தூதர்களின் வார்த்தைகள்

xU Kiw xU JhJt® fdÉš njh‹¿ xU áWtÅl« nf£lh®.

“tU§fhy¤âš Ú ahuhf tUthŒ?” mt‹ brh‹dh‹

“ïUja« cŸssî« cÆ® cŸs fhy« tiu ïiwtid m‹ò brŒnt‹”

“ifíŸs tiu fhy« KGtJ« e‹ik brŒnt‹”

“fhš cŸstiu fhyhš Xo elªJ e‹ik brŒnt‹”

“ehîŸs tiu c©ik brhšnt‹.”

“ m¿î cŸstiu e‹ikfŸ go¥ã¥ng‹”

“f©QŸs tiu ešyij¥ gh®¥ng‹”

“fhJ cŸstiu ešyij¡ nf£ng‹”

“ÉUªâd® ãwiu flîis¥nghy V‰W¡ bfhŸnt‹.

“mdhijfisí«, nehahËfisí« k¡fshf v©Â g brŒnt‹.

“x›bthU FHªijí« flîËš rhaÈš gil¤jh® v‹W m¿ªJ ghJfh¥ng‹.”

          všyh« nf£L Jhj® T¿dh® “Ú xU Jhjuhf tsUthŒ”

          mªj ïiwth¡F m¥go elªjJ.  mt‹ xU Jhjdhf ešytdhf ts®ªjh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top