மறக்க முடியாத ஒரு க்ளாஸ்

m‹W bg‰nwh® r§f¡ T£l«.  kâa« tiu tF¥ò ïšiy.  kh®¡F Fiwªjjhš bg‰nwh®fS¡F ãŸisfnshL mâf J¡f«.  tF¥ò¡F tªjnghJ tF¥ã‹ filáÆÈUªJ mG»‹w xU áWÄ.  v›tsî Ka‰á brŒJ nf£L« V‹ mG»whŸ v‹gij mtŸ brhšyÉšiy.

         mtDila c‰w ãu©ol« nf£l bghGJ xU msɉF v‹d v‹W òǪjJ.

          mj‰F fhuz« ïJjh‹.  xU khj« K‹ò kâa¤â‰F ã‹ Kjš tF¥ò gnahyÍ kâa« czî rh¥ã£l ã‹ m§F czî áj¿¡»lªjJ.  mJ tF¥ã‹ K‹ ‘blÞ¡»š’   O¢r® m§»Uªj khzÉia mâfkhf F‰w¥gL¤â ngádh®fŸ.  c©ikÆš m§»UªJ czî c©lJ ã‹ blÞ¡»š ïUªj bg©.  mtŸ blÞ¡if JhŒikahf kwªJ É£lhŸ.  czî c©lJ« fil¡F Vnjh th§f¢ br‹whŸ.  âU«ã tUtj‰FŸ k mo¤jJ.  mªj¥ bg© tF¥ã‹ ã‹ ‘blÞ¡»‰F’ Xo¢ br‹W mk®ªjhŸ.

          moth§f br©il k¤js«

          gz« th§f…

K‹ bgŠáÈUªj áWÄ¡F MáÇiaÆ‹ ifÆÈUªJ tirbkhÊnahL j©lid mikâahf mªj¤ â£L« th®¤ijfshf th§»¡ bfh©lh®.  jh‹ c©ikia vL¤J¢ brhšy mtŸ á¿J« Ka‰á¡fÉšiy.

          MáÇia â£oaJ mtŸ cŸs¤â‹ Ôahf vǪjJ ãwF xUkhjkhf mt®fŸ ngáanj ïšiy.  mt®fŸ gifik ts®ªjJ xU bgÇa Mykukhf kh¿aJ.

          Ãfœ¢á elªj m‹W Äf J¡f« milªjhŸ.  tÊÆš mGJbfh©nl å£il milªjhŸ.  å£oš všnyhU« r§fl¥g£ld®.  jhŒ jªâukhf fhÇa§fis nf£L m¿ªjhŸ.  jhí¡F« gâY¡F VjhtJ brŒa nt©L« v‹w v©z«.

          tu£L« rÇahf fh©ã¤J fh£L»nw‹ v‹W Ãid¤jhŸ.

          mªj M©L bg‰nwh® r§f T£l¤â‰F gy jhŒkh®fŸ tªjd®.  MáÇiaÆÈUªJ â£L th§»a áWÄÆ‹ jhí« tªjhŸ m¥bghGâÈUªJ j‹ kfË‹ vâÇia njo¡ bfh©oUªjhŸ.  kfŸ mtis¡ fh£o¡ bfhL¤jhŸ.

          m¥bghGJ thÅš bgUkiH vd tir bkhÊ kiH f£L¡fl§fhkš v‹bd‹dnth ngádhŸ.

          ãw»ÈUªJ mG« khzÉnahL vd¡F ïu¡f« njh‹¿aJ.  ftd¡Fiwthš xU ÃÄl¤â‰F bfhL¡f nt©oa ‘Éiy’ Äf¥ bgÇjhf ïU¥gij v‹ cŸs« cz®¤âaJ.

          gÊ Ô®¤âa âU¥âÆ‹ Kf¤njhL ïUªj áWÄia eh‹ T¥ã£nl‹.

          “kfns mtis J¡f¥gL¤âanghJ cd¡F âU¥âahf ïUªjjh.”

        k‹Å¡f KoahÉ£lhš e«thœî åzhf¥ nghŒÉL« ãŸisfns k‹Å¥gJ ïiwtÅ‹ Fz« xUtbuhUtiu btW¥gJ ãrhá‹ Fz«.

          Kf« jhœ¤â mtŸ brh‹dhŸ “eh‹ m‹W mâf« ntjid¥ g£nl‹ O¢r®”.

          “m‹W mij neuoahf T¿ÆU¡fyhnk ãw ãŸisfŸ K‹ghf c‹ m«kh mtis â£l¢ brŒjJ kdrh£á¡F bfhŠrK« rÇahdjšy.  Ú brŒjJ xU bgÇa Ôik v‹W m¿ªâUªjhš

          ï›tsî nf£lJ« mtŸ ‘blÞ¡»š’ jiy rhŒ¤J Kf¤ij mG¤â mG»‹w j‹ njhÊia¥ gh®¤jhŸ.

          ïUtiuí« tF¥ãÈUªJ kh‰¿ ÃW¤â “k‹Å¡f KoahÉ£lhš e« thœî åzhf¥ nghŒÉL«.  ãŸisfns k‹Å¥gJ ïiwtÅ‹ Fz«.  xUtbuhUtiu btW¥gJ ãrhá‹ Fz«.  ïâš ahUila Fz« nt©L« v‹gij¤ Ô®khŤJ¡ bfhŸS§fŸ.”

          ïu©L ngU« xnu FuÈš “v§fS¡F flîŸ nt©L«”

          “m¥goahdhš Ú§fŸ ïu©L ngU« iffŸ nr®¤J ão¤J¡ bfh©L tF¥ã‰F ngh§fŸ.  ïiwtÅ‹ Jha MÉah® k‹Å¡F« mUis c§fS¡F mUs£L«”.  ï›tisití« brh‹dnghJ mt®fŸ xUtU¡bfhUt® neh¡»¥ gh®¤jd®.  eh‹F f©fËY« xU ngbuhË.

          mt®fis ãwF ïu©L ngU« xnu ïl¤âš ïU¡f btW¥ò« gifí« Ãiwªj mt®fSila ïUja¤âš J®thrid mf‹wJ.  eh‹ m¿ahkš tF¥ãš ts®ªj gifikÆ‹ kâšfŸ ïo¤J rkkh¡f flîŸ mUËš ehD« e‹¿ cŸstdhnd‹.

 brg«

v‹ ïiwth c« m‹ò kf‹ ïnaRÉ‹ áYit tiu jhHî« k‹Å¡fî« r»¡f bghW¡fî« v‹D tšyik jhU«.  ïnaR e‹¿.

 

rh{ gltuhL

Leave a Reply

Top