எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாயிருங்கள்

ïnaRÉ‹ m‹gh®ªj ãŸisfns, Û©L« xU ò¤jh©oš fhš it¤âU¡»nwh«.   mj‰F M©ltU¡F e‹¿ TWnth«.  fhuz« x›bthU ÃÄlK« flîË‹ bfhilahF«.

          fʪj M©L ek¡F k»œ¢áí« ntjidí« tªâU¡F« áy® jd¡F ãÇa¥g£lt®fis ãǪâU¡fyh«.  mJ ntjid ÄFâahf jªâU¡F«.  áy® go¥ãš njhšÉailªâU¡fyh«.  gy fhuz§fËdhš ÄFªj kd ntjid milªâU¡fyh«.  ït®fS¡F ešy tUlkhf ïU¡fhJ. 

          Mdhš áyU¡F fʪj M©L k»œití« bfhL¤âU¡F«.  áy® òâjhf thfd« th§» ïU¡fyh«.  áy® òJåL th§» ïU¡fyh«.  mšyJ f£oÆU¡fyh«.  gyU¡F ešy ntiy »il¤âU¡F«.  Mfnt fʪj M©L k»œ¢áahd M©lhf ïU¡fyh«.

          k»œ¢á »il¡F«nghJ« ÉU«ãaJ el¡F«nghJ« eh« x›bthUtU« mªj tUl¤ij k»œ¢áÆ‹ M©lhf eh« brhš»nwh«.  Mdhš mJ rÇahd v©z« mšy.

          flîŸ jU« k»œ¢á ïJ mšy.  ïnaR TW»wh®.  “v¥bghGJ« k»œ¢áahf ïU§fŸ.  ïilÉlhJ ïiwtÅl« nt©L§fŸ.  všyh NœÃiyÆY« e‹¿ TW§fŸ.  c§fS¡fhf »¿ÞJ ïnaR tÊahŒ flîŸ btË¥gL¤âa âUîs« ïJnt (1 bjr 5:16,19) ï¥go eh« v¥nghJ« k»œ¢áahf ïU¡F«nghJ ãwU¡F k»œ¢áia¡ bfhL¡f e«khš Koí«. 

          ek¡F »il¡F« j‰fhy k»œ¢á á¿J fhy¤âš Ú§»ÉL«, ïšyhkš nghF«.  flîŸ jU« k»œ¢á v¥bghGJ« Ãiy¡F«; mÊahJ.  bghUshš tU« k»œ¢á k£L« ï›îy»š thH nghJkhdjšy.  ïiwt‹ mUS« Ãiyahd k»œ¢á nt©L«.  flîŸ jUtij vJthdhY« KWKW¡fhkš e‹¿ Ãiwªj cŸs¤njhL V‰W¡ bfh©lhš ek¡F v¥bghGJ« k»œ¢áahf ïU¡f Koí«.  flîS¡F¤ bjÇahkš mšy, e« thœÉš elªj Ãfœ¢áfŸ všyh« mt® m¿ªjitna.  ïij eh« m¿ªJ bfh©lhš ek¡F v¥bghGJ« k»œ¢áahf ïU¡f Koí«.

          ïªj M©L bjhl¡f¤âš vijí« V‰W¡ bfhŸs¡Toa xU ešy cŸs¤ij¥ bg‰W¡ bfhŸs eh« brã¥ngh«.  mnjhL ïªj òâa M©il mˤj M©ltU¡F e‹¿ TW»nwh«.

          e‹ikfŸ Ãiwªj xU ò¤jh©L všyh ãŸisfS¡F« »il¡f MÓU« thœ¤J¡fS« cǤjhFf.

        m‹òl‹

mU£g n#hÞ ik¡»Ÿ

Leave a Reply

Top