மகிழ்ச்சியோடு தேர்வை எழுது

m‹ò¥ ãŸisfns M©L ïWâ nj®É‰F jahuh»¡ bfh©oU¥Õ®fŸ nj®î v‹W nf£lhš áyU¡F á¿J m¢rkhf ïU¡F«.  áyU¡F nj®î v‹W nf£gnj ão¡fhJ.  ntW áyU¡F nj®î mâf k»œ¢á jU«.

          xU khztiu¥ bghU¤jtiuÆš nj®î¡fhy« mâf Mdªj« jU« fhykhF« mj‰F v‹d fhuz«? ca®ªj mL¤j bt‰¿ia brhªjkh¡f Koí«.

          áyU¡F nto¡ifahd ÉU¥g« c©L.  J‹g¥glhkš kâ¥bg© bgw Mir.  Mdhš fodkhf ciH¡F« xUtD¡F bt‰¿ cWâahf cŸsJ.

          nj®î¡fhy¤âš  Jh§fhkš ïUªJ go¥gt® c©L.  Mdhš nj®Éš vâ®gh®¤j gy‹ »il¥gâšiy.  v‹d fhuz« všyh« ãwF nr®¤J¥ go¡fyh« v‹W nrh«ng¿ahf¤ âǪjt®fŸ.  m›thW go¡F« nghJ ÃidÉš it¥gJ fodkhf ïU¡F«.  všyh khzt®fS¡F« ïJ bghUªjhJ.  ò¤ârhÈfŸ áyU¡nf ïJ bghUªJ«.

          ï¥bghGJ« go¡f¤ bjhl§fhj ‘ò¤ârhÈfŸ’ c©L mt®fS¡F ïJ ãu¢ridna ïšiy bt‰¿nah njhšÉnah vJnth Mf£L«.  ïªj kdÃiy ešy khztU¡F cÇajšy.  všyh« jhah® brŒJ e‹whf¥ go¡F« nghJ MÓ®thjkhf ïU¡F«.

          ïªj M©L¤ nj®î ešy bt‰¿ bgWnth« v‹w vâ®gh®¥nghL e‹whf¥ go¥ngh«.  nj®Éš gakh? Jha MÉahÇ‹ Jizahš brã¤J go¥ngh« c§fŸ cŸs¤âš Jha MÉahf ïU¡»wh®.  “vd¡F tYñ£L»wtÇ‹ Jiz bfh©L vijí« brŒa vd¡F M‰wš c©L” (ãÈ¥ 4:13) v‹w ïiw th®¤ijia brhšÈ tÈikia¥ bg‰W¡ bfhŸnth«.  e‹whf¥ go¥ngh«.  ca®ªj kâ¥bg© bg‰W bt‰¿ bgWnth«.  go¡fhkš ïUªJ flîns m‰òj« brŒayhnk v‹W brhšÈ brã¥gâš gaÅšiy.  go¡fî« ã‹ brã¡fî« m¥bghGJ m‰òj« fh©Õ®fŸ.

          flîŸ ek¡F ešy bt‰¿ jUth® v‹w vâ®gh®¥nghL ïªj M©L nj®É‰F jah® brŒnth« ïÅí« go¡fhjt® ï¥bghGnj bjhl§» c‰rhf¤njhL goí§fŸ.  flîŸ c§fS¡F cjÉ brŒth®.  c§fS¡F kwâah “Jha MÉna v§fŸ ò¤â¡F btË¢r« jhU« v‹W brã¥ngh«.  brã¥gij kw¡f¡TlhJ Jha MÉah® c§fS¡F Jizahth®.

          ešy bt‰¿ bgw khzt®fS¡F brg¤njhL thœ¤J¡fŸ.

Leave a Reply

Top