எதிர்நோக்கல் ஏமாற்றம் நீங்க

m‹ò ãŸisfns, e« thœÉš Vkh‰w« tU«bghGJ vâ®neh¡F¥ bgw ek¡F gy ïiwth®¤ijfis gyKiw e«ã¡ifna brhšÈ brã¥ngh«.  th®¤ijÆš tšyikahš všyh Vkh‰wK« e«ã¡ifÆ‹ikí« e«ik É£L Ú§F«.

 

1)       mªj vâ®neh¡F xU nghJ« Vkh‰w« juhJ (nuhk® 5:5)

2)       mŠrhnj, kfns, É©zf M©lt® c‹ Jau¤ij k»œ¢áahf kh‰Wth®.  JÂîbfhŸ.  kfns! *(njhã¤J 7:17).

3)       c‹ tÊia M©ltÇl« x¥gil¤J ÉL.  mtiuna e«ãÆU.  mtnu c‹ rh®ãš brayh‰Wth®.

4)       bgUŠRik RkªJ nrh®ªâU¥gt®gns všyhU« v‹Ål« thU§fŸ.  eh‹ c§fS¡F ïis¥ghWjš jUnt‹ (k¤.4:28)

5)       c§fŸ Jau« k»œ¢áahf khW« (nahth‹ 16:20).

6)       c§fŸ ftiyfŸ všyh« mtÇl« É£L ÉL§fŸ.  Vbd‹whš mt® c§fŸ nkš ftiy bfh©LŸsh®.

7)       cilªj cŸs¤jh®¡F mU»š M©lt® ïU¡»wh® (âgh 34:18)

8)       v‹ J‹g§fË‹ v©Â¡ifia Ú® m¿å®.  ckJ njhŸ igÆš v‹ f©Ùiu¢ nr®¤J it¤JŸç®.

9)       v‹ bgU_¢bršyh« ck¡F¤ bjÇí« (âgh. 56:8).  v‹ ntjid¡Fuš ck¡F kiwthÆšiy (âgh 38:9).

10)     mtU« v‹g¡f« brÉ rhŒ¤J vdJ k‹wh£il¡ nf£lUËdh®. (Ãgh40:1).

11)     JaUWnth® ngWbg‰nwh®, VbdÅš mt®fŸ MWjš bgWt® (k¤5:4).

12)     ï¥bghGJ g£oÅahŒ ïU¥nghnu, Ú§fŸ ngW bg‰nwh®.  mGJ bfh©oU¥nghnu Ú§fŸ ngW bg‰nwh® (Yh¡ 6:21).

Leave a Reply

Top