மீண்டும் கிறிஸ்மஸ்

ãÇ‹á

          »Â§ »Â§ »Â§…. gŸË¡Tl« É£lJ« všyhU« å£L¡F Xodh®fŸ Ékš¡F ÄFªj k»œ¢á.  fhuz« »¿ÞkÞ ÉLkiw bjhl§F»wJ å£oš br‹wJ« »¿ÞkÞ òšFoir jahÇ¡fyh«.  e£r¤âu« gšòfŸ f£o¤ bjh§fÉlQ«.  å£o‰F Éiuthf¢bršy nt©L«.

          všyh¥ bghU£fS« m¥gh th§» it¤JŸsh®.  ïÅ »¿ÞkR¡F ïu©L eh£fŸ cŸsd.  ehis¡F m¥gh nf¡F th§» tUth®.  m«kh ‘f£by£’ c©lh¡Fth®fŸ Ãid¤J¡ bfh©L å£L¡F tªjh‹.  fjit¤ âwªJ cŸnstu Ékš Ãid¤jh‹.

          mt‹ gŸË¡Tl¤âÈUªJ tU«bghGJ mtid MtnyhL vâ®gh®¤J fh¤âU¡F« jh¤jh gh£o Kf« kdâš tªjJ.

          ï‹W mt®fŸ 炙šiy.  fʪj M©L »¿ÞkÞ jh¤jh ntl« mªJ v‹ndhL Mo¥gho k»œªJ gh£o nf¡ bt£o jªjJ všyh« ÃidÉš tªjJ.

          gŸË¡ Tl¤âÈUªJ âU«ò«nghJ mtD¡F ïUªj k»œ¢á všyh« Xo kiwªjJ.

          miH¥ò kÂia mk®¤âdh‹.  mt‹ Kf« tho ïU¥gij¥ gh®¤J jhŒ mtÅl« nf£lhŸ.

          “kfnd!  v‹d elªjJ?” mt‹ J¡f¤â‰F¡ fhuz« v‹d Û©L« Û©L« nf£lh®fŸ.

          mt‹ fjit âwªJ btËna Xodh‹.  m«kh clnd jªijia T¥ã£lh®.  m¥ghɉF v‹dbt‹W òǪjJ.  jhí« jªijíkhf g¡f¤âÈUªj tnahâf ïšy¤J¡ br‹wh®fŸ.  m§nf mt®fŸ f©lfh£á mt®fis m‰òj¥L¤âaJ.  m¥gona ËW É£ld®.  m§nf K‰w¤âš mtD« jh¤jhî« Éisaho¡ bfh©oUªjd®.

          m¥bghGnj m¥gh fhÇš jh¤jhití« gh£oiaí« fhÇš T£o tªjd®.  âU«gî« »¿ÞkÞ jahÇ¥ò¡fŸ Mu«ã¤jd®.

          j¡f rka¤âš ÉkÈ‹ brayhš mªj M©L »¿ÞkÞ mªj M©L »¿ÞkÞ – mt®fsJ cŸs¤âš ïnaR ãwªjh®.

(KânahU¡F mt®fSila ngu¥ãŸisfŸ kÂKo ngh‹wt®fŸ) (ÚâbkhÊ 17:6).

Leave a Reply

Top