நாம் நற்செய்தி அறிவிப்போம்

m‹ò¢ áWt®fns ek¡F e‰brŒâ m¿É¡f flik c©L.  “Ú§fŸ cybf§F« br‹W gil¥ã‰bfšyh« e‰brŒâia¥ giwrh‰W§fŸ”  (kh‰F 16:15) v‹W ïnaR T¿dh®.  e‰brŒâ m¿É¥ig gy tÊfËš eh« brŒayh«.  áWt®fsh»a ek¡F gǪJiu brg« tÊahf brŒnth«. 

1)       e« všnyhU¡F« gǪJiu brg« tÊahf ïnaRÉš ïizªJ e‰brŒâ g brŒayh«.

2)       vªj taâdU¡F«, gL¡if nehahËfS¡F« brŒayh«.

3)       clš CdK‰wtU« ïâš c‰rhf¤njhL g§F bfhŸsyh«.

4)       gaz« brŒí«nghJ« ntiy neu§fËY« e‰brŒâ g brŒayh«.

5)       e‰brŒâ gÂÆš Ãiy¤J Éf gǪJiu brg« njit.

          ïnaRÉ‹ bgauhš ïnaRnthL nr®ªJ gunyhf jªijÆ‹ K‹ghf gǪJiu brg« brŒaî«.  kdªâU«òjš mDgt« bg‰w všyh »¿ÞJt k¡fS« miH¡f¥gL»wh®fŸ.

          eh« e‰brŒâ g brŒJ cyif e‰brŒâkakh¡f ïiwt‹ ÉU«ò»wh‹.

          ïnaR ngJUɉF nt©o brg« brŒjJ nghy ehK« brã¥ngh«.          

          …Ónkhnd, Ónkhnd ïnjh nfhJikia¥ nghy c§fis¥ òil¡f¢ rh¤jh‹ mDkâ nf£oU¡»wh®.  Mdhš eh‹ ckJ e«ã¡if jsuhâU¡f cd¡fhf k‹whond‹.  Ú kdªâU«ãa ã‹ c‹ rnfhju®fis cWâ¥gL¤J” (Yh¡ 22: 31-32).

          cy»YŸs mU£gÂahs®, mU£rnfhju®fŸ, Ma®fŸ âU¤jªij k‰W« cyf ehLfŸ, jiyt®fŸ, k¡fS¡fhf ehŸnjhW« brã¥ngh«.

brg«

        m¥gh ãjhnt c« âUkf‹ ïnaR»¿ÞJÉ‹ âU ïu¤j¤jhš všyh e‰brŒâ gÂahs®fisí« cyf k¡fisí« fGî« c« Jha MÉahš Ãu¥ò«. ïnaRnt ngh‰¿! ïnaRnt e‹¿!  mšnyYhah.

        e‰brŒâ m¿É¥nghÇ‹ ghj§fŸ v¤Jiz mHfhŒ ïU¡»‹wd (nuhk® 10:15).

mU£g  kh¤í ehaf«  gu«ãš

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top