குழந்தை இயேசு வந்தார்

          »¿ÞkÞ… Kjš ehŸ ghj ïu£ir brŒJ bfhL¥gtuhd m¥gh gndh› j‹ filÆ‹ K‹ghf ËW R‰W« K‰W« gh®¤jh® k»œ¢áÆ‹ mªj eh£fŸ.  Ãid¤J¥ gh®¤jh®.  mtU¡F go¡F« gH¡f« ïšiy. ig㟠vL¤J mâš »¿ÞkÞ ãw¥ò tU« gFâia j¥ã¤j¥ã vL¤h®.  mij âU«g¤ âU«g thá¤jh®.  bg¤jynf« bršY« tÊÆš js®ªj kÇahî« nahnr¥ò« r¤âu¤âš ïl« »£lhâUªJ«, ãwF kh£L¤ bjhgt¤âš kÇah FHªij ïnaRit¥ bg‰wL¤jijí« thá¤J¡ bfh©L ïUªjh®.

 

          X! ïnaRnt mt®fŸ ï§F tªâUªjhš v‹Dila f£oiy¡ bfhL¤âU¥ng‹.  »Êªj ngh®itia nr®¤J ij¤J ngh®itia¡ bfhL¤âU¥ng‹, ngh®¤â ïU¥ng‹.

          gÇRfnshL tªj PhÅfis¥ g‰¿ go¤jh®. m¥bghGJ ghndhÉ‹ Kf« xË ïHªjJ.

          igãis ÑnH it¤JÉ£L vGªjh®.  miÆÈUªj Rt® mykh¿Æš mt® if br‹wJ Jhá goªj á¿a bg£oia vL¤jh® âwªJ gh®¤jh®.  mâš á¿a ïu©L ‘N’ ¡fŸ ïUªjd.  mH»a fhyÂfŸ.  mt® c©lh¡»aâš Äf¢ áwªjJ mJ.  ïij eh‹ FHªij ïnaRî¡F bfhL¥ng‹.  mij _oit¤J eh‰fhÈÆš mk®ªjh®.

          Û©L« thá¡f Jh¡f« tªjJ.  j‹ miw¡FŸ ahnuh tUtjhf xU fdî f©lh®.  mJ ah® v‹W m¿ªJ bfh©lh®.  M« FHªij ïnaRnt.

          “ghndh› v‹id fhz nt©L« v‹W cd¡F ÉU¥g«” ïnaR brh‹dh® ehis¡F gh® »¿ÞkÞ ehŸ.  c‹ å£o‰F tUnt‹.  VJ cUÉš tUnt‹ v‹W ï¥bghGJ brhšy kh£nl‹.  Mfnt ftdkhf fh¤âU¡f nt©L«.

          ghndh› vGªJ ËW iffhšfis jlÉ¥gh®¤jh®.  bfhŠr« kw¤J ïUªjJ.  fdit Ãid¤jh®.  Kf¤âš k»œ¢á ky®ªjJ.  FHªij ïnaRit gh®¤jhš v¥go ïU¡F«.  Kjš »¿ÞkÞ nghy FHªijahfth?

          »¿ÞkÞ gh¤âu¤âš Ãiw¤J áw¥ò fh¥ã jahǤjh®.  å£o‹ K‹g¡f« tªJ gh®¤jh®.  åâia R¤j« brŒí« kÅj‹ tªâUªjh‹.  ghndh› filÆ‹ K‹ fjit¤ âwªjh®.  ï¥go th! FË® Ú¡f bfhŠr« RLfh¥ã Fo¡fyh«”  R¤j« brŒgt‹ jiy ca®¤â¥ gh®¤jh‹ mtD¡F j‹ f©fis e«g KoaÉšiy.  ghndh› miw¡F tUtâš mtD¡F k»œ¢áahfnt ïUªjJ.  ghndh› m«kÅjid e‹whf¥ gh®¤jh®.  Mdhš mtÅ‹ f©fŸ r‹dš g¡f« gh®¤jJ.

          “Ú§fŸ ahiunah fh¤âU¥gJ nghy njh‹W»wJ” bfhŠr« neu« br‹wJ« m«kÅj‹ nf£lh‹.  ghndh› jh‹ f©l fdit mtÅl« T¿dh‹.

          mt® tUth® v‹W eh‹ Ãid¡»nw‹.  mªj« R¤j« brŒgt‹ brh‹dh‹.  “eh‹ xU ehS« vâ®gh®¡fhj »¿ÞkÞ k»Ê¢áia vd¡F Ú§fŸ jªÔ®fŸ.  Ú§fŸ fdî f©l všyh« rÇahf el¡F« všyh« el¡F« thŒ¥ò c©L v‹W eh‹ brhš»nw‹.

