¡fhd go¥ãš _œ» ïUªjd®.  MáÇa®fS« mt®fŸ ntiyfËš brašg£ld®.  jiyik MáÇa® všyh tF¥ò¡fS¡F« br‹W gÇnrhâ¤jh®.  10tJ tF¥ãš br‹w bghGJ tF¥giwÆš xU ïl¤âš ïUªj xU áWt‹ Vnjh FW«ò¤jd« brŒJ bfh©oUªjh‹.  tF¥ò MáÇia bghU£gL¤jhkš FW«ò¤jd«.  jiyik MáÇa® r‹dš mU»š ïUªJ gh®¤J iffh£o mtid tF¥giw¡F btËna miH¤jh®.  âObu‹W ão¡f¥g£ljhš xU ga« mtÅš ÃiwªjJ mt‹ tF¥giwÆÈUªJ btËna tªjh‹.

          bfhŠr neu« nfŸÉfŸ nf£lh®.  ãwF mtDila ngif (Bag) vL¤J tu¢brh‹dh® MáÇa® mt‹ kdášyhkš vL¤J bfh©Ltªjh‹.  MáÇia igia vL¤J¥ gh®¤jh®.  ïu©L _‹W neh£L ò¤jf§fŸ kh¤âunk mâš ïUªjJ.  igÆ‹ á¥ig âwªj nghJ mj‰FŸ á¿a “bkhigš” ïUªjJ.  Mfnt mtid¡ f©o¤jh®.

          “gŸË¡Tl¤â‰F bkhigš bfh©Ltu¡TlhJ ã‹ vj‰fhf¡ bfh©LtªjhŒ?

          bkhigš e‹wh¡Ftj‰fhf bfh©Ltªnj‹?  Tlnt mt‹ thÆš kWgo gâš tªjJ.

          mt‹ T¿a gâÈš Vnjh #a« V‰g£lJ.  MáÇia mtid mYty miw¡F T£o¢ br‹W nf£l nfŸÉfS¡F nto¡ifahd gâšfis¤ jªjh‹.

          xU MáÇia miH¤J mâš v‹bd‹d ïU¡»wJ v‹W nf£lh® ‘ã¡r® bknr{’š gy gl§fŸ všnyhiuí« âL¡»lbrŒí« xU  “ã¡r® bknr{” mªj bkhigÈš ïUªjJ.  ï›tsî nkhrkh xU gl« jftš.  M©fS« bg©fSl« x‹whf go¡F« mt‹ tF¥ãš mt‹ gyU¡F« fh£Lth‹.  ntjidí« mUtU¥ò« njh‹W«go ïUªjJ.  “eh‹ f©Ù® É£L mtD¡fhf brã¤nj‹”.

          mtÅl« âU«gî« gy nfŸÉfŸ nf£nl‹.  xU giHa bkhigš th§»ajhfî«, th§»anghnj mªj¥ gl§fŸ všyh« ïUªjhfî« mij mÊ¡f blÈ£L brŒa KoaÉšiy v‹W« brh‹dh‹.  mitfŸ všyh« bghŒahdit vd bjǪjd.

          mt‹ jªijia gŸË¡Tl¤â‰F miH¤J tu¢ brŒnjh«.  ïÅ m¥go el¡fhJ.  mtÅl« ngh‹ bfhL¤J Él kh£nlh« v‹W« T¿d®.  eh‹ gh®¤j nghJ mt‹ jiy FŪJ Ëwh‹.  J‹g¤njhL mt‹ ifia¥ ão¤J¡ bfh©L brh‹nd‹.

          m‹ò kfnd, c‹Dila nkhrkhd gl§fis¥ gh®¤J gy® ÔikÆš ÉGªâU¥g®.  JhŒik ïšyhÉ£lhš e« M‹kh mʪJ ÉL«.  “flîŸ e«ik xG¡f¡ nf£o‰fšy, Jha thœî¡nf miH¤jh®” (1 bjr.4:7).

          jiy FŪJ Ëw mt‹ jiy nkš cÆ®¤â¢ brh‹dh‹.  “ïÅ nkš ï¥go el¡f kh£nl‹.  mJ xU bgÇa jtW v‹W m¿ªJ bfh©nl‹”

          mt‹ f©fËš f©ÙU« xU cWâí« ïUªjJ.  ghÈaš jtWfËš 圪J mÊí« mndf áWt®fŸ g‰¿ Ãid¤j nghJ kdâš xU bgÇa J¡f« jJ«ãaJ.

          “M©lt® jhnk c§fS¡F X® milahs¤ij mUŸth®.  ïnjh fUU¡F« mªj ïs« bg© xU M© kfid¥ bg‰bwL¥gh®.  m¡FHªij¡F mt® ï«khDntš v‹W bgaÇLth®” (Vrhah 7:14).

           “Inah!  ght¤âš ÉH¢brŒí« cyF¡F¡ nfL!  ght¤ij ÉGtij¤ jÉ®¡f KoahJ.  Mdhš Inah!  mj‰F¡ fhuzkhŒ ïU¥nghU¡F¡ nfL” ïªj ïiwth®¤ijÆ‹ bghUis mtD¡F És¡»¡ bfhL¤nj‹.

         nkhrkhd gl§fis¡ bfhL¤âUªj e©g®fËl« br‹W mitfis th§»¡ »Ê¤J ngh£lh‹.  JhŒikÆ‹ Ãiwthf ïU¡F«go e«ik m¿îW¤â thœªJ fh£o e«ik thH miH¥ò ÉL¤j òÅj blhÄÅ¡ rhÉnah nghy thH ïiwt‹ ek¡F mUŸbghÊthuhf.

          “f© jh‹ clY¡F És¡F f© eykhf ïUªjhš c§fŸ clš KGtJ« xË bg‰¿U¡F«.  mJ bf£L¥ nghdhš c§fŸ clš KGtJ« ïUshŒ ïU¡F«.  Mf, c§fS¡F xË ju nt©oaJ ïUshÆUªjhš ïUŸ v¥goÆU¡F«” (k¤.6:22,23).  ïiwth®¤ijnahL f©fis f£L¥gh£oš it¡f tšyik ju Jha MÉahnuhL« eh« brã¥ngh«.

brg«

          “clÈY« M¤khÉY« kd¤âY« JhŒikahf thœªJ Ãiyahd É©zuir¥ bgw ïiwth v§fŸ x›bthUtU¡F« tšyik bfhL¤J ghJfh¤jUS«, Mbk‹.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top