தேர்வு நல்ல வாய்ப்பு

nj®î ek¡fhf fl jU« áwªj thŒ¥ò. ïij rÇahf ga‹gL¤â¡ bfhŸsnt©L«.

          nj®î eh« v›tsî go¤JŸnsh« MHkhf e‹whf¥ go¤JŸnsh« v‹gij¡ fh£L»wJ. e‹whf¥ go¤jhš e‹whf nj®î vGjyh«..

          xU braiy v¥goí« brŒtjšy.  e‹whf¢ brŒtnj áwªjJ.  Mfnt Ka‰ábrŒJ go¥ngh«.

          e‹whf go¡f brg« tšyik jU« brg¤njhL go¥igí« nj®ití« Ãiwî brŒnth«.  e« Ka‰á¡F j¡f gy‹ jUth®. ïiwt‹ ïiwtndhL brã¤J go¤J nj®î vGâdhš mj‹ ïUkl§fhf ïU¡F«.  M©lt® njh‰Wɤj bt‰¿Æ‹ ehŸ ïJnt.  ï‹W m¡fË¥ngh«; mf k»œnth« M©ltnu! Û£lUS«! M©ltnu! bt‰¿jhU«! (âU¥ghlš 118-24-25).

Leave a Reply

Top