உமக்கு எதிராக

ïnaRnt ngh‰¿!  ïnaRnt e‹¿!

          fiy mu§»š áWt®fŸ bgU§FubyG¥ã Jâ¤J¡ bfh©L ïUªjh®fŸ.  K‹ghf x‹gjhtJ go¡F« rÔR ËW bfh©oUªjh‹ všyhtU« f©fŸ _o Jâ¤jd®.  rÔR f© âwªJ v§nfnah gh®¤J¡ bfh©L ïUªjh‹.  ïu©L ehŸfŸ fʪjd f©fŸ _o rÔR Jâ¥gâšiy.

          ïu©lh« ehŸ rÔá‹ g¡fkhf br‹nw‹ “j«ã f© _o brã¥gJ Äf ešyJ”  mt‹ bfhŠr neu« v‹ f©fis¥ gh®¤jh‹.  ã‹ jiy¤jhœ¤â bkJthf¢ brh‹dh‹.  f©fis mil¤J Jâ¡f vd¡F ÉU¥g« c©L.  Mdhš vd¡F Koay.  f©fis mil¤jhš xU nkhrkhd xU gl« tU«.  ãwF mnj Ãidthf ïU¡F« v›tsî Ka‹W« kh‰w Kotâšiy.  brg neu¤âš ï¥go áªâ¥gJ ght« v‹W vd¡F¤ bjÇí«.  Mfnt eh‹ f©fis _lkh£nl‹.  m¥bghGJ mu§f¤âš ïnaRÉ‹ XÉa¤ij¡ fhzyh«.

          fs§fk‰w mt‹ th®¤ij v‹ cŸs¤âš xU ryd¤ij V‰gL¤âaJ.  cŸs¤âš ïnaRit fhz Koahj Ãiyik!

          “eh‹ VHh« tF¥ò tiu¥ go¤âUªnj‹.  ca®Ãiyg gŸËÆš go¥ãš Äf nkhrkhnd‹.  m‹W xU ehŸ gŸË¡Tl¤âš nkhrkhd gl§fis¡ bfh©l ò¤jf§fis bfh©L tªjh‹ xUt‹.  KjÈš vd¡F ÉU¥g« ïšiy.  ãwF gh®¤nj‹.  go¤nj‹ mj‰F ãwF go¡f ïU¡F« nghJ nkhrkhd gl§fŸ kdâš tU«.  Mfnt ï¥bghGJ go¡fî« brã¡fî« Kotâšiy.”

          j«ã!  m‹ò ãŸisna nkhrkhd gl§fŸ kdâš gâªJ ïU¡»‹wd.  Mfnt f©iz _L« nghJ nkš kdâ‰F tU»wJ.  jtwhf áªâ¡f it¡»wJ.  ïªj nkhrkhd gl§fËÈUªJ ïnaRɉF ÉLjiy bfhL¡f Koí«.  nkhrkhd ò¤jf« Ôa e©g®fŸ tÊahf kd¤âš tªJ gâªJŸs všyh Ôa áªjidfisí« ïnaRɉF m‰ã¤J Jâ¤J ïnaRit òfœnth«”

          rÔR j‹ Ãiyia všyh« ïnaRÉl« btË¥gilahf vL¤J brh‹dh‹.  ešy ght r§Ñ®jd« brŒjh‹.  m‹W khiy neu« mt‹ v‹Ål« tªJ brh‹dh‹.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top