நாம் நடக்க வேண்டிய வழி இதுவே

ãŸshŒ! c‹ jªij jªj e‰gƉáia¡ filão.  c‹ jhŒ f‰ã¥gij¤ jŸË Élhnj.  mit c‹ jiy¡F m Ko; c‹ fG¤J¡F k khiy.

ãŸisahŒ! Ôat®fŸ c‹id ft®¢áô£o ïG¥gh®fŸ.  Ú mt®fSl‹ nghf ïz§fhnj.

mt®fŸ c‹id¥ gh®¤J”v§fnshL th, gJ§»ÆUªJ bfhšnth«, ahuhtJ xU m¥ghÉia x˪âUªJ jh¡Fnth«.

ghjhs¤ij¥ nghy eh« mt®fis cÆnuhL ÉG§Fnth«.

gLFÊ¡F¢ bršnthiu mJ ÉG§FtJnghy ehK« mt®fis KGikahf ÉG§Fnth«.

všyhtifahd mU«bghUŸfS« ek¡F¡ »il¡F«.  bfhŸisao¤j bršt¤jhš eh« åLfis Ãu¥ònth«.  v§fnshL nr®ªJ bfhŸ, všyht‰¿Y« cd¡F rk g§F »il¡F«” v‹bwšyh« brhšth®fŸ.

ãŸshŒ! mt®fnshL nr®ªJ mt®fŸ tÊÆš bršyhnj; mt®fŸ bršY« ghijÆš mo it¡fhnj.  mt®fŸ fhšfŸ Ô§»iH¡f¤ Jo¡»‹wd.   ïu¤j« áªj Éis»‹wd.

gwitia¥ ão¡f mj‹ f©K‹nd m‹W, kiwthfnt f©Â it¥gt®fŸ.

mt®fŸ gJ§»ÆU¥gJ mt®fS¡nf CWÉisÉ¡F« f©Âah»ÉL«.  mt®fŸ x˪J fh¤âU¥gJ mt®fisna mÊ¡F«.  bgh¿ah»ÉL«.  Ôa KiwÆš gz« nr®¡F« midtÇ‹ Koî« ïJnt, mªj¥ gz« j‹id it¤âU¥nghÇ‹ cÆiu¡ Fo¤JÉL«.

(ÚâbkhÊfŸ 1:8-19)

Leave a Reply

Top