மாற்றி வாங்கிய காகிதம்

xU tF¥giwÆš nj®î el¡F« neu« “O¢r® vd¡F xU òâa fh»j« jUå®fsh?” xU áW iga‹ MáÇiaÆl« br‹W nf£lh‹.  “vd¡F jªj fh»j« ‘ik’ g£L fiwahdJ.  mt® brh‰fËš F‰w cz®î fyªâUªjJ.  MáÇia mtid m‹ghf¥ gh®¤jh®fŸ.  mt‹ ifÆÈUªj fh»j¤ij th§», òâa fh»j¤ij bfhL¤J¢ brh‹dh®.  “ïÅ ftdkhf ïU¡f nt©L«.  ïªj M©L Koa¥ngh»wJ”

          m‹W ïuî O¢r® brã¡F«nghJ flîËl« nf£lh®, “ïiwth” vd¡F xU òâa M©il¤ jUåuh! ïªj M©il eh‹ gytÊfËš mG¡F¥gL¤âíŸns‹.  “m¥bghGJ flîŸ mªj “giHa M©il” mtUila iffËÈUªJ th§»dh®.  ãwF mtDila M‹khit bjh£L T¿dhš “ïªj òâa xU M©L ïÅ Ú e‹whf thH nt©L«”

          xU M©L flªJ br‹WŸs nghJ gy tifÆš ek¡F MÓuhf e‹ikahf ïUªâU¡F«.  ïJ c©ik MdhY« e«Kila ftd¡Fiwî, gyåd« fhuzkhf gy FiwîfŸ jtWfŸ F‰w§fŸ tªâU¡F«.

          ï›thW Fiw jtW F‰w§fŸ tÊahf mG¡fhd giHa M©il kd« tUªâa kd¤njhL k‹dt‹ ïnaRÉ‹ K‹ghf m®¥g¡f ek¡F Koíkh? m¥go brŒjhš ek¡F xU òâa M©il c©ikahfnt jUth®.

          ïiwt‹ ek¡F xU òâa M©il¤ jU«nghJ mt® e«Äl« TW»wt®.  ek¡F jU« òâa M©il TLjš ftdkhfî« Phd¤njhL« ga‹gL¤j nt©L«.

          òâa M©o‰FŸ flªJ bršY«nghJ eh« ght mG¡»š jtWfËš tG¡» ÉHhkš ïU¡f nt©L« v‹gJ Äfî« K¡»akhdJ.

          ek¡F »il¤j neu« Äfî« ÉiyÄ¡fjhF«.  ïij eh« kwªjhš, ïjdhš tU« ïH¥ig eh« m¿ªâUªjhš, eh« neu¤ij rÇahf ga‹gL¤Jnth«.  mj‹ tÊahf thœÉš c©lhF« e‹ikfŸ áw¥ghf ïU¡F«.  neu¤ij bghU£gL¤jhkš åzhf brytʤjhš mJ e« thœit áij¤J¡ bfL¤J ÉL«.

          ïªj M©oš M©lt‹ mUËa e‹ikfS¡F e‹¿ eÉšnthL« ò¤j©L¡F¢ bršnth«. ïiw mUS«, MÓiuí« nt©L«, ek¡F »il¡F« neu¤ij e‹ikahf¥ ga‹gL¤â K‹ndw cWâbaL¥ngh«.  òâa ïiw MÓnuhL e‹ikfŸ gy cW¤âdLJ** òâa M©o‰FŸ fhyo vL¤J it¥ngh«. 

(thœÉ‹ bt‰¿)

Fiw jtW F‰w§fŸ tÊahf mG¡fhd giHa M©il  kd« tUªâa kd¤njhL k‹dt‹ ïnaRÉ‹ K‹ghf m®¥g¡f ek¡F Koíkh?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top