இயேசுவை அழைப்போம்

Í.Í.v‹.ã.

          òš Foir ek¡F gH¡f¥g£l x‹W.  mJ fhšeil MLkhLfŸ ïU¡F« ïl«.  JhŒik ïšyhj ïl«.  ïªj ïl¤âš jh‹ ïiwkf‹ ïnaR ãwªjh®.  óÄÆš ïJtiu ahU« ãw¡fhj ïl«.  bgÇa khl khËifÆš ïnaRɉF ãwªâU¡fyh«.  Mdhš j‹id¤ jhœ¤â btWikah¡» moikÆ‹ tothŒ kÅjD¡F x¥ghdh®. (ãÈ.2:6-7).  tWik¡ nfhy¤âš kh£L¤ bjhGt¤âš ãwªjh®.  Mdhš mtU¡FÇak¡fŸ  k»œªjd®.  muru¡furuhf ãwªjh®.

          cyf k¡fŸ midtiuí« Û£f òš FoirÆš ãwªjh®.  rhâ kj bkhÊ ehL v‹w ntWghošyhkš cy»š všyh k¡fS¡F« brhªjkhdt®.  všyh k¡fS¡F« flîshdt®.

          “mŠrhÔ®fŸ, ïnjh, všyh k¡fS¡F« bgU« k»œ¢áô£L« e‰brŒâia c§fS¡F m¿É¡»nw‹.  ï‹W M©ltuh»a bkáah v‹D« Û£g® c§fS¡fhf¤ jhåâ‹ CÇš ãwªâU¡»‹wh® (Yh¡ 2:10-11) ïªj Û£g®.  ïnaR cyfk¡fË‹ midtÇ‹ Û£g®.  midtU¡F« M©lt® xUtnu.  mtiu neh¡» k‹whL« ahtU¡F« mt® mst‰w ey‹fis¥ bghÊ»‹wh®.  (cnuhk® 10:12)  xnu bjŒt« ïnaR.  ïnaRit ah® j‹Dila Û£guhf brhªjkh¡»¡ bfhŸ»wh®fnsh mt®fns ngWbg‰wt®fŸ.

          ek¡F Ãuhir vâ®neh¡F ïšyhjnghJ nehÆ‹ J‹g¤âš, bgU« ght¤âš ÉG«nghJ všyh« ifÉL« nghJ jÅikÆš ïU¡F«nghJ e«ik¥g‰¿ jtwhf TW«nghJ bgU« fl¡f©ÂÆš ïU¡F« nghJ, go¡f Koahj nghJ, e«ik ÉLÉ¡f tšyt® ïnaR Û£gnu.  ïJ cWâahdJ.

          v‹d J‹g« ãu¢ridfŸ tªjhY« mj‰F¥ gâš ïnaR »¿ÞJ M©ltnu v‹W« mÊah É©zf muR« ïnaRîilajhF«.  M©ltuh« ïnaRit e« brhªjkhf ïytrkhf¥ bg‰W¡ bfhŸsyh«.  ‘flîŸ e«Kl‹ ïU¡»wh®” mJnt ‘ï«khDntš’ v‹gâ‹ bghUŸ (k¤ 1:23) e«nkhL Tl thH nkh£r É©zf¤âÈUªJ k©Âš tªj c©ikahd flîŸ ïnaR.  ïJnghy xU flîŸ ïJtiu cy»š c©lhfÉšiy.  ïÅ c©lhf¥ nghtJÄšiy.

          áWt®fns Ú§fŸ vªj NœÃiyÆš ïUªjhY« ïnaRit miH¤J¥gh® ïnaR c‹id MÓ®tâ¥gh®.  c‹ všyh ãu¢ridfS¡F« mtnu gâyË¥gh®.

          x›bthU »¿ÞJkÞ flªJ br‹whY« mj‹ _y« eh« ïnaRit ï‹D« mâfkhf mtnuhLŸs cwÉš tsu nt©L«.  ïªj Û£giu V‰W¡bfhŸs mtiu miH¤J¢ brã¥ngh«.  cŸs¤â‹ ght« tŠrid Ú¡» mt® j§F« nfhÉyh¡Fnth«.  mt® ãŸisfshFnth«.

          ïnaR v‹w th®¤ijÆ‹ bghUŸ Û£g® ÉLÉL¥gt®.  ght§fËÈUªJ ÉLÉ¥gt® v‹gjhF«.  mtiu e« cŸs¤âš e«ã V‰W¡ bfh©L thœÉš K‹nd¿¢ bršnth«.  ïnaRî¡F thœÉš Kjš ïl« bfhL¡fhkš eh« r«ghâ¥gbjšyh« gad‰witna.  ïªj cy»š jt‰fhykhd ghJfh¥òfis – gz«, òfœ, mHF, ntiy, fšÉ kJ, ቿ‹g« ït‰¿š ghJfh¥ig eho ïUªjhš e«ik mÊɉF el¤â¢ bršY« ïJ cWâ.

         »¿ÞJkÞá‰fhf jahÇ¡F« bghGJ ïnaR »¿ÞJ M©ltnuhL x‹whf khWnth«.  ïnaR fh£oa jhœik tWik vËik K‹ khâÇifia¥ ã‹g‰Wnth«.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top