          R¤j« brŒgt‹ br‹wJ« K£il¡nfhÞ N¥ jahÇ¡f bjhl§»dh®.  ãwF Û©L« fjî mU»š br‹W vâ®gh®¥nghL neh¡»dh®.

          åâfË‹ åL mU»š j¥ã¤ jlÉ bkJthf xU bg© tªjhŸ.  vªjÉj r¤j« ïšyhkš å£L¢ Rt®fis¤ jlÉ¡ bfh©L bkšy elªjhŸ.  mtŸ ifÆš xU áWt‹ ïUªjh‹.  mªj¡ FHªijia eidªj xU rhšitahš bghâªâUªjhŸ.  Kf¤âš bgU« J¡f« gl®ªâUªjJ.  mij¥ gh®¤J ghndh› cŸs« ïu¡f« bfh©lJ.

          “Ú§fŸ cŸns thU§fŸ.  mL¥ãš Ô fhŒªJ bfhŠr« neu« ïis¥ghU§fŸ eh‹ FHªij¡F bfhŠr« ghš Nlh¡» jU»nw‹.”

          ÞlÉÈUªj gh¤âu¤âÈUªJ ghiy ïsŠNlhf ÞóÂdhš FHªij¡F¡ bfhL¤jh® jD¤j fhšfis ïjkhf Nlh¡»¡ bfhL¤jh®.

          “FHªijÆ‹ fhÈš ‘N’ ngh£L Élyh«.

‘N’ th§f vd¡F gz« ïšiy.  vd¡F fzt‹ ïšiy xU ntiy njo mL¤j »uhk¤J¡F¢ brš»nw‹”  mtŸ brh‹dhŸ.  Kjš ehŸ FHªij ïnaRɉF it¤âUªj ‘N’ it Ãid¤J¥ gh®¤jh®.

          ïªj N it FHªij¡F ngh£L¥ gh®¡fî« mªj mH»a N FHªij¡F e‹whf ïUªjJ.  “Ú§fŸ vd¡F mâfkhf ïu¡f« fh£L»Ö®fŸ” mtŸ »¿ÞkÞ thœ¤J¡fŸ brhšÈÉ£L m§»UªJ br‹W kiwªjhŸ.

          xU ntis áw¥òilat® tªjij eh‹ fhzÉšiyah? M®t¤njhL åâÆš m§F« ï§F« gh®¤jh®.  m¥bghGJ áy j®k« vL¥gt®fŸ tªJ flªJ br‹wh®fŸ.  jfî mU»š ïUªJbfh©L åâÆš m§F« ï§F« f© ntjid vL¡F« tiu gh®¤jh®.

          m‹W ïuî mt® å£o‰F tªJ br‹w M£fË‹ Ú©l tÇir mt® f© K‹ flªJ br‹wJ.  “Ú§fŸ všyh« ah®?” m‰òj¤njhL ghndh› nf£lh®.

          m¥bghGJ ntbwhU Fuš gâš bfhL¤jJ.  mªj Fuš fdÉš nf£l mnj Fuš FHªij ïnaRÉ‹ Fuš

          mªj xÈ KH§»aJ.  “eh‹ gáahŒ ïUªnj‹.  Ú§fŸ czî bfhL¤Ô®fŸ.  jhfkhŒ ïUªnj‹ v‹ jhf¤ij¤ j¤ԮfŸ.  m‹Åadhf ïUªnj‹ v‹id V‰W¡ bfh©O®fŸ.  eh‹ MilÆ‹¿ ïUªnj‹ Ú§fŸ vd¡F Mil mÂɤԮfŸ.  FËÇš NL mˤJ FË® ngh¡»Ü®fŸ.  mt® tÊahf FHªij ïnaR c§fis rªâ¤nj‹.

          ãwF všyh« mikâahf ïUªjd.  ghndhÉ‹ cŸs« k»œ¢áahš ÃiwªjJ.  Mo¥gho¤JŸËdh® filáahf FHªij ïnaR tªjh® v‹W brhšÈ¡ bfh©oUªjh®.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top