சரியான ஒளி வெளிச்சம்

tajhd uã Ól®fis mU»š miH¤J nf£lh®.  “rÇahf fhz xË btË¢r¤ij nghJkhdJ v‹W Ô®khÅ¥gJ v¥go” bfhŠr neu« áªâ¤J¥ ã‹ xUt‹ brh‹dh‹.  “eh‹ fhiyÆš btËÆš tªJ gh®¡F«nghJ r¡if, kh ku§fis¢ ntWgL¤â fhz Koªjhš rÇahd xË – btË¢rkh»É£lJ.  mL¤j Ól‹ g _o fhiy¥ bghGâš Fâiuiaí« fGijiaí« rÇahf ãǤJ m¿a Koªjhš rÇahd xË – btË¢rkhF«.

_‹whtJ Ól‹, “M‰¿š ÚbuhG¡if rÇahf ãǤJ xUt‹ ãǤJ m¿a Koªjhš mij m¿ªJ bfhŸsyh«. 

xUt‹ Kf¤âš xË btË¢r« Rl® É£lJ.  “eh‹ ãw® f©fËš gh®¡F«nghJ mt‹ mtŸ v‹ rnfhju‹ rnfhjÇ v‹W cŸs¤âš cz®ªJ bfhŸS« ÃÄl« vJnth mJnt rÇahd xË – btË¢r«.

 

Leave a Reply

Top